Talijanska Republika

  • Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 3. prosinca 1960. godine
- tekst Konvencije objavljen je u Službenom listu FNRJ – Dodatak, broj 5/63 – opća sukcesija
 
  • Konvencija o izdavanju krivaca od 6. travnja 1922. godine
- zaključena 06. travnja 1922. godine, stupila na snagu 06. veljače 1931. godine
- tekst Konvencije objavljen u Službenim novinama, broj 42/31 - opća sukcesija
 
  • Konvencija o pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih državljana od 6. travnja 1922. godine
- tekst Konvencije objavljen u Službenim novinama, broj 42/31 - opća sukcesija