U Hrvatskom saboru predstavljen konačni prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Slika /slike/sabor 12.13.PNG

Ministar Ivan Malenica danas je u Hrvatskom saboru predstavio konačni prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa

"Konačnim prijedlogom zakona pojam „privatnog interesa“ definira se u skladu s preporukama OECD-a kao imovinska i neimovinska korist obveznika i povezanih osoba, a propisuje se da će predsjednik i svi članovi Povjerenstva biti pravne struke. Također, stupanje na snagu ovoga Zakona predviđeno je za prvi dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“ radi pravodobnog ispunjenja obveza povezanih s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti i odlukom Vijeća o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske" izjavio je ministar Malenica.

Obveznici ovoga zakona između ostalog postaju predsjednici i članovi trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska većinski vlasnik, ali i onima koji je osnivač trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. Predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava kojima su osnivači općine, gradovi i županije, ali i onima kojima je osnivač trgovačko društvo u vlasništvu općina, gradova i županija. Uz navedeno, doseg primjene Zakona proširuje se i na predsjednike i članove uprave FINA-e, HBOR-a, HAMAG-BICRO, ravnatelja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinskozagorske županije i Zagrebačke županije, izvanredne povjerenike imenovane sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, a sve uzimajući u obzir njihovu nadležnost i sredstva kojima upravljaju.

Nadalje, u kontekstu medija, primjena zakona je proširena i na ravnatelja Hrvatskog audio-vizualnog centra, na glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije te na Povjerenika za informiranje. Uz navedeno, zakonom se uvodi i nova kategorija obveznika koja obuhvaća ravnatelje i zamjenike ravnatelja agencija kojima je osnivač Republika Hrvatska, a koja definicija obuhvaća agencije koje potpadaju ili će u budućnosti potpadati pod navedenu kategoriju. Zakonom su također izrijekom obuhvaćeni i predsjednik i članovi Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, predsjednici i članovi Upravnih vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske regulatorne agencije.

Izrijekom su obuhvaćeni i ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predsjednik i članovi uprave Jadrolinije, direktor Hrvatske agencije za osiguranje depozita, generalni direktor Hrvatskih voda, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, programa i projekata Europske unije, ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju i ravnatelj Središnjeg registra osiguranika. 

U odnosu na važeći tekst zakona, odredba članka 5. je proširena time da se sada u stavku 1. primanje obveznika ne definira samo kao novčani primitak za obnašanje javne dužnosti već i kao novčani primitak po bilo kojoj osnovi, dok je definicija plaće ostala ista. U stavku 1. točki 3. se pod članovima obitelji obveznika definiraju, uz trenutno postojeće kategorije, još i životni partner i neformalni životni partner, a što je također dodatno proširenje primjene zakona.

Novim se Zakonom jača status Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa na nekoliko načina. Prvo, jačaju se stručni kapaciteti Povjerenstva propisivanjem obveze da predsjednik i svi članovi Povjerenstva budu pravne struke. Ovakvo se rješenje propisalo uzimajući u obzir da članovi Povjerenstva zastupaju stajališta Povjerenstva pred upravnim sudovima. Stoga se smatralo potrebnim izričito propisati ovakav sastav Povjerenstva.

U kontekstu samog postupka izbora članova Povjerenstva propisano je, umjesto provođenja sigurnosne provjere za sve kandidate s liste, da se samo za kandidate s jedinstvene završne liste provodi temeljna sigurnosna provjera. Ovo stoga jer se obvezivanjem na sigurnosnu provjeru svih kandidata nepotrebno opterećuje djelatnike sigurnosnoobavještajnog sektora pa se smatra oportunim i ekonomičnim istu provjeru provesti u odnosu na uži krug kandidata za koje već postoji izgledna mogućnost imenovanja.

Detaljnije je uređeno i što Izvješće o radu Povjerenstva mora sadržavati. To je propisano iz razloga kako bi izvješća mogla sadržavati detaljnije podatke o radu Povjerenstva i kako bi se olakšala analiza rada i odluka Povjerenstva u svrhu detektiranja područja za eventualna daljnja unaprjeđenja.

Konačno, uređena je situacija koja je predstavljala prazninu u važećem zakonu. Naime, izričito je propisano da se mandat predsjednika i članova Povjerenstva produžuje najduže do 6 mjeseci od isteka mandata u slučaju da Hrvatski sabor ne izabere predsjednika i članove Povjerenstva, a što je vrlo važna mogućnost u kontekstu osiguranja kontinuiteta obavljanja funkcije institucije čak i u ovim okolnostima. 

U odnosu na administrativne sankcije, uvažavajući preporuku GRECO-a te cijeneći okolnost da se sankcije izriču u okviru upravnog postupka, izrijekom je navedeno da se sankcija izriče uzimajući u obzir i Ustavom predviđeno načelo razmjernosti. Ista je odredba potom razrađena na način da je brisana mogućnost izricanja sankcije javne objave odluke Povjerenstva budući je ista bespredmetna jer se ionako odluke Povjerenstva o zaključenju postupka javno objavljuju. Međutim, da bi se omogućilo adekvatno skaliranje sankcije, u istu je svrhu omogućeno da se i opomena i novčana sankcija mogu izreći za sve povrede Zakona te je u istu svrhu povišen obvezni minimum novčane sankcije s 2.000,00 kuna na 4.000,00 kuna, što predstavlja 100%-tno povećanje minimalno izrečene novčane sankcije, dok je maksimum ostao isti i iznosi 40.000,00 kuna. 

"Ovim zakonskim prijedlogom revidirane su odredbe koje nisu bilo dovoljne precizne u trenutno važećem zakonu. Uređena su pravna pitanja koja nisu bila propisana, te su otklonjeni nedostaci u zakonu koji je trenutno važeći. Vjerujem da ćemo se u današnjoj raspravi fokusirati na bit samoga zakona i pitanja unaprjeđenja preventivnih mehanizama instrumenata za sprječavanje sukoba interesa" zaključio je ministar Malenica.

Raspravu možete pratiti na: https://www.youtube.com/watch?v=Thsgwc2yyeY

 

Pisane vijesti