Rz-305/16-3, Z-12635/16 od 9. siječnja 2016. godine

Općinski sud u Zlataru po sucu tog suda Jeleni Habulin kao sucu pojedincu u izvanparničnom predmetu predlagatelja PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a, Zagreb, OIB 69401829750, kojeg zastupa Boris Kelemen , odvj. iz Zagreba, protiv protustranke 1.MARICE ( MARE) SMRČEK, r.Knezić iz Lepe vesi 67/96, radi ispravka zemljišnih knjiga putem pojedinačnog ispravnog postupka, objavio je dana  09.siječnja 2017.g.,
                                                              
O G L A S
 
I Pri Općinskom  sudu  u Zlataru  otvoren je  pojedinačni zk. ispravni postupak na nekretninama upisanim u :      
 
- zk.ul.12 k.o. Lepa Ves  i to na k.č.br.2596 Livada Trebež   pov.396 čhv-a  , koje nekretnine su upisane kao vlasništvo protustranke,
 
radi ispravka, te uknjižbe prava stvarne služnosti za korist magistralnog plinovoda Zabok-Ludbreg DN 500/50, vlasništvo predlagatelja, a kako je to prikazano u Elaboratu katastra vodova potvrđenom od strane Državne geodetske uprave , Područnog ureda za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica dana 08.lipnja 2010.g., Klasa:933-02/10-2/15, Ur.Br.541-08-3-01/1-09-2, a prema prijedlogu predlagatelja od 21.prosincaa 2016.g.
                                                          
II  Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak ispravi na navedeni način, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižne uloške trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis, odnosno svoje prigovore, u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.