WEB aplikacija CIRCA raspolaganje

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 61/17) izmijenjene su odredbe članka 45. c Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda) te je propisano da su sva državna tijela, prije raspisivanja javnog natječaja, odnosno internog oglasa, dužna u web aplikaciji CIRCA provjeriti ima li na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto koje treba popuniti. Navedena odredba stupila je na snagu 1. siječnja 2018. godine.
Ministarstvo uprave upravlja CIRCA-om te je u aplikaciji otvorena nova grupa „službenici na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske“. Uputa o korištenju navedene aplikacije te pripadajući obrazac u koji će se upisivati podaci o službeniku na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske nalaze se u prilogu.