Rezultati rada sudova

Slika /slike/Istaknute teme/rezultati rada sudova.jpg
  • ​Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 464.765 608.228 647.526 417.073
2018. 417.073 534.170 584.222 358.541
2019. 358.541 533.827 521.186 371.163
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 1.788 612 2.400 2.305
2018. 1.752 600 2.352 2.301
2019. 1.712 613 2.325 2.245
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 106,46% 234 264 281
2018. 109,37% 224 232 254
2019. 97,63% 260 238 232
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 15.373 18.794 22.194 11.971 2,87%
2018. 11.971 17.474 20.314 9.131 2,55%
2019. 9.131 14.806 15.761 8.176 2,20%Clearance rate (CR) ili stopa rješavanja, predstavlja omjer riješenih i primljenih predmeta u promatranom periodu (100% pokazuje da sud riješava predmeta koliko je i primio, iznad 100% da se broj neriješnih predmeta smanjuje), odnosno kako sud uspijeva riješiti priljev predmeta.

Disposition time (DT) ili pokazatelj vremena rješavanja, predstavlja omjer promatranog perioda (365 dana) i protoka predmeta (omjer riješenih i neriješenih predmeta). Vrijednost je izražena u danima i pokazuje koliko dana traje rješavanje određene vrste predmeta (procijenjena duljina postupka). Ovaj indikator pruža bolji uvid u to kako sud upravlja protokom predmeta, tj. kako rješava priljev novih predmeta.
 
Prosječan broj riješenih predmeta po rješavatelju predstavlja omjer ukupno riješenih predmeta u promatranom periodu na pojedinom sudu ili vrsti suda i ukupnog broja rješavatelja (sudaca i sudskih savjetnika) koji su u promatranom periodu imali u radu sudske predmete. Ovaj indikator služi za usporedbu uspješnosti sudova u rješavanju predmeta uzimajući u obzir njihovu veličinu (broj rješavatelja).