2s Z-12658/16-3, Rz-313/16 od 12. siječnja 2017. godine

Općinski sud u Zlataru po sudskom savjetniku Borni Pešeku, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja: Plinacro d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, koju zastupa pun. Boris Klemen, odvj. u Zagrebu, protiv protustranaka 1. Ivana Hrena iz Vučaka 76, 2. Tomasa Hrena iz Pule, Medulinska 195, 3. Olge Hren iz Pule, Medulinska 195, 4. Donja Stubica, radi ispravka zemljišne knjige pojedinačnim ispravnim postupkom, dana 12. siječnja 2017. godine, objavljuje slijedeći

O G L A S

I  Općinski sud u Zlataru objavljuje da je kod ovog suda otvoren zemljišno knjižni ispravni postupak na nekretnini upisanoj u:
  • zk.ul.br. 830 k.o. Lepa Ves i to u odnosu na kčbr. 2621 Livada Trebež površine 1210 čhv, a u kojem su kao vlasnik upisana protustranka pod red.br.1., u listu C (Teretovnica) upisano je temeljem Z 131 od 28. siječnja 1975. pravo zaloga u korist Općinje donja Stubica,
            radi ispravka, te uknjižbe prava stvarne služnosti za korist magistralnog plinovoda Zabok-Ludbreg DN 500/50, vlasništvo predlagatelja, a kako je to prikazano u Elaboratu katastra vodova potvrđenom od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica dana 08. lipnja 2010. godine, Klasa: 933-02/10-2/15, UrBroj: 541-08-3-01/1-09-2, a prema prijedlogu predlagatelja od 22. prosinca 2016. godine.

II  Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo pisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa u „Narodnim novinama“.