Z-12666/16, Rz-319/16 od 12. siječnja 2017. godine

Općinski sud u Zlataru po sucu tog suda Nevenu Kucelj, kao sucu pojedincu, po prijedlogu više sudske savjetnice Melite Mustač Kurečić, u izvanparničnom predmetu predlagatelja PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, zastupan po punomoćniku Borisu Kelemenu, odvjetniku u Zagrebu, protiv protustranaka: 1. Milke Knezić iz Lepe Vesi 45, 2. Ljubice Knezić iz Lepe Vesi 61, 3. Antuna Knezića iz Lepe Vesi 61, 4. Blaženke Ptičar iz Bedekovčine, Zadravec 34 radi ispravka zemljišnih knjiga putem pojedinačnog ispravnog postupka, dana 12. siječnja 2017. godine,
 
r i j e š i o   j e
 
I. Prema prijedlogu predlagatelja pokreće se i otvara pojedinačni zk. ispravni postupak na nekretnini upisanoj u :
 
 - zk. ul. 1051 k.o. Lepa Ves, i to na k.č.br. 2592, livada Trebež, površine 1001 čhv u kojem su kao suvlasnici upisane protustranke
 
radi ispravka te uknjižbe prava stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda na zemljištu) za korist magistralnog plinovoda Zabok-Ludbreg DN 500/50, vlasništvo predlagatelja, a kako je to prikazano u Elaboratu katastra vodova potvrđenom od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica dana 08.lipnja 2010.g., Klasa: 933-02/10-02/15, Ur.br.541-08-3-01/1-09-2, a prema prijedlogu predlagatelja od 22.12.2016.
 
II O provođenju pojedinačnog ispravnog postupka objavit će se oglas u Narodnim novinama,  na e-oglasnoj ploči  ovog suda  i na oglasnoj ploči grada Donja Stubica, te se poziva predlagatelj da u roku od 15 dana uplati predujam za objavu oglasa u Narodnim novinama, u iznosu od 450,00 kn na račun Narodnih novina br. IBAN: HR3623400091500243194 s pozivom na broj 107-12666-16 te da sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati.
 
III Rok za podnošenja prigovora ili prijava je 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
 
IV Zakazuje se rasprava za ispravak u ovom pojedinačnom postupku  na predmetnim nekretninama  radi identifikacije istih,  za dan:
  1. veljače 2017.g. u  14,00 sati 
te se na istu pozivaju :
-          pun. predlagatelja
-          protustranke
-          mjernik Mario Kranjec, dipl. ing. geod.,
-          a biti će pozvane i osobe koje podnesu prijavu i prigovor te eventualno druge osobe koje bi mogle imati pravi interes ( čl. 191. -193. ZZK).
 
V. Poziva se predlagatelj da najkasnije do dana održavanja očevida uplati predujam za izlazak sudske komisije i mjerničkog vještaka u  iznosu od  1.489,92 kn na račun ovog suda  IBAN: HR57 23900011300000605 s pozivom na broj 107-12666-16 jer će  u protivnom postupak biti obustavljen.
 
VI Nenazočnost pozvanih osoba ne odgađa održavanje rasprave za ispravak niti znači da je nenazočna osoba povukla svoju prijavu ili prigovor, a niti da priznaje tuđe prijave i prigovore (čl. 192.st.3. ZZK-a).
 
VII Nitko  nije ovlašten zahtijevati odgodu rasprave ili povrat u prijašnje stanje (čl. 192.st.5.ZZK-a).
 
IX Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka u zk. ul. 1051  k.o. Lepa Ves.