Oglasi na određeno vrijeme

posebni/a savjetnik/ica u Kabinetu ministra
Datum:
15.09.2021..
Datum objave u NN:
15.09.2021.
Ustrojstvena jedinica:
 
Naziv:
posebni/a savjetnik/ica u Kabinetu ministra 
Stručni uvjeti:
  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
Opis poslova:
Opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja, pravni i drugi izvori
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za oglas za imenovanje posebnog savjetnika«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):                   
Obustava ili poništenje:                      
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:    
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - 29. srpnja 2021.
Datum:
29.07.2021.
Datum objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave:
29.07.2021.
Ustrojstvena jedinica:
Glavno tajništvo
Sektor za pravne, opće i tehničke poslove
Služba za pravne poslove i uredsko poslovanje
Odjel za pisarnicu
Glavno tajništvo
Sektor za informatičku infrastrukturu
Služba za informatičku potporu
Naziv:
stručni referent (rbr. 47.) 
informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav (rbr. 83.) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, informatičke, tehničke ili obrtničke struke ili gimnazija
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit 
  • poznavanje rada na računalu
  • srednja stručna sprema strukovne ili umjetničke škole ili gimnazija
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit 
  • napredno poznavanje rada na računalu
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1 izvršitelj/ica 
1 izvršitelj/ica 
Link na dokument:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
Prijavni obrazac


 
Testiranje:              
Datum objave poziva: 20.08.2021.  
Poziv na intervju:      Poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave:  
Rješenje o prijmu:       
Oglas za obavljanje poslova podrške ministru pravosuđa i uprave - Posebni/a savjetnik/ica u Kabinetu ministra