Z-20562/13

Općinski građanski sud u Zagrebu objavljuje da je po prijedlogu predlagatelja Vesne Sugnetić, Novoselski odvojak IX kbr. 5, OIB: 57353427264 i Ivana Sugnetića, 9. Novoselski odvojak kbr. 21, OIB: 90566357339, otvoren pojedinačni ispravni postupak na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 2551 k.o. Resnik i to na zkčbr. 3540/26 oranica Trnovčica, površine 127 čhv, sa upisanim vlasništvom za korist Heruc Krunoslava, Dubrava bb i zk.ul.br. 2510 k.o. Resnik i to na zkčbr. 3540/27 oranica, površine 82 čhv od čijeg dijela je nastala novoformirana zkčbr. 3540/27 izgrađeno zemljište u Novoselskom odvojku 9, površine 64 m2, izgrađeno zemljište, površine 58 m2, izgrađeno zemljište, površine 31 m2 i dvorište, površine 383 m2, ukupne površine 752 m2,  sve prema prijavnom listu Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove br. RN-4266/2013, u odnosu na koju se predlaže upisati kao suvlasnike  Vesnu Sugnetić, Novoselski odvojak IX kbr. 5, OIB: 57353427264 i Ivana Sugnetića, 9. Novoselski odvojak kbr. 21, OIB: 90566357339.
 
Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 2551 k.o. Resnik i to na zkčbr. 3540/26 te zk.ul.br. 2510 k.o. Resnik i to na zkčbr. 3540/27, trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku od 30 (trideset) dana  od dana objave oglasa koji se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje (čl. 186. st. 3. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 – dalje ZZK-a)
 
Protekne li oglasni rok bezuspješno, zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu nastaviti će postupak i donijeti odluku prema činjenicama utvrđenim tijekom postupka.