Ispit za stečajnog upravitelja

Slika /slike/Pristup informacijama/ispit za stecajnog upravitelja.jpg

Ispit za stečajnog upravitelja održava se periodično odnosno ovisno u broju prijava.
Datum održavanja objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.


Prijava za polaganje ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave i to do 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
  • dokaz o završenom sveučilišnom studiju u ovjerenoj preslici
  • životopis (obvezno navesti OIB)
  • kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenoga državnoga revizora, odnosno ovlaštenoga revizora prilažu i dokaze o tome (u ovjerenoj preslici samo revizori)
  • upravnu pristojbu - državne biljege u vrijednosti od 35 kuna
(upravna pristojba može se uplatiti u državnim biljezima na način da se nalijepe na prijavu ili uplatom na broj računa:
IBAN HR1210010051863000160 Državni proračun
Model: 64
Poziv na broj: 5002-51441- OIB uplatitelja pristojbe.)
 
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita

Ministarstvo pravosuđa i uprave provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnoga ispita i o tome donosi rješenje.

Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.
Troškovi polaganja ispita za stečajnog upravitelja iznose 1,550.00 kuna, a za polaganje popravnog ispita iz predmeta stečajno pravo 780,00 kuna, dok za polaganje popravnog ispita iz predmeta osnove računovodstva i financija i osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava troškovi polaganja iznose 580,00 kuna.

NAPOMENA: U skladu s člankom 9. Pravilnika o polaganju stručnog ispita za stečajnog upravitelja (Narodne novine, broj 104/15 i 17/17) kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje. Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN:                      HR1210010051863000160  
model                      64
poziv na broj:          5673-51441-629000