Ministar pravosuđa i uprave dr. sc. Ivan Malenica sudjeluje na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održava dana 7. i 8. lipnja 2021. u Luxembourgu

  • Slika /slike/novi osj/JHA_2.JPG
  • Slika
  • Slika

Dana 7. lipnja 2021. godine održao se sastanak Vijeća EU u formatu ministara pravosuđa, dok će se dana 8. lipnja 2021. godine sastati EU ministri unutarnjih poslova.

Na sastanku su ministri usvojili opći pristup u odnosu na kompromisni tekst Prijedloga uredbe o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe, a čije će donošenje doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti i potaknuti rast prekograničnih transakcija tražbinama te omogućiti veća prekogranična ulaganja u EU.
 
Također, ministri su postigli opći pristup u odnosu na Prijedlog uredbe o računalnom sustavu za komunikaciju u prekograničnim građanskim i kaznenim postupcima (e-CODEX) kojom će se uspostaviti pravni temelj za korištenje platforme e-CODEX i obvezati države članice na korištenje tehničkih rješenja i komponenata za sigurnu prekograničnu komunikaciju elektroničkim putem između država članica.
 
Opći pristup je postignut i u odnosu na prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju Europske agencije za temeljna prava s ciljem poboljšanja učinkovitosti, relevantnosti i vođenja Agencije EU za temeljna prava.
 
U okviru nezakonodavnih aktivnosti, ministri su razmijenili stavove o suzbijanju ilegalnih internetskih sadržaja u kontekstu trenutne rasprave o Prijedlogu Uredbe o digitalnim uslugama, kao i o ključnim elementima za učinkovito funkcioniranje državnih odvjetništava, uključujući pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima.
 
Također, ministri su na sastanku usvojili Zaključke o zaštiti ranjivih skupina odraslih osoba u prekograničnim situacijama u kojima se ističe kako sve ranjive odrasle osobe ostvaruju pravo na uniformno priznavanje prava i sudskih ili upravnih mjera na jednakoj i nediskriminatornoj osnovi na cijelom teritoriju Europske unije.
 
Nadalje, portugalsko predsjedništvo je obavijestilo ministre o trenutačnom stanju pregovora o pristupanju Europske unije Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u cilju potpune primjene vrijednosti sadržanih u predmetnoj Konvenciji čiji cilj je jačanje zaštite ljudskih prava te osiguranje cjelovitosti djelovanja u zaštiti ljudskih prava na europskom kontinentu.
 
Nastavno, Europska komisija izvijestila je i o trenutnom stanju glede Pregovora o sporazumu između EU-a i SAD-a o prekograničnom pristupu e-dokazima te glede Pregovora o drugom dodatnom protokolu uz Budimpeštansku konvenciju.
 
Zaključno, ministri su također obaviješteni o aktivnostima vezanima uz početak rada Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), te ih je, tijekom radnog ručka, Komisija izvijestila o daljnjem postupanju nakon objave presude povezane s primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka odnosno prijenosom osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije (predmet Schrems II).

Pisane vijesti