Rumunjska

- zaključen 18. listopada 1960. godine,
- ratificiran 12. svibnja 1961. godine,
- stupio na snagu 1. listopada 1961. godine
- tekst Ugovora objavljen je u Službenom listu FNRJ – Dodatak, broj 8/61 – Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/2005.
 
  • Dodatni protokol o Ugovoru o pravnoj pomoći od 18. listopada 1960. godine, sklopljen 21. siječnja 1972. godine

- tekst Ugovora objavljen je u Službenom listu SFRJ – Dodatak, broj 4/73 – Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/2005.
 
  • Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Rumunjske            

- potpisan 2. srpnja 2012. godine u Bukureštu,
- stupio na snagu 21. prosinca 2012. godine