Javni natječaj

mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika, razna kaznena tijela, kl. 505
Datum:
23.12.2020.
Datum objave u NN:
23.12.2020.
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Naziv:
mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • završena srednja stručna sprema
  • do trideset godina života
  • regulirana obveza služenja vojnog roka
  • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
53
Link na dokument u NN:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj KL. 505.“

Prijavni obrazac 
Testiranje:     
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:    
ravnatelj/ica upravne organizacije u Ministarstvu pravosuđa
Datum:
12.02.2020.
Datum objave u NN:
12.02.2020.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za kazneno pravo
Naziv:
ravnatelj/ica 
Stručni uvjeti:

- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
- najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
- dokazane organizacijske sposobnosti i dobro razvijene komunikacijske vještine
- položen državni ispit II. razine
- poznavanje rada na računalu
- znanje engleskog jezika

Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornici.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«.


Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor (intervju):                  poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:                      
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:    
voditelj Odjela
Datum:       17.02.2021.
Datum objave u NN:
17.02.2021.
Ustrojstvena jedinica:

Kaznionica u Lepoglavi
Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika

Naziv:
voditelj Odjela (m/ž)
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • važeća licenca za samostalan rad
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 327«.

 
Testiranje:                 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
 
Obustava ili poništenje:        odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: