doktor medicine - 2 izvršitelja

Datum:
28.01.2022.
Datum objave u NN:
28.01.2022.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu
Naziv:
doktor medicine (m/ž) - 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA
 • završen diplomski sveučilišni studij  medicinske struke,
 • važeća licenca za samostalan rad,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit
ODJEL FORENZIČKE PSIHIJATRIJE
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
 •                         diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij medicinske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • važeća licenca za samostalan rad,
 • položen državni stručni ispit


 
Opis poslova i testiranje:
Obavijest o testiranju:
 
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, 10000 Zagreb, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: „Javni natječaj za radno mjesto – redni broj i naziv radnog mjesta - ne otvarati“. Za svako radno mjesto podnosi se zasebna prijava u zasebnoj omotnici.


 
 
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: