U Hrvatskom saboru održana rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/srpanj/HS_5.7.2022..PNG

Državni tajnik Juro Martinović predstavio je u Hrvatskom saboru Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu.

Riječ je o Uredbi koja uvodi izravnu izravnu obvezu u pogledu radnji koje pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležna tijela država članica EU poduzimaju radi borbe protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu.

Državni tajnik Martinović pojasnio je da bi države članice za potrebe Uredbe trebale imenovati nadležna tijela, kojima će se povjeriti obavljanje zadaća koje propisuje Uredba: izdavanje naloga za uklanjanje terorističkog sadržaja, razmatranje prekograničnih naloga za uklanjanje terorističkog sadržaja, nadgledanje posebnih mjera pružatelja usluga smještaja na poslužitelju te izricanje sankcija prema pružateljima usluga smještaja na poslužitelju.

Prijedlogom Zakona predviđa se povjeravanje obavljanja funkcija predviđenih u Uredbi nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj; Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je tijelo za izdavanje naloga za uklanjanje terorističkog sadržaja i za razmatranje prekograničnih naloga za uklanjanje terorističkog sadržaja. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti nadležno je tijelo za donošenje odluke o izloženosti terorističkom sadržaju pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, kao i za nadzor provedbe posebnih mjera od strane pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

Uredba predviđa da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje mjere poduzete na temelju Uredbe. Stoga se prijedlogom Zakona predlažu odredbe o pravnim lijekovima, kao i o rokovima za njihovo podnošenje, ovlaštenici prava na njihovo podnošenje te stvarna i mjesna nadležnost sudova za odlučivanje u postupku o pravnim lijekovima, konkretno nadležnost Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu i nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Budući da Uredba postavlja zahtjev da svaka država članica imenuje tijelo nadležno za  izricanje sankcija na temelju članka 18. Uredbe, prijedlogom Zakona predlaže se da Općinski prekršajni sud u Zagrebu kao stvarno i mjesno nadležan sud za izricanje sankcija.

Također, Uredba propisuje obvezu država članica da donesu pravila o sankcijama kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju djelotvorno provode Uredbu. Prijedlogom Zakona propisuju se prekršajnopravne sankcije za povrede pojedinih članaka navedenih u članku 18. Uredbe.

Obzirom na zahtjev Uredbe da države članice od svojih nadležnih tijela i od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u svojoj nadležnosti prikupljaju i šalju Komisiji svake godine do 31. ožujka informacije o radnjama koje su poduzele u skladu s ovom Uredbom u prethodnoj kalendarskoj godini, prijedlogom Zakona propisuje se hodogram prikupljanja, objedinjavanja i slanja navedenih informacija Komisiji.
 

Pisane vijesti