Švicarska Konfederacija

  • Konvencija sa Švicarskom konfederacijom o izdavanju krivaca, Beč, 28. studenoga 1887. godine

- vidi podtoč. toč. I. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije (sa Švicarskom konfederacijom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 1/97
- tekst sporazuma objavljen je u Službenim novinama Kraljevine Srbije, broj 83/1888
- prestanak: 1. studenog 2011. godine