Plan savjetovanja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je Plan propisa za savjetovanje s javnošću za 2023. godinu:

I. tromjesečje 2023.

 • Zakon o državnim službenicima (RM)
 • Zakon o dostavi pismena u sudskim postupcima (RM)
 • Zakon o mirnom rješavanju sporova (RM)
 • Zakon o izvanparničnom postupku (RM)
 • Zakon o lobiranju
 • Zakon o plaćama u državnoj službi (RM)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)
 

II. tromjesečje 2023.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
 

III. tromjesečje 2023.

 • Zakon o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji
 • Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (RM)
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
 • Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
 

IV. tromjesečje 2023.

 • Zakon o stalnim sudskim vještacima i stalnim sudskim tumačima
 • Zakon o primopredaji vlasti
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (RM)
 • Zakon o zaštiti djece od nasilja
 • Zakon o kaznenom postupku (RM)
 • Zakon o pravosudnoj policiji i ovlaštenim službenim osobama u zatvorskom sustavu