Slovačka Republika

- zaključen 20. siječnja 1964. godine,
- ratificiran 8. travnja 1964. godine
- vidi podtoč. 10. toč. I. Odluke... (sa Slovačkom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 11/97
- tekst Ugovora je objavljen u SL SFRJ: Dodatak – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 13/64
 
  • Ugovor između SFRJ i ČSSR o međusobnom izručenju osuđenika radi izdržavanja kazne zatvora, Prag, od 23. svibnja 1989. godine

- zaključen 23. svibnja 1989. godine,
- ratificiran 18. travnja i 16. svibnja 1990. godine
- vidi:  podtoč. 23. toč. I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (sa Slovačkom Republikom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 11/97
- tekst Ugovora objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 6/90
 
  • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike

- potpisan 12. studenog 2004. godine,
- stupio na snagu 12. studenog 2004. godine