Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Tumačenja Komisije imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita i svim potpisnicima ovog Ugovora, koji su se dužni pridržavati danog tumačenja.

Tumačenja zajedničke komisije objavljuju se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
Članak 1.

Tumačenje broj 1/1 od 22. veljače 2019.

Iz odredbe članka 1. stavka 2. Kolektivnog ugovora, koja utvrđuje međusobna prava i obveze potpisnika, jasno proizlazi da se odredbe Kolektivnog ugovora u vezi prava i obveza sindikalnih povjerenika i sindikata primjenjuju isključivo na sindikate koji su potpisnici Kolektivnog ugovora i njegovih izmjena ili dopuna pa tako i odredbe članaka 85. i 88. Kolektivnog ugovora.
Članak 7.

Tumačenje broj 1/7 od 23. siječnja 2018.

Ukupni radni staž ostvaren u državnoj službi smatra se ukupni radni staž ostvaren u svim državnim tijelima.
Iznimno, odredbom članka 7. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik tijela jedinice lokalne ili područne samouprave i službenik iz javne službe koji se po sili zakona preuzima u državno tijelo, odnosno koji se zbog potreba službe, temeljem posebnog propisa o službeničkim odnosima, premješta u državno tijelo na temelju pisanog sporazuma čelnika državnog tijela i tijela jedinice lokalne ili područne samouprave, odnosno javne službe, za ostvarivanje svojih radnih i materijalnih prava, zadržava kontinuitet svog rada odnosno radnog staža kao ukupni staž ostvaren u državnom tijelu, javnoj službi i jedinici lokalne i područne samouprave.
Navedena odredba se na službenike i namještenike primjenjuje od dana primjene ovoga Kolektivnog ugovora odnosno od 1. studenog 2017.godine.
 

Tumačenje broj 2/7 od 7. veljače 2018.

U svim slučajevima ostvarivanja radnih i materijalnih prava koja ovise o radnom stažu ostvarenom u državnim tijelima, taj staž utvrđuje se sukladno odredbi članka 7. Kolektivnog ugovora.
 

Tumačenje broj 3/7 od 23. svibnja 2018.

Odredba članka 7. Kolektivnog ugovora primjenjuje se na prava iz Kolektivnog ugovora od 1. studenog 2017. godine pri čemu se u ukupni radni staž ubraja i staž ostvaren u razdoblju prije 1. studenog 2017. godine sukladno kriterijima iz članka 7. Kolektivnog ugovora.
 

Tumačenje broj 4/7 od 7. studenog 2018.

U skladu sa člankom 7. Kolektivnog ugovora, zadržavanje kontinuiteta rada odnosno radnog staža kao ukupnog radnog staža ostvarenog u državnim tijelima, javnim službama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruje se samo u slučajevima kada se službenik i namještenik tijela jedinice lokalne ili područne samouprave te službenik iz javne službe po sili zakona preuzima u državno tijelo, odnosno koji se zbog potreba službe, temeljem posebnog propisa o službeničkim odnosima, premješta u državno tijelo na temelju pisanog sporazuma čelnika državnog tijela i tijela jedinice lokalne ili područne samouprave, odnosno javne službe.
 

Tumačenje broj 5/7 od 5. prosinca 2018.

Za ostvarivanje radnih i materijalnih prava, službenik i namještenik zadržava kontinuitet svog rada, odnosno radnog staža, kao ukupnog staža ostvarenog u državnom tijelu, javnoj službi i jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Kolektivni ugovor se na državne službenike i namještenike primjenjuje od 1. studenog 2017. godine, pa se stoga odredba članka 7. istog primjenjuje na sve državne službenike i namještenike od navedenog datuma.
Slijedom navedenog, pravo na jubilarnu nagradu će državni službenici i namještenici koji su preuzeti iz javne službe, bez obzira kada je došlo do preuzimanja (prije ili poslije stupanja na snagu ovog Kolektivnog ugovora), ostvarivati ispunjavanjem kriterija iz članka 56. ovog Kolektivnog ugovora, ali pod uvjetom da se prethodni rad smatra radom u javnoj službi u skladu s posebnim propisom.
 

Tumačenje broj 6/7 od 22. veljače 2019.

Službenik i namještenik zadržava kontinuitet svog rada, odnosnog radnog staža, sukladno članku 7. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, neovisno o tome je li do preuzimanja ili premještaja došlo prije ili nakon stupanja na snagu ovog Kolektivnog ugovora.
 

Tumačenje broj 7/7 od 6. veljače 2020.

Odredba članka 7. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike primjenjuje se na službenike i namještenike koji su u državno tijelo preuzeti temeljem zakona iz jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javne službe ili su premješteni temeljem pisanog sporazuma čelnika tijela, neovisno o tome je li do tog preuzimanja, odnosno premještaja došlo prije sklapanja ovog Kolektivnog ugovora ili nakon toga.
 

Tumačenje broj 8/7 od 10. rujna 2020.

U godine neprekidnog staža mjerodavnog za izračun jubilarne nagrade uračunavaju se sve godine rada ostvarenog u javnim službama i u državnoj službi, neovisno o tome što je do preuzimanja po sili zakona odnosno sporazumnog premještaja došlo prije stupanja na snagu važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Tumačenje broj 9/7 od 26. ožujka 2021.

Službenik i namještenik može ostvariti pravo iz članka 7. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ukoliko su ispunjene pretpostavke iz samog tog članka, a to je da je do preuzimanja došlo po sili zakona ili da je došlo do premještaja zbog potrebe službe, ali temeljem posebnog propisa o službeničkim odnosima.
Članak 8.

Tumačenje broj 1/8 od 27. listopada 2020. 

Sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, ugovoren je uobičajeni raspored radnog vremena državnih službenika i namještenika.
Kolektivni ugovor predviđa mogućnost organizacije redovnog radnog vremena i u drugim oblicima rada (rad u turnusima, rad u smjenama ili rad na drugačiji način), uz obvezu primjene odredbe članka 12. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, tj. osiguravanje tjednog odmora u trajanju od 48 sati neprekidno, po uvjetima iz tog stavka.
Slijedom navedenog, dani tjednog odmora u različitim oblicima organizacije rasporeda radnog vremena sukladno odredbama Kolektivnog ugovora ne moraju nužno biti subota i nedjelja. 
Članak 9.

Tumačenje broj 1/9 od 19. studenog 2020. 

Evidenciju radnog vremena iz članka 9. stavka 1. Kolektivnog ugovora može zatražiti sam službenik i namještenik za sebe ili u njegovo ime povjerenik sindikata kojeg je član uz njegovu pisanu suglasnost. 
Članak 11.

Tumačenje broj 1/11 od 30. lipnja 2021.

Trajanje dnevnog odmora radnika se računa od završetka rada prema utvrđenom rasporedu rada službenika i namještenika i početka rada idućeg dana. Vrijeme putovanja na posao i povratka s posla ne ulazi u radno vrijeme službenika i namještenika, niti ima utjecaja za primjenu odredbe Kolektivnog ugovora temeljem koje službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza.
Članak 12.

Tumačenje broj 1/12 od 19. prosinca 2018.

Službenik, odnosno namještenik koji je upućen na edukaciju od strane poslodavca, a zbog čega nije u mogućnosti koristiti tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno, ostvaruje pravo na tjedni odmor sukladno odredbi članka 12. stavka 3. Kolektivnog ugovora.
Ukoliko mu se radi potreba posla ne može osigurati korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna, potrebno mu je putem dogovora ili odlukom neposredno nadređenog službenika osigurati korištenje tjednog odmora najkasnije u roku od 14 dana. 
Članak 14.

Tumačenje broj 1/14 od 26. ožujka 2019.

Sukladno članku 14. Kolektivnog ugovora za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).
Pri tome u prosječnu mjesečnu plaću za prethodna tri mjeseca ulazi i plaća ostvarena temeljem naloga za obavljanje poslova više složenosti, ukoliko je službeniku ili namješteniku takav nalog izdan.
Sve novčane naknade ulaze u prosjek za izračun naknade plaće za korištenje godišnjeg odmora, ako su kao naknada za rad državnog službenika odnosno namještenika isplaćeni od istog poslodavca.
Prijašnja tumačenja Kolektivnog ugovora ne mogu se primijeniti na sada važeći Kolektivni ugovor. 
 

Tumačenje broj 2/14 od 8. srpnja 2019.

Sukladno članku 14. Kolektivnog ugovora za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad). 

Tumačenje broj 3/14 od 26. ožujka 2021.

Uzimajući u obzir da se službenik i namještenik na temelju pisanog sporazuma između dva državna tijela upućuje u stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri EU, pri čemu temeljem sklopljenog sporazuma, sva prava i obveze iz radnog odnosa i dalje ostvaruje kod matičnog poslodavca (Ministarstvo financija), na njega se primjenjuju sve odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Članak 18.

Tumačenje broj 1/18 od 2. prosinca 2019.

Službenik i namještenik kojemu radni odnos prestaje zbog odlaska u mirovinu po sili zakona, ima pravo na godišnji odmor iz članka 13. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za kalendarsku godinu u kojoj odlazi u mirovinu.
Ukoliko službeniku i namješteniku temeljem posebnog propisa radni odnos prestaje tako da nije u mogućnosti iskoristiti cijeli godišnji odmor za tu kalendarsku godinu, službenik za neiskorišteni dio godišnjeg odmora ima pravo na naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor, sukladno općim propisima o radu.
Regres za korištenje godišnjeg odmora isplaćuje se u cijelosti jednokratno, neovisno o tome da li će službenik i namještenik iskoristiti cijeli godišnji odmor ili njegov dio.
Pravo na isplatu regresa iz čl. 50. Kolektivnog ugovora vezuje se uz ostvarivanje prava na godišnji odmor i njegovo korištenje, pa je poslodavac dužan isplatiti regres najkasnije prije početka korištenja godišnjeg odmora za godinu za koju se isplaćuje regres.
Članak 19.

Tumačenje broj 1/19 od 7. veljače 2018. 

Osnovica za izračun godišnjeg odmora je 4 tjedna, što primjenom odredbe čl. 8. st. 2., te čl. 19. st. 2. Kolektivnog ugovora iznosi 20 radnih dana godišnjeg odmora od po 8 sati, a na koje se dodaju dodatni dani sukladno kriterijima iz čl. 19. st. 1. Kolektivnog ugovora. 
 

Tumačenje broj 2/19 od 23. svibnja 2018. 

Službenik i namještenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u najkraćem trajanju propisanom općim propisom o radu.
Obzirom da je Zakonom o radu propisano minimalno trajanje godišnjeg odmora u dva različita trajanja (četiri odnosno pet tjedana) kao osnovica za utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora za službenike i namještenike utvrđuje se temeljem odredbe Kolektivnog ugovora ona koja je propisana kao najkraća prema propisu o radu, tj. 20 radnih dana (4 tjedna).
Na osnovicu od 20 radnih dana, službeniku i namješteniku se dodaju dodatni dani prema kriterijima i u visini utvrđenoj Kolektivnim ugovorom, uz napomenu da je samim ugovorom utvrđen minimalan broj dana za određenu kategoriju zaposlenih, pa se Kolektivni ugovor primjenjuje kao povoljnije pravo. 
 

Tumačenje broj 3/19 od 28. listopada 2019. 

Ukupno trajanje godišnjeg odmora, sukladno članku 19. Kolektivnog ugovora određuje se za sve službenike i namještenike na isti način te činjenica da službenik i namještenik koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena temeljem posebnog propisa, ne utječe na trajanje godišnjeg odmora po broju dana. 
 

Tumačenje broj 4/19 od 28. listopada 2019. 

Sukladno članku 19. stavku 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik i namještenik ima pravo na uvećanje godišnjeg odmora s obzirom na pojedinačno određena mjerila (uvjete rada, složenost poslova i stupanj stručne spreme, dužinu radnog staža, posebne socijalne uvjete i ostvarene rezultate rada), pri čemu se pojedinačno određena mjerila utvrđuju na dan donošenja odluke o godišnjem odmoru.
Ako se koje od pojedinačno određenih mjerila izmijeni do početka korištenja godišnjeg odmora (npr. navršeni radni staž, broj malodobne djece), treba izmijeniti odluku o godišnjem odmoru i uzeti u obzir nove činjenice (mjerila).
Ako nije donesena odluka o godišnjem odmoru, pojedinačno određena mjerila utvrđuju se na dan početka korištenja godišnjeg odmora za pojedinu kalendarsku godinu. 
 

Tumačenje broj 5/19 od 11. prosinca 2019. 

Pod uvjetom da je službenik ili namještenik raspoređen na poslove koji su posebnim propisom utvrđeni kao poslovi s posebnim ili otežanim uvjetima rada, službenik ili namještenik ima pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora, koji dani se utvrđuju sukladno kriterijima iz članka 19. Kolektivnog ugovora.
Stoga se ne može govoriti o kumulaciji prava iz članaka 19. i 20. Kolektivnog ugovora. 
 

Tumačenje broj 6/19 od 9. srpnja 2020. 

Službenik i namještenik ostvaruje pravo na uvećanje trajanja godišnjeg odmora po osnovi uvjeta rada iz članka 19. stavka 1. alineje 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, pri čemu se pod uvjetima rada smatraju uvjeti rada radnog mjesta kojeg službenik i namještenik redovito obavlja tijekom godine, a ne samo iznimno.
 

Tumačenje broj 7/19 od 30. lipnja 2021.

Uvećanje osnovice za izračun godišnjeg odmora s obzirom na posebne socijalne uvjete iz članka 19. stavka 1. točke 4. alineje 3. Kolektivnog ugovora (samohranom roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 3 dana) odnosi se isključivo na roditelja, posvojitelja ili skrbnika s malodobnim djetetom (dakle, djetetom do navršenih 18 godina), jer je tako izrijekom propisano. 
Članak 20.

Tumačenje broj 1/20 od 23. siječnja 2018. 

U smislu čl. 20. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, pod donatorom (darivateljem) organa koji ostvaruje pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora smatra se službenik ili namještenik koji je, sukladno Zakonu o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine“, broj 144/12.), članka 4. stavka 1., darivatelj jednog ili nekoliko organa za vrijeme života. 
Članak 21.

Tumačenje broj 1/21 od 27. listopada 2020. 

Neovisno o rasporedu radnog vremena državnih službenika i namještenika, godišnji odmor utvrđuje se i koristi u danima od ponedjeljka do petka po 8 sati, pri čemu u te dane ne ulaze blagdani i neradni dani utvrđeni zakonom.
Godišnji odmor se može odrediti najranije prvi dan od ponedjeljka do petka nakon dana završetka rada službenika. 
 

Tumačenje broj 2/21 od 27. listopada 2020. 

Izuzetak od pravila prema kojem se godišnji odmor utvrđuje i koristi u radnim danima od ponedjeljka do petka je korištenje dana godišnjeg odmora po izboru službenika ili namještenika, sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
U slučaju kada službenik ili namještenik koristi dan godišnjeg odmora po svom izboru, taj dan ovisi o rasporedu rada tog službenika ili namještenika, odnosno predstavlja jednu smjenu od 8 sati ili turnus od 12 sati iz redovnog rasporeda radnog vremena, te može padati i u subotu, nedjelju, te blagdan ili neradni dan određen zakonom. 
Članak 22.

Tumačenje broj 1/22 od 28. listopada 2019. 

Službenik i namještenik ostvaruje pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu, a navedeno pravo ostvaruje kao razmjerni ili puni godišnji odmor.
Onaj službenik i namještenik koji je kod poslodavca ostvario pravo na puni godišnji odmor, tijekom radnog odnosa kod toga poslodavca takav godišnji odmor ostvaruje za svaku kalendarsku godinu.
Iznimka je u slučaju kada mu tijekom godine prestaje radni odnos, budući da će tada ostvariti pravo na samo razmjeran dio, osim ako odlazi u mirovinu.
O rasporedu korištenja godišnjeg odmora odlučuje poslodavac, koji po zahtjevu radnika, radniku za tekuću kalendarsku godinu može odobriti korištenje cijelog godišnjeg odmora u prvoj polovici godine. 
Članak 23.

Tumačenje broj 1/23 od 2. listopada 2018. 

Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora kojeg službenik i namještenik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.
Uzimajući u obzir da je Zakonom omogućeno prenošenje godišnjeg odmora samo iz jedne kalendarske godine u drugu, u 2018. godini moguće je iskoristiti samo neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne, odnosno iz 2017. godine.
Članak 24.

Tumačenje broj 1/24 od 7. studenog 2018. 

Sukladno članku 18. stavku 1. Kolektivnog ugovora službeniku i namješteniku kojem tijekom godine prestaje radni odnos, ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora. 
 

Tumačenje broj 2/24 od 8. srpnja 2019. 

Sukladno članku 24. stavku 2. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik koji ne iskoristi godišnji odmor prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, ostvarit će pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. 
 

Tumačenje broj 3/24 od 28. listopada 2019. 

S obzirom da službenik i namještenik koji se premješta na temelju pisanog sporazuma čelnika državnog tijela iz kojeg se premješta i čelnika državnog tijela u koje se premješta zadržava kontinuitet svoga rada, isti je u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor kojeg je stekao u tijelu iz kojeg se premješta u bilo kojem od navedenih tijela.
U navedenom slučaju ne radi se o promjeni poslodavca, nego isključivo o promjeni ustrojstvene jedinice ili državnog tijela pod istim poslodavcem (Republika Hrvatska). 
 

Tumačenje broj 4/24 od 2. lipnja 2020. 

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor državni službenik i namještenik ostvaruje isključivo u slučaju prestanka radnog odnosa odnosno državne službe, na način kako je to propisano općim propisom o radu. 
Članak 25.

Tumačenje broj 1/25 od 28. listopada 2019. 

Ako je službenik ili namještenik iz privatnih razloga tijekom godine (po nekoliko puta) izostao s radnog mjesta po nekoliko sati uz odobrenje poslodavca, službeniku ili namješteniku se to vrijeme ne može uračunati u sate godišnjeg odmora. 
 

Tumačenje broj 2/25 od 28. listopada 2019. 

Službenik i namještenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, pri čemu ne postoji uvjet da te dane koristi u kalendarskoj godini u kojoj je stekao pravo na taj godišnji odmor.
Članak 26.

Tumačenje broj 1/26 od 23. siječnja 2018. 

Izmjene određenih mjerila koje bi mogle utjecati na trajanje godišnjeg odmora moguće su samo do početka korištenja godišnjeg odmora za pojedinu kalendarsku godinu.
Ukupno trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz članaka 19. i 20. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike utvrđuje se najkasnije do početka trajanja godišnjeg odmora.
Ukoliko se bilo koje od utvrđenih mjerila izmjeni nakon početka korištenja godišnjeg odmora za pojedinu kalendarsku godinu, navedena izmjena ne utječe na trajanje godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu, već se uzimaju u obzir tek prilikom utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora za narednu kalendarsku godinu. 
Članak 28.

Tumačenje broj 1/28 od 2. listopada 2018. 

U slučaju dobrovoljnog davanja krvi službenik ili namještenik ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od dva radna dana, s tim da se dani plaćenog dopusta koriste u pravilu neposredno nakon davanja krvi, a u slučaju nemogućnosti korištenja neposredno nakon davanja krvi dani plaćenog dopusta koristit će se u dogovoru s čelnikom državnog tijela. 
 

Tumačenje broj 2/28 od 18. travnja 2019. 

Sukladno članku 28. stavak 1. alineja 11. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće u slučaju elementarne nepogode koja ga je neposredno zadesila u trajanju od 5 radnih dana.
Pod elementarnom nepogodom koja je neposredno zadesila službenika i namještenika podrazumijeva se elementarna nepogoda u smislu Zakona o zaštiti elementarne nepogode, koja je prouzročila štetu na imovini službenika i namještenike koju treba sanirati. U slučaju da službenik ili namještenik zbog više sile, a koja nije elementarna nepogoda, ne može na vrijeme doći na posao, neće moći ostvariti pravo na plaćeni dopust, ali će ostvariti pravo na naknadu plaće prema općem propisu o radu. 
 

Tumačenje broj 3/28 od 28. listopada 2019. 

Odredbom čl. 28. st. 1. al. 10. propisano je da službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini za sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i drugo, u trajanju od 2 radna dana.
Sudjelovanje u projektu koji provodi sindikat te se financira iz Europskog socijalnog fonda smatra se sindikalnom aktivnošću sukladno navedenoj odredbi Kolektivnog ugovora, te stoga državni službenik ili namještenik ostvaruje pravo na dva radna dana plaćenog dopusta.
U slučaju potrebe za sudjelovanjem u predmetnim aktivnostima u trajanju duljem od dva radna dana, državni službenik ili namještenik može koristiti dane godišnjeg odmora ili neplaćenog dopusta, u dogovoru s čelnikom državnog tijela.
U vezi navedenog upita Komisija upućuje i na Tumačenje broj 1/1 od 22. veljače 2019. godine, u pogledu ostvarivanja prava sindikalnih povjerenika iz članka 85. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

Tumačenje broj 4/28 od 2. prosinca 2019. 

Sukladno članku 28. stavku 1. alineji 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, dani plaćenog dopusta za smrtni slučaj ne moraju se koristiti u kontinuitetu.
Pri tome se dani plaćenog dopusta, koji ne moraju biti u kontinuitetu, koriste neposredno nakon nastupa smrtnog slučaja, odnosno na dan pogreba. 
 

Tumačenje broj 5/28 od 6. veljače 2020. 

Sukladno članku 28. stavku 1. alineji 4. Kolektivnog ugovora pravo na plaćeni dopust u trajanju od 2 radna dana službenik i namještenik ima samo u slučaju smrti ostalih krvih srodnika zaključno s četvrtim (IV.) stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim (II.) stupnjem srodstva.
U ostale krvne srodnike zaključno s četvrtim stupnjem srodstva spadaju u pravoj liniji djed i baka, pradjed i prabaka, šukundjed i šukunbaka, unuk i unuka, praunuk i praunuka, šukununuk i šukununuka te u pobočnoj liniji brat i sestra, nećak i nećakinja, stric, ujak, teta i njihova djeca.
U smislu navedene odredbe u tazbinske srodnike zaključno s drugim stupnjem spadaju roditelji bračnog druga, brat i sestra bračnog druga te djed i baka bračnog druga.
Slijedom navedenog, u slučaju smrti ostalih članova obitelji, a koji ne ulaze u krug krvnih, odnosno tazbinskih srodnika, državni službenik i namještenik ne ostvaruje pravo na plaćeni dopust.
 

Tumačenje broj 6/28 od 12. veljače 2021. godine.

Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u trajanju 5 radnih dana u slučaju rođenja ili posvojenja djeteta.
U slučaju rođenja blizanaca službenik i namještenik ima pravo na 5 dana plaćenog dopusta za svako rođeno dijete. Pravo na plaćeni dopust može se koristiti u vrijeme rođenja djeteta/djece odnosno neposredno nakon rođenja.
 

Tumačenje broj 7/28 od 26. veljače 2021.

U slučaju teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja službenik i namještenik ima pravo na 3 radna dana u jednoj kalendarskoj godini, neovisno o broju teško bolesnih članova obitelji za koje ostvaruje pravo (supružnik, dijete ili roditelj).
 

Tumačenje broj 8/28 od 26. ožujka 2021.

Smisao odredbe članka 28. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojim se propisuje pravo na plaćeni dopust državnog službenika i namještenika u slučaju teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja, je pojačana briga i skrb koja im je potrebna. Stoga državni službenik i namještenik ostvaruje navedeno pravo za dijete, bez obzira na djetetovu dob.
 

Tumačenje broj 9/28 od 17. svibnja 2021.

Dobrovoljno darivanje plazme ne smatra se dobrovoljnim darivanjem krvi iz članka 28. stavka 1. alineje 7. Kolektivnog ugovora. 
 

Tumačenje broj 10/28 od 30. lipnja 2021.

Kod plaćenog dopusta radni dan proveden na plaćenom dopustu evidentira se u trajanju od osam sati.
Plaćeni dopust u trajanju od 5 radnih dana odnosi se na redovni radni tjedan iz čl. 8. st. 2. Kolektivnog ugovora (kalendarski tjedan).
U slučaju plaćenog dopusta u trajanju kraćem od 5 radnih dana plaćeni dopust započinje prvi slijedeći radni dan službenika i namještenika i broji se na dane kada bi službenik i namještenik inače trebao raditi prema redovnom rasporedu radnog  vremena.
Zbog korištenja prava na plaćeni dopust naknadno se ne provode nikakve korekcije u rasporedu radnog vremena službenika i namještenika s ciljem odrađivanja manjka sati, nego se službeniku i namješteniku u slučaju manjka sati vrši nadopuna satnice.
 

Tumačenje broj 11/28 od 30. lipnja 2021.

Pravo na plaćeni dopust u slučaju teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja u trajanju od 3 radna dana nije nužno vezano za kronična teška oboljenja za koje postoji dokumentacija o težem oboljenju (karcinom, invaliditet ili sl.), nego se odnosi i na slučajeve operativnih zahvata nakon kojih je potrebna njega supružnika, djeteta ili roditelja. 
 

Tumačenje broj 12/28 od 30. lipnja 2021.

Pojam teške bolesti nije definiran niti jednim propisom i nije ga moguće vezati uz pojedinu dijagnozu već uz individualno stanje pacijenta i pojedinu fazu bolesti. Stoga pravo na plaćeni dopust u slučaju teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja  odobrava čelnik državnog tijela, uvažavajući sve okolnosti slučaja. 
 

Tumačenje broj 13/28 od 30. lipnja 2021.

U slučajevima propisanim čl. 28. st. 1. Kolektivnog ugovora, službenik ili namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust, osim u slučaju dobrovoljnog davanja krvi.
Sukladno članku 28. stavku 1. alinejama 5. i 6. Kolektivnog ugovora, plaćeni dopust se ostvaruje u slučajevima okolnosti same selidbe u istom ili drugom mjestu stanovanja, neovisno o trenutku pribavljanja nekretnine, najma ili slično i neovisno o službenom danu promjene mjesta prebivališta.
Članak 29.

Tumačenje broj 1/29 od 7. veljače 2018.

Za pripremu i polaganje državnog stručnog ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust od tjedana dana bez obzira na stručnu spremu koji uključuje i dan polaganja ispita.
Tjedan dana je razdoblje od 7 dana, pri čemu će broj radnih dana u tom razdoblju ovisiti o rasporedu rada pojedinog službenika i namještenika.
 

Tumačenje broj 2/29 od 4. studenog 2019.

Rok od mjesec dana za pripremu polaganja pravosudnog ispita jednak je za sve službenike i namještenike te iznosi 30 kalendarskih dana, neovisno o mjesecu u godini u kojem se koristi.
Članak 30.

Tumačenje broj 1/30 od 7. veljače 2018. 

Službenica koja je upućena na stručno osposobljavanje od strane čelnika tijela ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 2 dana za polaganje ispita. 
 

Tumačenje broj 2/30 od 27. listopada 2020. 

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja ima pravo na plaćeni dopust za ispite i završni rad pri čemu broj dana plaćenog dopusta ne ovisi o tome da li se radi o stručnom ili općem školovanju, nego o činjenici da li je na stručno ili opće školovanje, osposobljavanje ili usavršavanje upućen od strane čelnika tijela ili se radi o školovanju, osposobljavanju ili usavršavanju za vlastite potrebe.
Plaćeni dopust za završni rad službenik može koristiti u razdoblju od dobivanja teme završnog rada (o čemu mora priložiti dokaz) do njegove obrane u ukupnom trajanju od 5 dana ako je na školovanje, osposobljavanje ili usavršavanje upućen od strane čelnika državnog tijela, odnosno 2 dana ako se školuje, osposobljava ili usavršava za vlastite potrebe.
Navedeno korištenje dana plaćenog dopusta ne mora biti u kontinuitetu. 
 

Tumačenje broj 3/30 od 26. veljače 2021.

Odredbe članka 28. stavak 1. al. 10. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike primjenjuje se na službenike i namještenike koji koriste pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini isključivo radi sudjelovanja na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i drugo u trajanju od 2 radna dana.
Odredbe članka 30. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike primjenjuju se na službenike i namještenike za vrijeme stručnog usavršavanja ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe isključivo za svaki ispit po predmetu 1 dan i za završni rad u trajanju od 2 dana.
Shodno navedenom državni službenik ne ostvaruje pravo na korištenje 2 radna dana plaćenog dopusta za obavljanje stručne prakse niti temeljem članka 28. stavak 1. al. 10 niti temeljem članka 30. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

Tumačenje broj 4/30 od 30. lipnja 2021.

Sukladno članku 30. stavku 2. podstavku 1. Kolektivnog ugovora službenik i namještenik ima pravo na jedan dan plaćenog dopusta za svaki ispit po predmetu. Ako službenik i namještenik ispit polaže u dan kada prema rasporedu službe nije trebao raditi nema pravo na plaćeni dopust jer navedeni dopust nije predviđen za pripremu ispita.
Članak 31.

Tumačenje broj 1/31 od 12. veljače 2021. godine.

Plaćeni dopust službenik ili namještenik koristi neposredno nakon nastupanja okolnosti na osnovu kojih je ostvario pravo na plaćeni dopust, a ako se u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ostvaruje pravo na plaćeni dopust nalazio na godišnjem odmoru, isti može tražiti svoj pripadajući plaćeni dopust uz prekid korištenja godišnjeg odmora.
Dakle, službeniku odnosno namješteniku mora se omogućiti korištenje plaćenog dopusta, bez obzira na činjenicu što se nalazio na godišnjem odmoru.
U slučaju prekida godišnjeg odmora zbog plaćenog dopusta, državni službenik ili namještenik dužan se vratiti na rad onog dana kada bi mu godišnji odmor redovito završio da nije bilo plaćenog dopusta.

 
Članak 33.

Tumačenje broj 1/33 od 27. listopada 2020. 

Odredba članka 33. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nije taksativno navela razloge zbog kojih se može odobriti neplaćeni dopust, niti njegovo trajanje.
Rješenje o neplaćenom dopustu i njegovom trajanju donosi čelnik tijela. 
Članak 35.

Tumačenje broj 1/35 od 23. siječnja 2018. 

Ako je posebnim zakonom utvrđeno da se određeno razdoblje staža osiguranja izjednačava s radnim stažem, to razdoblje se računa i u radni staž u smislu članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ne smatra radnim stažem u smislu članka 35. stavka 2. Kolektivnog ugovora. 
 

Tumačenje broj 2/35 od 23. svibnja 2018. 

Mjesečni fond sati u pojedinom mjesecu je za sve službenike i namještenike jednak, a izračunava se na način da se kalendarski dani od ponedjeljka do petka (uključujući dane državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom koji padaju od ponedjeljka do petka) pomnože sa osam (8).
Vrijednost sata rada državnog službenika i namještenika ne ovisi o rasporedu radnog vremena, nego se svim službenicima i namještenicima utvrđuje na način da se osnovna plaća iz članka 35. stavka 2. podjeli s mjesečnim fondom sati za taj mjesec.
Za službenike i namještenike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, vrijednost sata utvrđuje se na način da se osnovna plaća iz članka 35. stavka 2. uvećana sukladno članku 38. stavku 3. dijeli sa mjesečnim fondom sati.
Redovni mjesečni fond radnih sati su sati koje svaki službenik i namještenik treba raditi u tekućem mjesecu, a dobije se na način da se broj radnih dana (dani od ponedjeljka do petka, bez državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom) u tekućem mjesecu pomnoži s osam (8).
Redovni mjesečni fond radnih sati služi samo za utvrđivanje broja prekovremenih sati rada za službenike i namještenike koji rade u turnusu (12-24-12-48) i u smjenama (2 prve – 2 druge – 2 treće - 2 dana slobodno). 
 

Tumačenje broj 3/35 od 2. listopada 2018. 

Poljoprivredni staž ne uračunava se u radni staž državnih službenika i namještenika, već se sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju vrijeme provedeno u osiguranju u svojstvu poljoprivrednika računa u mirovinski staž kao staž osiguranja ali ne obuhvaća vrijeme provedeno u državnoj službi, službi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radnom odnosu te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima pa se stoga niti ne može uračunati u radni staž državnih službenika i namještenika. 
 

Tumačenje broj 4/35 od 5. prosinca 2018. 

Inozemni staž ne uračunava se u radni staž državnih službenika i namještenika u smislu odredbe članka 35. stavka 2. Kolektivnog ugovora kojim se propisuje pravo na uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
Članak 38.

Tumačenje broj 1/38 od 23. siječnja 2018. 

U skladu sa člankom 38. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik ima pravo na uvećanje osnovne plaće s osnove postignutog stupnja magistra znanosti, odnosno doktora znanosti.
U slučaju kada službenik posjeduje inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju, za ostvarivanje navedenog prava potrebno je za istu provesti postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije u skladu s posebnim propisom (Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija – „Narodne novine“, broj 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11), osim ako su izdane prije 08.10.1991. godine.
To stoga što je navedenim Zakonom propisano da su školske svjedodžbe i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 08.10.1991. u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja. 
 

Tumačenje broj 2/38 od 7. veljače 2018. 

U skladu sa izmjenama Kolektivnog ugovora od 1. veljače 2018. godine, odredbom članka 38. stavka 5. nisu više propisani dodatni uvjeti za uvećanje plaće magistru odnosno doktoru znanosti. 
 

Tumačenje broj 3/38 od 7. veljače 2018. 

U slučaju upućivanja državnog službenika na službeno putovanje, njegovo radno vrijeme bi se utvrđivalo prema njegovom stvarno utvrđenom redovitom radnom danu, a ako bi na službenom putu stvarno radio duže od utvrđenog radnog vremena, radilo bi se o prekovremenom radu, te bi on ostvario pravo na povećanu plaću za stvarno odrađene sate prekovremenog rada. 
 

Tumačenje broj 4/38 od 23. veljače 2018. 

U skladu sa Kolektivnim ugovorom, službeniku će se isplatiti 10% satnice redovnog rada u tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog dežurstva.
Vrijednost sata rada se izračunava na način da se osnovna plaća podijeli s mjesečnim fondom sati.
Mjesečni se fond dobiva na način da se ukupan broj dana u mjesecu od ponedjeljka do petka pomnoži sa osam sati, ako se radi o pasivnom dežurstvu službenika i namještenika koji rade na poslovima sa posebnim uvjetima rada, za izračun vrijednosti sata uzima se, u skladu s člankom 38. stavkom 3., osnovna plaća uvećana za dodatak za posebne uvjete rada i za zvanje. 
 

Tumačenje broj 5/38 od 23. svibnja 2018. 

Dodaci iz članka 38. stavka 1. Kolektivnog ugovora utvrđuju se za svaku pojedinu kategoriju iz tog stavka zasebno (za rad noću, prekovremeni rad, za rad nedjeljom…) na način da se osnovna plaća službenika i namještenika iz članka 35. stavka 2. i članka 38. stavka 3., (prema utvrđenoj vrijednosti sata za taj mjesec – tumačenje 2/35) uvećava za svaki sat rada u ugovorenom postotku.
Tako utvrđeni dodaci uvećavaju osnovnu plaću iz članka 35. stavka 2. i članka 38. stavka 3., na način da se zbrajaju (jedan ne isključuje drugi, osim dodataka za rad u turnusu i rad u drugoj smjeni), a ne množe. 
 

Tumačenje broj 6/38 od 23. svibnja 2018. 

U skladu s člankom 38. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik ima pravo na uvećanje osnovne plaće s osnove postignutog stupnja magistra znanosti, odnosno doktora znanosti. (Tumačenje Komisije broj 1/38 od 23. siječnja 2018.)
U vezi navedenog upita, uvećanje plaće u smislu članka 38. stavka 5. Kolektivnog ugovora odnosi se samo na znanstveni stupanj magistra znanosti, a ne na stručni naziv magistar niti na akademski naziv sveučilišni specijalist. 
 

Tumačenje broj 7/38 od 14. lipnja 2018. 

U okviru organizacije radnog vremena, poslodavac može za službenika, koji radi u turnusu, donijeti odluku da najviše dva turnusa u mjesecu radi kraće ili ne radi, a u okviru radnog vremena njegovog turnusa.
U tom slučaju ne radi se o promjeni organizacije rada, već se i dalje smatra da službenik radi u turnusu.
Pri tome, službeniku se mora osigurati puno radno vrijeme tijekom mjeseca, odnosno redovni mjesečni fond radnih sati, a dnevno radno vrijeme ne može biti od kraće od 8 sati.
Službenik mora biti obaviješten o promjeni rasporeda rada ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, u pisanom obliku, (osim u slučaju hitnog prekovremenog rada) s točnom naznačenim satom početka i završetka rada. 

Pojašnjenje uz tumačenje broj 7/38 od 26. veljače 2021. glasi:

Tumačenje broj 7/38 od 14. lipnja 2018. godine, prema kojemu poslodavac može za službenika, koji radi u turnusu, donijeti odluku da najviše dva turnusa u mjesecu radi kraće ili ne radi, odnosi se na najviše dvije smjene od 12 sati u okviru rada u ciklusima u turnusima, a ne na dva puna ciklusa 12-24-12-48.“
 

Tumačenje broj 8/38 od 2. listopada 2018. 

Sukladno članku 38. stavku 3. Kolektivnog ugovora državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, uvećanje plaće za prekovremeni rad i druga uvećanja plaće iz članka 38. Kolektivnog ugovora obračunavaju se za svaki sat rada na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za posebne uvjete rada i za zvanje. 
 

Tumačenje broj 9/38 od 2. listopada 2018. 

Redovni rad u tekućem mjesecu je rad službenika i namještenika koji radno vrijeme ostvaruje sukladno članku 8. Kolektivnog ugovora.
Službeniku i namješteniku u ime visine naknade za vrijeme provedeno na pasivnom dežurstvu (pripravnost za rad) isplatit će se 10% satnice redovnog rada u tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog dežurstva neovisno da li se radi o radnom danu ili danima tjednog odmora odnosno, neradnim danima ili blagdanima. 
 

Tumačenje broj 10/38 od 7. studenog 2018. 

U prekovremeni rad uračunava se samo rad duži od propisanog radnog vremena koji se obavlja na zahtjev poslodavca.
Ukupno vrijeme prekovremenog rada (sati i minute) zbraja se na mjesečnoj osnovi i zaokružuje na ostvareni puni sat prekovremenog rada, pri čemu se rad od 30 minuta i duži od 30 minuta u ukupnom zbroju prekovremenog rada računa kao puni sat.
Primjerice, ukupno trajanje prekovremenog rada od 10 sati i 30 minuta računat će se kao 11 sati prekovremenog rada. 
 

Tumačenje broj 11/38 od 19. prosinca 2018. 

Pojam satnice redovnog rada u tekućem mjesecu odnosi se na vrijednost jednog sata rada u tekućem mjesecu koja se dobije na način da se osnovna plaća službenika i namještenika iz čl. 35. st. 2., odnosno uvećana osnovna plaća iz čl. 38. st. 3., podijeli sa mjesečnim fondom sati u istom mjesecu. (Tumačenje broj 2/35 od 23. svibnja 2018. godine)
Naknada za vrijeme pasivnog dežurstva (pripravnosti za rad) utvrđena je u postotku od satnice redovnog rada, odnosno od vrijednosti jednog sata rada, bez mogućnosti pribrajanja drugih dodataka na plaću (za rad noću, subotom, nedjeljom, blagdanom itd.) koji dodaci se isplaćuju za stvarno odrađeni rad, dok naknada za pasivno dežurstvo ne predstavlja naknadu za stvarno odrađeni rad, nego za stanje pripravnosti odazvati se pozivu poslodavca.
Stoga, ako bi se službenik i namještenik po pozivu poslodavca stvarno odazvao na rad, imao bi pravo na punu plaću i sve dodatke koji mu pripadaju. 
 

Tumačenje broj 12/38 od 22. veljače 2019. 

Magistar znanosti je osoba koja je završila poslijediplomski studij i stekla akademsko zvanje „magistar znanosti“, a koje se zvanje po važećem zakonu ne može steći.
Sveučilišni specijalist nije magistar znanosti, niti je zakonom izjednačen s magistrom znanosti. 
 

Tumačenje broj 13/38 od 26. ožujka 2019. 

Magistar struke nije magistar znanosti te se s te osnove ne može steći pravo na uvećanje plaće iz članka 38. stavka 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

Tumačenje broj 14/38 od 26. ožujka 2019. 

Kako je člankom 38. stavak 1. i stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike propisano da će se osnovna plaća službenika i namještenika uvećati za svaki sat rada i to za rad noću 40%, prekovremeni rad 50%, rad subotom 25%, rad nedjeljom 35%, rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom i na Uskrs 150% i za rad u turnusu 5%, te da se dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno ne isključuju, osim dodataka za rad u turnusu i rad u drugoj smjeni službenik će ostvariti pravo na uvećanje za svaki sat prekovremenog rada (ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavak 10. Kolektivnog ugovora) i turnusa, kao i druga prava na uvećanje sata kako je to navedeno u gore opisanom članku. 
 

Tumačenje broj 15/38 od 18. travnja 2019. 

Uvećanje plaće službenika i namještenika za rad u turnusu iz članka 38. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike uvećava se za svaki sat rada, bez obzira na ukupan fond sati u jednom mjesecu. 
 

Tumačenje broj 16/38 od 8. srpnja 2019. 

Službenik i namještenik može ostvariti pravo na prekovremeni rad isključivo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavaka 9., 10. i 11. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Odredba članka 8. stavka 4. Kolektivnog ugovora odnosi se samo na obvezu poslodavca da o rasporedu i promjeni rasporeda radnog vremena obavijesti službenika i namještenika.
Kod svakog određivanja rasporeda radnog vremena službenika i namještenika, poslodavac mora voditi brigu o određenim ograničenjima, odnosno obvezama da službeniku i namješteniku osigura odmor u minimalnom trajanju propisanom zakonom i kolektivnim ugovorom. 
 

Tumačenje broj 17/38 od 12. rujna 2019. 

Mjesečni fond sati čine dani od ponedjeljka do petka (uključujući i dane državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom koji padaju od ponedjeljka do petka) u pojedinom kalendarskom mjesecu pomnoženi s 8.
Blagdani koji padaju od ponedjeljka do petka uračunavaju se u redovni mjesečni fond sati, međutim ne uračunavaju se u redovni mjesečni fond radnih sati.
Redovni mjesečni fond radnih sati (radni dani od ponedjeljka do petka pomnoženi s 8, ne uključujući dane državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom koji padaju od ponedjeljka do petka) su sati koje je svaki službenik ili namještenik dužan odraditi.
Pritom se službenicima i namještenicima koji rade u redovnom radnom vremenu, od ponedjeljka do petka, po 8 sati, osnovna plaća obračunava za ukupni mjesečni fond sati koji uključuje mjesečni fond radnih sati i sate blagdana koji padaju od ponedjeljka do petka.
Službenicima i namještenicima koji rade u turnusima, smjenama ili u radu organiziranom na drugačiji način osnovna plaća isplaćuje se za mjesečni fond radnih sati, dok se prilikom obračuna njihove plaće koristi pojam „nadopuna satnice“ kao zamjena za naknadu za blagdan, što omogućava utvrđivanje vrijednosti satnice njihovog rada prema ukupnom mjesečnom fondu sati.
Pravo na naknadu plaće za blagdan imaju državni službenici i namještenici koji na blagdan nisu radili, ali bi po redovnom rasporedu rada na taj dan, da nije bio blagdan, trebali raditi.
Službenik i namještenik koji radi u turnusima, smjenama ili u radu organiziranom na drugačiji način iz članka 38. stavka 11. Kolektivnog ugovora nema pravo na naknadu za blagdan.
Ako je navedeni službenik i namještenik radio na blagdan, ima pravo na uvećanje plaće za rad blagdanom iz članka 38. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Službenik i namještenik dužan je odraditi mjesečni fond radnih sati i za to mu pripada puna mjesečna plaća. 
 

Tumačenje broj 18/38 od 12. rujna 2019. 

U ostvarene radne sate u mjesecu mjerodavne za obračun plaće ulaze sati efektivnog rada i sati godišnjeg odmora, odnosno drugi sati za koje službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu plaće.
Komisija ne rješava konkretne slučajeve. 
 

Tumačenje broj 19/38 od 25. veljače 2020. 

Službenik ima pravo da mu se 8 sati rada koje je proveo radno na seminaru u drugoj državi (u utorak kada je u Republici Hrvatskoj državni praznik), evidentiraju kao sati rada te za te sate ostvaruje pravo na uvećanje plaće sukladno članku 38. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

Tumačenje broj 20/38 od 9. srpnja 2020. 

Prema odredbi članka 38. stavka 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike radom u smjenama (smjenskim radom) smatra se svakodnevni redovni rad službenika i namještenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji službenik i namještenik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u prijepodnevnom (I. smjena), poslijepodnevnom (II. smjena) ili noćnom (III. smjena) dijelu dana.
Za ostvarivanje prava na dodatak za rad u II. smjeni nije nužno da službenik tijekom mjeseca radi u sve tri smjene, niti je bitan sat početka i završetka radnog vremena u pojedinoj smjeni.
Pravo na uvećanje plaće za svaki sat rada ostvaren u drugoj smjeni, ima službenik ili namještenik koji radi naizmjenično, ili najmanje dva radna dana u jednom tjednu u različitim smjenama. 
Članak 39.

Tumačenje broj 1/39 od 23. svibnja 2018. 

Pod radnim stažem u državnim tijelima koji je temelj za uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta službenika ili namještenika iz članka 39. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se ukupni radni staž koji je službenik ili namještenik ostvario u državnim tijelima.
Stoga službenici koji su ranije bili dužnosnici imaju pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni nakon obavljanja dužnosničke dužnosti i za staž ostvaren na mjestu dužnosnika u državnim tijelima. 
 

Tumačenje broj 2/39 od 19. prosinca 2018. 

Pod radnim stažem ostvarenim u državnim tijelima smatra se rad staž ostvaren u državnim tijelima Republike Hrvatske i njihovim pravnim prednicima.
Pod radnim stažem u državnim tijelima smatra se i raniji radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama). 
 

Tumačenje broj 3/39 od 8. srpnja 2019. 

Državnom službeniku ili namješteniku se u radni staž ostvaren u državnim tijelima uračunava i radni staž koji je ostvario u Ministarstvu obrane u statusu djelatne vojne osobe. 
 

Tumačenje broj 4/39 od 8. srpnja 2019. 

Pod radnim stažem ostvarenim u državnim tijelima smatra se rad staž ostvaren u državnim tijelima Republike Hrvatske i njihovim pravnim prednicima. Rad u Općinskim komitetima Saveza komunista Hrvatske ne smatra se radom u državnim tijelima.
Članak 40.

Tumačenje broj 1/40 od 23. svibnja 2018.

Poslovima više složenosti smatraju se poslovi za koje je propisan viši koeficijent složenosti poslova radnog mjesta u odnosu na radno mjesto na koje je službenik ili namještenik raspoređen, pa službeniku i namješteniku koji obavlja poslove po nalogu na tom radnom mjestu pripada pravo na plaću tog radnog mjesta.
 

Tumačenje broj 2/40 od 22. veljače 2019.

Odredbe članka 40. odnose se na privremeno kraće (do 30 dana) obavljanje poslova ili zamjene odsutnog službenika.
Navedena odredba ne može se primijeniti u slučaju dužeg kontinuiranog izostanka, tj. zamjene odsutnog službenika, jer u tom slučaju se upražnjeno radno mjesto mora popuniti privremenim ili trajnim premještajem.
Članak 43.

Tumačenje broj 1/43 od 23. veljače 2018. 

Naknada plaće za vrijeme bolovanja računa se u postotku od plaće službenika ili namještenika ostvarene za prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje.
U slučaju ako službenik ili namještenik u prethodna tri mjeseca u bilo kojem dijelu tog razdoblja nije ostvario plaću već naknadu plaće, za taj dio razdoblja uzima se plaća koju bi ostvario da je radio u redovnom radnom vremenu (plaća iz čl. 35. Kolektivnog ugovora, bez dodataka iz čl. 38.). 
 

Tumačenje broj 2/43 od 19. prosinca 2018. 

Izračunavanje naknade za bolovanje obračunava se u visini od 85% vrijednosti dobivene na način da se prosječna plaća ostvarena za prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeto bolovanje podijeli s mjesečnim fondom sati mjeseca u kojem je službenik na bolovanju.
Dobivena vrijednost naknade za bolovanje množi se sa satima provedenim na bolovanju.
Vrijednost jednog sata rada u tekućem mjesecu dobiva se na način da se osnovna plaća službenika i namještenika iz čl. 35. st. 2., odnosno uvećana osnovna plaća iz čl. 38. st.3., podijeli sa mjesečnim fondom sati u istom mjesecu. 
 

Tumačenje broj 3/43 od 8. srpnja 2019. 

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu za bolovanje u visini 85% od njegove plaće za prva 42 dana bolovanja, neovisno o vrsti bolovanja.
Izuzetak od toga propisan je stavkom 2. samo za bolovanje zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.
Ukoliko je posebnim propisima navedeno pravo uređeno na povoljniji način, za državnog službenika i namještenika će se primijeniti to povoljnije pravo. 
 

Tumačenje broj 4/43 od 12. rujna 2019. 

Državni službenik ili namještenik koji se nalazi na bolovanju ima pravo na naknadu plaće samo za dane, odnosno sate za koje bi imao pravo na plaću da radi prema redovnom rasporedu rada.
Stoga se državnom službeniku i namješteniku koji radi u turnusima ili smjenama ili mu je rad organiziran na drugačiji način u smislu čl. 38. st. 11. Kolektivnog ugovora, za vrijeme bolovanja u evidenciju radnog vremena upisuju dani odnosno sati kada je prema redovnom rasporedu rada trebao raditi (subote, nedjelje, blagdane i sl.), a ne vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. 
Članak 44.

Tumačenje broj 1/44 od 2. listopada 2018. 

Službenik i namještenik koji koristi godišnji odmor sukladno čl. 18. st. 2. Kolektivnog ugovora ima pravo na isplatu regresa za kalendarsku godinu u kojoj odlazi u mirovinu, ukoliko je koristio godišnji odmor. 
 

Tumačenje broj 2/44 od 2. listopada 2018. 

Službeniku i namješteniku isplaćuje se regres za korištenje godišnjeg odmora.
Regres za korištenje godišnjeg odmora isplaćuje se u cijelosti jednokratno, neovisno o tome da li će službenik i namještenik iskoristiti cijeli godišnji odmor ili njegov dio.
Službenik koji nije koristio godišnji odmor u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, nego taj godišnji odmor ili njegov dio koristi do 30. lipnja sljedeće godine, ima pravo na isplatu regresa za godišnji odmor (u punom iznosu) ako je regres za godinu u kojoj je ostvareno pravo na godišnji odmor isplaćen i ostalim državnim službenicima i namještenicima. 
 

Tumačenje broj 3/44 od 12. veljače 2021. godine.

Službenik ili namještenik ima pravo na isplatu regresa za korištenje barem jednog dana godišnjeg odmora, najkasnije do dana početka korištenja njegovog godišnjeg odmora za kalendarsku godinu za koju se isplaćuje regres. 
Članak 45.

Tumačenje broj 1/45 od 23. siječnja 2018. 

Odredbom članka 45. Kolektivnog ugovora propisano je da službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od tri proračunske osnovice.
Navedeno pravo ne ostvaruje onaj službenik i namještenik koji ga je već prethodno ostvario.
Dakle, činjenica ponovnog zapošljavanja nakon stavljanja mirovine u stanje mirovanja, ne utječe na mogućnost ponovnog ostvarivanja prava na otpremninu zbog odlaska u mirovinu. 
Članak 46.

Tumačenje broj 1/46 od 12. veljače 2021. godine.

Smrt službenika i namještenika kao posljedica srčanog udara ne smatra se gubitkom života službenika i namještenika u obavljanju ili povodom obavljanja službe, odnosno rada.
 

Tumačenje broj 2/46 od 17. svibnja 2021.

Smrt službenika i namještenika za koju je utvrđeno da je nastupila kao posljedica zaraze koronavirusom na radnom mjestu smatra se gubitkom života službenika i namještenika u obavljanju ili povodom obavljanja službe, odnosno rada
Članak 47.

Tumačenje broj 1/47 od 2. prosinca 2019. 

Smrt službenika i namještenika do koje je došlo uslijed nesretnog slučaja (prometne nesreće) prilikom redovitog dolaska na posao ili povratka s posla smatra se gubitkom života službenika i namještenika u obavljanju službe, odnosno rada. 
Članak 48.

Tumačenje broj 1/48 od 23. siječnja 2018. 

Pod bolovanjem u smislu članka 48. stavka 1. podstavka 1. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se privremena nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede službenika ili namještenika ili njegova malodobnog djeteta te zbog komplikacija u trudnoći.
Dopust radi njege djeteta ne smatra se bolovanjem u smislu članka 48. stavka 1. podstavka 1. Kolektivnog ugovora, pa službenik ili namještenik ne može s te osnove ostvariti pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana. 
 

Tumačenje broj 2/48 od 23. siječnja 2018. 

U skladu sa člankom 48. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik odnosno namještenik ostvaruje pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti, u visini jedne proračunske osnovice.
U navedenom se slučaju, za ostvarivanje toga prava mora raditi o onoj invalidnosti koja je uzrokovala potpuni gubitak radne sposobnosti toga službenika odnosno namještenika te u tom slučaju takav službenik odnosno namještenik navedeno pravo ostvaruje dostavom rješenja nadležnog tijela u skladu s posebnim propis. 
 

Tumačenje broj 3/48 od 14. lipnja 2018. 

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika, malodobne djece ili supružnika službenika i namještenika – u visini jedne proračunske osnovice.
Teška invalidnost, na osnovi koje se ostvaruje pravo na pomoć u visini jedne proračunske osnovice, utvrđuje se dostavom rješenja nadležnog tijela sukladno posebnim propisima. 
 

Tumačenje broj 4/48 od 2. listopada 2018. 

Pod bolovanjem se u smislu članka 48. Kolektivnog ugovora podrazumijeva privremena nesposobnost za rad zbog bolesti ili ozljede službenika ili namještenika ili njegovog malodobnog djeteta te zbog komplikacija u trudnoći.
Pravo na dopust zbog njege djeteta po posebnom propisu se ne smatra bolovanjem u smislu navedenog članka, pa službenik ili namještenik ne može s te osnove ostvariti pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana. 
 

Tumačenje broj 5/48 od 22. veljače 2019. 

Za ostvarenje prava iz članka 48. stavka 3. Kolektivnog ugovora potrebni su: - preporuka nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke, - dokaz da je pokriće troškova zatraženo ali nije odobreno od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, - da je liječenje, pomagalo odnosno lijek nužan i nenadomjestiv tj. nema odgovarajuće alternative koja se pokriva od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 
 

Tumačenje broj 6/48 od 26. ožujka 2019. 

Odredbom članka 48. Kolektivnog ugovora ugovoreno je pravo službenika i namještenika na pomoć.
Stavkom 3. navedenog članka je ugovoreno pravo na naknadu troška radi pokrića troškova liječenja, odnosno pokrića troškova prilikom nabave medicinskih pomagala.
Posebna vrsta hrane ne smatra se lijekom odnosno medicinskim pomagalom za koje bi službenik i namještenik ostvarivao pravo na pomoć iz navedenog članka Kolektivnog ugovora. 
 

Tumačenje broj 7/48 od 26. ožujka 2019. 

Službenik i namještenik ostvaruje pravo na pomoć za bolovanje duže od 90 dana, jednom godišnje u visini jedne proračunske osnovice.
Za ostvarivanje toga prava potreban je kontinuitet u vremenskom trajanju bolovanja, pri čemu se u slučaju bolovanja započetog u prethodnoj godini, zbraja vrijeme bolovanja iz prethodne i tekuće godine.
Međutim, ako je službeniku i namješteniku bila isplaćena pomoć za bolovanje duže od 90 dana za prethodnu godinu, pravo na navedenu pomoć u tekućoj godini ostvarit će tek kada se ispuni uvjet bolovanja dužeg od 90 dana u tekućoj kalendarskoj godini. 
 

Tumačenje broj 8/48 od 26. ožujka 2019. 

Pravo na pomoć radi pokrića troškova liječenja, odnosno pokrića troškova prilikom nabave medicinskih pomagala, odnosno lijekova, koja pomagala i lijekovi su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke za službenika i namještenika, dijete ili supružnika nužni i nenadomjestivi drugim odgovarajućim lijekom i pomagalom, odobrenim od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, službeniku i namješteniku nadoknađuje se trošak u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne proračunske osnovice jednom godišnje.
Navedena pomoć može se isplatiti jednom godišnje u iznosu najviše do jedne proračunske osnovice, neovisno o tome temeljem kolikog broja računa se ostvaruje ugovoreni ukupan iznos pomoći. 
 

Tumačenje broj 9/48 od 18. travnja 2019. 

Na novčana potraživanja iz radnog odnosa primjenjuje se opći propis o radu. 
 

Tumačenje broj 10/48 od 11. prosinca 2019. 

Člankom 48. stavkom 1. alinejom 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, nije propisano pravo na pomoć u slučaju posvojenja, nego isključivo za slučaj rođenja djeteta. 
 

Tumačenje broj 11/48 od 11. prosinca 2019. 

Sukladno članku 48. stavku 1. Kolektivnog ugovora, pravo na pokriće troškova prilikom nabave medicinskih pomagala ostvaruje službenik ili namještenik, pod uvjetima iz navedenog članka. 
 

Tumačenje broj 12/48 od 6. veljače 2020. 

Za ostvarenje prava iz članka 48. stavka 3. Kolektivnog ugovora potrebni su: - preporuka nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke, - dokaz da je pokriće troškova zatraženo ali nije odobreno od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, - da je liječenje, pomagalo odnosno lijek nužan i nenadomjestiv tj. nema odgovarajuće alternative koja se pokriva od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; uz napomenu da se mora raditi o kumulativnom ispunjenju sva tri uvjeta. 
 

Tumačenje broj 13/48 od 26. veljače 2021.

Prema članku 48. stavku 1. podstavku 1. Kolektivnog ugovora, službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana – jednom godišnje u visini jedne proračunske osnovice.
Službenik i namještenik ima pravo na navedenu pomoć za kalendarsku godinu u kojoj je ostvario potrebni uvjet – da je na bolovanju bio duže od 90 dana u kontinuitetu, neovisno o tome kada je bolovanje započeto.
Stoga ako je bolovanje započeto u prethodnoj godini i u toj godini službenik ili namještenik nije ostvario pravo na pomoć, jer nije navršio kontinuitet od najmanje 91 dan bolovanja, pravo na pomoć ostvarit će u tekućoj godini, kada ostvari potrebni kontinuitet u bolovanju (zbraja se vrijeme bolovanja iz prethodne i tekuće godine).
Međutim, ako je navedenom službeniku i namješteniku bila isplaćena pomoć za bolovanje duže od 90 dana za prethodnu godinu, pravo na pomoć za bolovanje duže od 90 dana u tekućoj godini ostvarit će tek kada ispuni uvjet da je u tekućoj godini bio na bolovanju dužem od 90 dana.
 

Tumačenje broj 14/48 od 17. svibnja 2021.

Budući da je zastarni rok za ostvarivanje prava iz radnog odnosa općim propisom određen u trajanju od 5 godina od dospijeća pojedinog materijalnog prava, sukladno članku 48. stavku 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,  stvaruje se pravo na materijalnu pomoć temeljem računa izdanih 2019. i 2020. o kupljenim lijekovima najviše do iznosa jedne proračunske osnovice jednom godišnje pod uvjetima navedenim u tumačenjima broj 8/48 od 26. ožujka 2019. i 12/48 od 6. veljače 2020., te se može odobriti pomoć i za 2019. godinu, sukladno priloženim računima, pod uvjetom da je osoba koja je zatražila pomoć u navedenom razdoblju imala status državnog službenika.
Članak 49.

Tumačenje broj 1/49 od 18. travnja 2019. 

Sati službenog putovanja sami po sebi ne predstavljaju prekovremeni rad.
Međutim, moguće je da se radnim angažmanom službenika tijekom službenog putovanja ostvare prekovremeni sati rada.
Prekovremeni rad službenika na službenom putovanju su sati radnog angažmana službenika izvan njegovog redovnog radnog vremena.
Primjerice, ako bi službenik kojem redovno radno vrijeme završava u 16 sati, na službenom putu radio do 17 sati, ostvario bi 1 sat prekovremenog rada.
U radni angažman službenika/namještenika koji obavlja poslove vozača, ulaze kako sati aktivne vožnje, tako i sati čekanja. 
 

Tumačenje broj 2/49 od 2. prosinca 2019. 

Sukladno članku 109. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, u vezi s člankom 63. Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe, kojim je iznos dnevnice ugovoren u visini neoporezivog iznosa, od dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (1. rujna 2019. godine) državni službenici i namještenici ostvaruju pravo na dnevnice u visini neoporezivog iznosa dnevnice od 200,00 kuna.
Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, koji je stupio na snagu 29. studenog 2019. godine, ugovoreno je pravo na dnevnice u visini od 200,00 kuna. 
 

Tumačenje broj 3/49 od 2. prosinca 2019. 

Pravo službenika i namještenika na isplatu dnevnice regulirano je odredbama Kolektivnog ugovora, pri čemu se radi o ugovorenom neto iznosu, dok odredbe Pravilnika o porezu na dohodak reguliraju pitanje oporezivanja dnevnice te Zajednička komisija nije ovlaštena tumačiti navedeni Pravilnik. 
 

Tumačenje broj 4/49 od 25. veljače 2020. 

Službeniku upućenom od strane poslodavca na školovanje, edukaciju, seminar i sl. pripada pravo na dnevnicu i ostala prava iz članka 49. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, pod istim uvjetima kao da je upućen na službeno putovanje.
Službenicima se vrijeme putovanja tijekom službenog puta te boravka na službenom putu radi pohađanja seminara evidentira sukladno redovnom rasporedu radnog vremena iz članka 8. stavaka 1. i 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (8 sati dnevno, od ponedjeljka do petka).
Ako je službenik putovao ili bio na seminaru i izvan redovnog rasporeda radnog vremena, to vrijeme ne ubraja se u odrađene sate rada. 
 

Tumačenje broj 5/49 od 25. veljače 2020. 

Službenicima i namještenicima, koji za vrijeme službenog putovanja sukladno nalogu poslodavca obavljaju poslove vozača, vrijeme provedeno u vožnji tijekom službenog putovanja evidentirat će se kao rad, odnosno kao prekovremeni rad, neovisno o tome jesu li raspoređeni na radno mjesto vozača ili na neko drugo radno mjesto. 
 

Tumačenje broj 6/49 od 2. lipnja 2020. 

Službeniku i namješteniku upućenom od strane poslodavca na školovanje, edukaciju, seminar i sl. pripada pravo na dnevnicu i ostala prava iz članka 49. Kolektivnog ugovora, pod istim uvjetima kao da je upućen na službeno putovanje.
Ako je pri tome službeniku odnosno namješteniku osigurana odgovarajuća dnevna prehrana, iznos dnevnice umanjit će mu se za 60%.
Pod odgovarajućom dnevnom prehranom u smislu članka 49. stavka 3. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se najmanje tri obroka tijekom dana od kojih je barem jedan topli obrok.
Umanjenje dnevnica iz članka 49. stavka 3. primjenjuje se samo ako je službenik na službenom putu duže od 12 sati. 

Tumačenje broj 7/49 od 17. svibnja 2021.

Odlazak na polaganje državnog ispita ne smatra se službenim putem, već je Kolektivnim ugovorom utvrđeno pravo na plaćeni dopust, dok je pravo na naknadu troškova regulirano posebnim propisom o službeničkim odnosima, za čije je tumačenje  nadležno resorno ministarstvo.
 

Tumačenje broj 8/49 od 30. lipnja 2021.

Pravo na uvećanje plaće s osnove prekovremenog rada te pravo na dnevnicu su dva odvojena prava koja državni službenik i namještenik ostvaruje ispunjavanjem uvjeta propisanih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.
Ostvarivanje prava na dnevnicu ne utječe na mogućnost ostvarivanja prava službenika i namještenika, s osnove prekovremenog rada, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavaka 9., 10. i 11. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
Članak 50.

Tumačenje broj 1/50 od 4. veljače 2019. 

Policijski službenici koji su rješenjem raspoređeni na radno mjesto u okviru postaja granične policije, a upućuju se poslove tog radnog mjesta obavljati na područje (mjesto) koje je Dogovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole od 12. lipnja 2013. godine, Dogovora o dopuni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole od 23. siječnja 2015. godine i Dogovora o izmjeni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole od 20. prosinca 2017. godine određeno kao službeno mjesto za obavljanje granične kontrole nemaju pravo na dnevnice iz članka 49. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike obzirom isti nisu upućeni na službeno putovanje, kao i s obzirom na činjenicu da nisu prošli graničnu kontrolu sukladno pozitivnim propisima nacionalnih država i propisima pravne stečevine Europske unije. 

Nadalje, isti policijski službenici nemaju pravo na terenski dodatak iz članka 50. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, ovo s obzirom na to da predmetni policijski službenici poslove svog radnog mjesta tako obavljaju u stalnom mjestu rada, a koje je međudržavnim sporazumom, kao zajedničko službeno mjesto za obavljanje granične kontrole, locirano na teritorij Republike Slovenije. Time se nisu ispunili uvjeti i sadržaj ugovorenog prava na dodatak za terenski rad, odnosno nije došlo do povećanja troškova, odnosno umanjenja mogućnosti korištenja određenih prava, a što je bio pravni i faktični temelj za volju stranaka da urede uvjete za korištenje ovog prava u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. 

Iznimno, uzimajući u obzir specifično ograničenje odnosno nemogućnost samostalnog kretanja na području druge države, u onim slučajevima u kojima policijski službenici ne mogu za vrijeme pauze samostalno prijeći na teritorij Republike Hrvatske, a nije im organiziran ili dostupan prijevoz na teritorij Republike Hrvatske, to je logično i životno te odgovara volji ugovornih strana Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike da isključivo ti policijski službenici ostvaruju pravo na terenski dodatak. 

Takva se specifična nemogućnost može ostvariti isključivo pod uvjetom da nije organiziran ili ne postoji organizirani prijevoz odnosno nema mogućnosti prijevoza službenim vozilom na teritorij Republike Hrvatske u vrijeme pauze, i uz to da udaljenost, u jednom smjeru, do teritorija Republike Hrvatske iznosi najmanje 500 metara ili da se policijski službenici ne mogu samostalno kretati po području oko zajedničkog službenog mjesta za obavljanje granične kontrole na način da bi koristili mogućnosti u svezi s vremenom pauze. 
 

Tumačenje broj 2/50 od 22. veljače 2019. 

Državni službenici i namještenici koji su iz različitih mjesta pojedinačno, neovisno jedan o drugome, upućeni na terenski rad u isto mjesto rada, kojima je pritom poslodavac osigurao prijevozno sredstvo ili priznao pravo na naknadu troškova prijevoza u mjesto rada, vrijeme putovanja ne računa se u sate rada, kako to propisuje članak 50. stavak 9. Kolektivnog ugovora. 
 

Tumačenje broj 3/50 od 26. ožujka 2019. 

Obzirom da se u navedenom slučaju ispunjena oba uvjeta iz članka 50. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (rad izvan samog mjesta rada odnosno područja u kojem obavlja poslove radnog mjesta na koje je raspoređen i izvan mjesta stanovanja), navedeni službenik ostvaruje pravo na terenski dodatak za svaki dan u kojem je na terenu proveo najmanje 8 sati. 
 

Tumačenje broj 4/50 od 18. travnja 2019. 

Državni službenik i namještenik ostvaruje pravo na terenski dodatak, sukladno odredbama članka 50. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, tj. za vrijeme rada izvan stalnog mjesta rada i izvan mjesta njegova stalnog boravka, ako je pritom na terenu proveo najmanje 8 sati. Pritom ukazujemo da se pod pojmom stalnog mjesta rada podrazumijeva mjesto odnosno područje u kojem službenik i namještenik obavlja poslove radnog mjesta na koje je raspoređen, s obzirom na opis poslova radnog mjesta iz pravilnika o unutarnjem redu i nadležnosti ustrojstvene jedinice u kojoj je raspoređen, a što je utvrđeno aktom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela. U skladu s važećim Kolektivnim ugovorom, tumačenja Zajedničke komisije imaju pravnu snagu i učinak ovog Kolektivnog ugovora. 
 

Tumačenje broj 5/50 od 4. studenog 2019. 

Treba razlikovati osiguranje prijevoza za odlazak na rad na terenu i organiziranog upućivanja na rad na terenu. Organizirano upućivanje na rad na terenu u smislu članka 50. stavka 9. Kolektivnog ugovora je upućivanje grupe službenika ili namještenika na rad na terenu radi organiziranog obavljanja određenih zadataka. Državnom službeniku i namješteniku upućenom na terenski rad i kome je poslodavac osigurao prijevozno sredstvo ili priznao pravo na naknadu troškova prijevoza u mjesto rada, vrijeme putovanja ne računa se u sate rada, kako je to propisano člankom 50. stavkom 9. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

Tumačenje broj 6/50 od 2. prosinca 2019. 

Iznos terenskog dodatka ugovoren je Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u iznosu od najmanje 170,00 kuna, na koji su službenici i namještenici imali pravo do 29. studenog 2019. godine, od kada je to pravo regulirano Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u iznosu od 200,00 kuna. Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službe pravo na terenski dodatak nije uređeno na povoljniji način, nego li za državne službenike i namještenike, te se stoga ne primjenjuje članak 109. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

Tumačenje broj 7/50 od 2. prosinca 2019. 

Upućivanje službenika ili namještenika na očevid koji se obavlja izvan stalnog mjesta rada i stalnog boravka službenika predstavlja terenski rad. Ukoliko se službenik i namještenik tijekom radnog vremena upućuje na obavljanje očevida ili drugog radnog zadatka, te se nakon toga i vraća u mjesto rada, odnosno na posao, tada mu se i vrijeme putovanja uračunava u radno vrijeme. Ukoliko se službenik i namještenik izvan redovnog radnog vremena upućuje na obavljanje nekog radnog zadatka (terenski rad), tada mu se vrijeme putovanja u radno vrijeme uračunava samo ako se radi o organiziranom upućivanju na rad na terenu, odnosno ako je upućena grupa službenika ili namještenika na teren radi organiziranog obavljanja određenih zadataka. 
 

Tumačenje broj 8/50 od 9. srpnja 2020. 

Upućujemo na primjenu odredbe članka 50. stavka 10. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, sukladno kojoj službenik i namještenik koji radi na izdvojenom mjestu na otoku ostvaruje prava po osnovi terenskog rada, ako izdvojeno mjesto rada na otoku, zbog naravi posla ne smije ili ne može napustiti najmanje 24 sata. 

Tumačenje broj 9/50 od 12. veljače 2021. godine.

Poslodavac je ovlašten i dužan organizirati radno vrijeme pridržavajući se pritom odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, odnosno Zakona o radu. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike predviđa moguće načine organizacije rada (od ponedjeljka do petka po 8 sati, u turnusu, smjenama 2 prve – 2 druge – 2 treće – 2 dana slobodna, te rad na drugačiji način), uz poštivanje vremena najmanjeg trajanja dnevnog i tjednog odmora ugovorenog Kolektivnim ugovorom.
Zajednička komisija ne analizira pojedinačne slučajeve.
 

Tumačenje broj 10/50 od 30. lipnja 2021.

U navedenom se radi o radnom vremenu organiziranom dvokratno, te se u prvom dijelu radnog vremena službenik i namještenik upućuje na teren s kojeg se vraća u trajanju kraćem od 8 sati. Također, u drugom dijelu dana se ponovo upućuje na rad na terenu te se s njega vraća u kraćem trajanju od 8 sati. S obzirom da se ni u jednom slučaju nije ispunio uvjet da je na terenu proveo najmanje 8 sati, službenik i namještenik ne ostvaruje pravo na dodatak za rad na terenu. 
Članak 52

Tumačenje broj 1/52 od 23. veljače 2018. 

Službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu za odvojeni život na način propisan člankom 52. Kolektivnog ugovora, a čijim je stavkom 2. isključeno to pravo u slučaju kada je službenik i namještenik raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva. 
 

Tumačenje broj 2/52 od 23. svibnja 2018. 

Odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nije propisano pravo na troškove stanovanja u slučaju preseljenja u stalno mjesto rada. 
 

Tumačenje broj 3/52 od 7. studenog 2018. 

Intencija je odredbe članka 52. Kolektivnog ugovora da se naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje u slučaju kada poslodavac svojim aktom (odlukom), a ne na zahtjev ili temeljem prijave državnog službenika uputi, odnosno rasporedi u drugo mjesto, različito od mjesta prebivališta njegove obitelji. 
 

Tumačenje broj 4/52 od 2. lipnja 2020. 

Temelj za ostvarivanje prava na naknadu za odvojeni život je činjenica da državni službenik i namještenik zbog mjesta stalnog rada koje je različito od mjesta prebivališta njegove obitelji živi odvojeno od svoje obitelji.
Navedeno pravo ostvaruje se sukladno uvjetima iz članka 52. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Službenik i namještenik koji je upućen na službeni put ostvaruje prava sukladno članku 49. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a ne članku 52. tog Kolektivnog ugovora.
Članak 53.

Tumačenje broj 1/53 od 23. siječnja 2018. 

U odnosu na pitanje prava na naknadu troškova prijevoza, Komisija upućuje na odredbu članka 109. Kolektivnog ugovora u skladu s kojim će se materijalna prava koja su za javne službe ugovorena povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako primjenjivati na državne službenike i namještenike.
Stoga pitanje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u odnosu na primjenu odredbe iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ovisi u svakom pojedinom slučaju, ovisno o tome što je za državnog službenika i namještenika povoljnije. 
 

Tumačenje broj 2/53 od 2. ožujka 2018. 

(stavak 3.) 
Poslodavac je u obvezi isplatiti naknadu troška prijevoza službeniku i namješteniku s navršenih 61 godinu kojem je udaljenost od njihovog prebivališta/boravišta do mjesta rada manja od 2 km, pod uvjetom da je stvarno kupljena godišnja odnosno mjesečna odnosno pojedinačna karta javnog prijevoza koji prometuje na toj relaciji. 
 

Tumačenje broj 3/53 od 2. ožujka 2018. 

(stavak 9.) 
Redoviti dolazak na posao i povratak s posla osiguran je ako vozni red javnog prijevoznika omogućava dolazak u mjesto rada najranije 45 minuta prije početka radnog vremena, odnosno polazak iz mjesta rada u mjesto prebivališta/boravišta najkasnije u roku od 45 minuta nakon završetka radnog vremena, pri čemu se tolerira potreba za jednim presjedanjem između dvije linije javnog prijevoza na način da vrijeme čekanja na drugu liniju ne smije biti dulje od 30 minuta. Ako postoji potreba za više presjedanja, smatra se da je redoviti dolazak na posao i odlazak s posla osiguran pod uvjetom da ukupno vrijeme čekanja ne prelazi 30 minuta. 
 

Tumačenje broj 4/53 od 2. ožujka 2018. 

(stavak 10.) 
Službenik i namještenik koji ne koristi organizirani javni prijevoz, ima pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 1/12 cijene godišnje karte. Ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene mjesečne karte. Ako ne postoji mogućnost kupnje niti mjesečne karte, službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene pojedinačne karte. Cijena godišnje karte utvrđuje se prema službenom cjeniku javnog prijevoznika i na nju nemaju utjecaja moguća umanjenja (popusti) koje poslodavac ostvaruje s obzirom na vrstu i način plaćanja ili na količinu. 
 

Tumačenje broj 5/53 od 2. ožujka 2018. 

(stavak 12.) 
Službenik i namještenik koji za dolazak i odlazak s posla stvarno koristi javni prijevoz i za koji je kupljena karta javnog prijevoza, ima pravo na naknadu troska prijevoza u visini cijene kupljene karte, te pravo na naknadu troškova u visini 1,00 kune po prijeđenom kilometru za samo one dane u kojima organizirani javni prijevoz ne prometuje (npr. vikendom, blagdanom).
 

Tumačenje broj 6/53 od 21. ožujka 2018. 

(stavak 16.) 
Uzimajući u obzir da je odredbom čl. 53. stavka 10. Kolektivnog ugovora ugovoreno ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza u situacijama kada ga službenik i namještenik ne koristi, odredba stavka 16. Kolektivnog ugovora prema kojoj se naknada neće isplatiti za dane kada službenik i namještenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao se odnosi na one situacije u kojima ostvaruje pravo na pojedinačnu kartu ili isplatu u visini 1 kuna po kilometru. 
 

Tumačenje broj 7/53 od 21. ožujka 2018. 

(stavak 9. 1 12.) 
U slučaju da je vrijeme čekanja na polazak redovite linije iz mjesta rada prema mjestu stanovanja duže od 45 minuta taj prijevoznik ne omogućuje redoviti povratak s posla u smislu odredbe stavka 9. čl. 53. Kolektivnog ugovora te se službeniku i namješteniku naknada troškova prijevoza isplaćuje prema stavku 12. istog članka odnosno 1 kuna po kilometru. 
 

Tumačenje broj 8/53 od 21. ožujka 2018. 

(stavak 10.) 
U slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza koji državnom službeniku i namješteniku osigurava redoviti dolazak na posao i odlazak s posla, a koji službenik i namještenik ne koristi, ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje takve karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili u visini pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje niti godišnje niti mjesečine karte. 
 

Tumačenje broj 9/53 od 21. ožujka 2018. 

(stavak 10.) 
Sukladno stavku 9. č1. 53. Kolektivnog ugovora javni prijevoz smatra se organiziranim ako vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena ne prelazi 45 minuta te ako vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska redovite linije prema prebivalištu/boravištu državnog službenika i namještenika ne prelazi 45 minuta. U slučaju kada je javni prijevoz organiziran službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu troska prijevoza sukladno stavku 10. č1. 53. Kolektivnog ugovora, a ne naknadu troška prijevoza u visini od 1 kune po kilometru, te davanje izjave o tome da putuje osobnim automobilom nema utjecaja na ostvarivanje prava. 
 

Tumačenje broj 10/53 od 21. ožujka 2018. 

(stavak 12.) 
U slučaju kada javni prijevoz nije organiziran tj. ne omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla u smislu odredbe stavka 9. čl. 53. Kolektivnog ugovora, službeniku i namješteniku naknada troškova prijevoza isplaćuje se prema stavku 12. istog članka odnosno 1 kuna po kilometru. 
 

Tumačenje broj 11/53 od 21. ožujka 2018. 

(stavak 14.) 
Ako je poslodavac kao najkraću rutu od mjesta prebivališta/boravišta službenika i namještenika do mjesta rada utvrdio relaciju koja obuhvaća cestu s naplatom, službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru i trošak cestarine uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine na ime zaposlenika.

Pojašnjenje uz Tumačenje broj 11/53 od 23. svibnja 2018. glasi: 

Navedeno tumačenje primjenjuje se samo u situacijama kada poslodavac kao najkraću relaciju utvrdi prometnicu s naplatom cestarine koja je za njega ujedno i povoljnija u odnosu na relaciju bez naplate cestarine. 
 

Tumačenje broj 12/53 od 23. svibnja 2018. 

(stavak 12.) 
Sukladno Izmjenama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 1. veljače 2018. godine službenik i namještenik više nema obvezu ispunjavanja formulara na kojem evidentira stvarne dolaske na posao osobnim automobilom i drugim prijevozni sredstvom te prijeđene kilometre za dolazak na posao i povratak s posla već se kao osnova za isplatu naknade troškova uzima udaljenost između mjesta njegovog prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada za dane u kojima je službenik i namještenik dolazio na posao. 
 

Tumačenje broj 13/53 od 23. svibnja 2018. 

Temeljem odredbe članka 109. Kolektivnog ugovora, materijalna prava koja Vlada RH ugovori sa sindikatom javnih službi, jednako se primjenjuju i na državne službenike i namještenike. 
U međuvremenu, sklopljene su Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojim je pitanje prijevoza za državne službenike i namještenike ugovoreno na identičan način kao i u Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike. 
 

Tumačenje broj 14/53 od 14. lipnja 2018. 

(stavak 14.) 
Odredbom članka 53. Kolektivnog ugovora određen je uvjet za stjecanje prava državnog službenika i namještenika na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla. 
Uvjet je da je ta udaljenost najmanje 2 kilometra, a što se u smislu ove odredbe Kolektivnog ugovora podrazumijeva pješačka ruta. 
Ukoliko temeljem planera putovanja Hrvatskog autokluba nije moguće izračunati najkraću pješačku rutu sa suvremenim pješačkim zastorom, najkraća ruta se može utvrditi sporazumno između čelnika tijela i državnog službenika i namještenika, a ako takav sporazum nije moguće postići, neposrednom premjerom na terenu najkraće pješačke rute sa suvremenim pješačkim zastorom između mjesta stanovanja i mjesta rada. Takvo utvrđivanje udaljenosti nije potrebno u slučajevima kada je notorno da službenik ili namještenik prelazi udaljenost manju od 2 km. 
Ako je udaljenost veća od 2 kilometra ista se utvrđuje prema planeru Hrvatskog autokluba na temelju kartografske podloge Google Maps. 
 

Tumačenje broj 15/53 od 14. lipnja 2018. 

(stavak 3.) 
Odredba članka 53. stavka 3. Kolektivnog ugovora podrazumijeva isključivo pravo državnih službenika i namještenika na kupnju godišnje, mjesečne, odnosno pojedinačne karte. 
 

Tumačenje broj 16/53 od 14. lipnja 2018. 

(stavak 1.) 
Pravo na naknadu troškova prijevoza je pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla. Navedeno pravo ostvaruje onaj državni službenik i namještenik kojem je udaljenost dolaska na posao odnosno odlaska na posao 2 km ili veća od 2 km, bez obzira na postojanje razlike u udaljenosti pri dolasku u odnosu na odlazak.
 

Tumačenje broj 17/53 od 7. studenog 2018. 

(stavak 9. 1 12.) 
Sukladno čl. 53. st. 9. Kolektivnog ugovora javni prijevoz smatra se organiziranim ako vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena državnog službenika i namještenika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska redovite linije prema prebivalištu odnosno boravištu državnog službenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti duže od 30 minuta. U slučaju kada javni prijevoz ne omogućava redoviti dolazak na posao ili odlazak s posla, odnosno kada nema organiziranog javnog prijevoza, naknada troškova prijevoza isplatit će se u visini 1,00 kune po prijeđenom kilometru sukladno stavku 12. istog članka. 
 

Tumačenje broj 18/53 od 30. svibnja 2019. 

Uzimajući u obzir da je odredbom č1. 53. stavka 10. Kolektivnog ugovora ugovoreno ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza u situacijama kada ga službenik i namještenik ne koristi, odredba stavka 16. Kolektivnog ugovora prema kojoj se naknada neće isplatiti za dane kada službenik i namještenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao ne odnosi se na službenike i namještenike kojima se isplaćuje naknada troškova prijevoza u visini 1/12 godišnje karte ili u visini cijene mjesečne karte. Sukladno članku 53. stavku 17. Kolektivnog ugovora, radi korištenja godišnjeg odmora onih službenika i namještenika koji ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza u visini mjesečne karte, naknada se neće isplatiti samo za jedan mjesec i to onaj u kojem koriste pretežiti dio godišnjeg odmora. Naknada troškova prijevoza službeniku i namješteniku koji to pravo ostvaruje u visini cijene mjesečne karte, neće se isplatiti niti za onaj mjesec u kojem nijedan dan nije bio nazočan na poslu. Odredba stavka 17. ne primjenjuje se na službenike i namještenike koji ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte. S obzirom na odredbu članka 53. stavka 18. Kolektivnog ugovora, prema kojoj poslodavac ima pravo od službenika i namještenika tražiti povrat godišnje karte za slučaj duže odsutnosti, analogno tome poslodavac ima pravo službeniku i namješteniku uskratiti isplatu naknade troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte samo za onaj mjesec u kojem niti jedan dan nije bio nazočan na poslu. 
 

Tumačenje broj 19/53 od 30. svibnja 2019. 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike predviđa isplatu naknade troškova prijevoza u visine jedne kune po kilometru u slučajevima kada nema organiziranog javnog prijevoza. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ne poznaje razliku između mjesnog i medumjesnog prijevoza, nego samo razlikuje organizirani i neorganizirani prijevoz. Uvjet za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla je udaljenost od prebivališta, odnosno boravišta službenika i namještenika do mjesta rada od najmanje dva kilometra. Udaljenost od prebivališta, odnosno boravišta službenika i namještenika ili mjesta rada do stanice javnog prijevoza nije relevantan kriterij za utvrđivanje prava na naknadu troškova prijevoza, sukladno odredbi članka 53. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
Pojašnjenje uz Tumačenje br. 19/53 od 30. svibnja 2019. glasi: 
Službenik i namještenik koji ispuni uvjet za ostvarivanje prava na prijevoz, ostvarit će navedeno pravo na način i u visini kako je to propisano odredbom članka 53. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
 

Tumačenje broj 20/53 od 30. svibnja 2019. 

Sukladno čl. 53. st. 15. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik i namještenik je u obvezi pisano se izjasniti o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza i to na početku kalendarske godine ili tijekom kalendarske godine ukoliko dođe do promjene načina korištenja prava na naknadu troškova prijevoza ili promjene prebivališta/boravišta. 
 

Tumačenje broj 21/53 od 30. svibnja 2019. 

Ukoliko temeljem planera putovanja Hrvatskog autokluba nije moguće izračunati najkraću pješačku rutu sa suvremenim zastorom (asfalt, kocka, beton), najkraća ruta se može utvrditi sporazumno između čelnika tijela i državnog službenika i namještenika, a ako takav sporazum nije moguće postići, neposrednom premjerom na terenu najkraće pješačke rute sa suvremenim zastorom između mjesta stanovanja i mjesta rada. 
 

Tumačenje broj 22/53 od 30. svibnja 2019. 

U slučajevima kada je zadovoljen uvjet udaljenosti od najmanje 2 kilometra između prebivališta, odnosno boravišta službenika i namještenika i mjesta rada, udaljenost se može utvrđivati samo kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt). 
 

Tumačenje broj 23/53 od 30. svibnja 2019. 

Ukoliko temeljem planera putovanja Hrvatskog autokluba u kartografskoj podlozi Google maps nije moguće izračunati najkraću automobilsku rutu sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom) najkraća ruta se može utvrditi primjenom kartografske podloge Mireo u planeru putovanja Hrvatskog autokluba. Ukoliko niti na taj način nije moguće izračunati najkraću automobilsku rutu sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom), moguće je primijeniti Google maps. Ako zbog nepostojanja adrese i dr. u planeru Hrvatskog autokluba i Google maps, nije moguće utvrditi na spomenuti način, rutu je moguće utvrditi sporazumno između čelnika tijela i državnog službenika i namještenika, a ako takav sporazum nije moguće postići, neposrednom premjerom na terenu najkraće automobilske rute sa suvremenim kolničkim zastorom između mjesta stanovanja i mjesta rada. 
 

Tumačenje broj 24/53 od 30. svibnja 2019. 

Za ostvarivanje prava iz članka 53. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, potrebno je rješenje nadležnog tijela sukladno posebnim propisima kojim se utvrđuje tjelesno oštećenje od 100%, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%. 
 

Tumačenje broj 25/53 od 30. svibnja 2019. 

U slučaju da službenik ili namještenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza, sukladno članku 53. stavku 10. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik ili namještenik nije dužan kupiti ni dostaviti prijevoznu kartu. 
 

Tumačenje broj 26/53 od 28. listopada 2019. 

Poslodavac treba pribaviti dokaz o visini cijene karte javnog prijevoza na način koji sam odabere (npr. cjenik na Internetu, potvrda prijevoznika i sl). Ako je poslodavac radi ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza tražio od državnog službenika ili namještenika da dostavi potvrdu o visini cijene karte javnog prijevoza, državni službenik ili namještenik ima pravo na povrat troška nužnog za izdavanje potvrde o visini cijene mjesečne karte.
 

Tumačenje broj 27/53 od 28. listopada 2019. 

Ako poslodavac propusti tražiti povrat godišnje karte u slučaju predvidive duže odsutnosti službenika ili namještenika (članak 53. stavak 18.), nema pravo naknadno po povratku na rad kao kompenzaciju od istog tražiti povrat karte za razdoblje odsutnosti niti novčana sredstva za naknadu troškova prijevoza. 
 

Tumačenje broj 28/53 od 28. listopada 2019. 

Polaznik stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa nije državni službenik sukladno č1. 61.a st. 2. Zakona o državnim službenicima (.,Narodne novine~, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 170/19). Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ne primjenjuje se na osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Posebnim propisom može biti propisano da te osobe ostvaruju neko materijalno pravo u opsegu utvrđenom Kolektivnim ugovorom. 
 

Tumačenje broj 29/53 od 4. studenog 2019. 

Organizirani javni prijevoz je onaj koji osigurava dolazak službenika i namještenika na posao i odlazak s posla u skladu sa odredbom članka 53. stavka 9. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Slijedom toga, organizirani javni prijevoz ne treba biti organiziran na najkraćoj ruti od adrese stanovanja do adrese rada. 
 

Tumačenje broj 30/53 od 2. prosinca 2019. 

Zaposlenik koji ostvaruje pravo na međumjesni prijevoz, ostvaruje i pravo na mjesni prijevoz ukoliko je udaljenost od mjesta prebivališta odnosno boravišta do stanice međumjesnog prijevoza najmanje dva kilometra. Obzirom da se utvrđuje duljina dijela puta službenika i namještenika od adrese stanovanja do adrese rada i obratno, za utvrđivanje udaljenosti ne koristi se pješačka ruta, nego se sukladno članku 53. stavku 14. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koristi najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom. 
 

Tumačenje broj 31/53 od 2. prosinca 2019. 

Ako autocesta ne pruža kupcima ENC uređaja mogućnost registracije istog na ime fizičke osobe, tada službenik ili namještenik mora vlasništvo ENC uređaja dokazati na drugi način, primjerice računom o kupovini ENC uređaja na svoje ime i prezime. 
 

Tumačenje broj 32/53 od 11. prosinca 2019. 

U slučaju da službenik ili namještenik ostvaruje pravo na naknadu troska prijevoza na posao i s posla u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza, ta cijena utvrđuje se prema službenom cjeniku javnog prijevoznika i na nju nemaju utjecaja moguća umanjenja (popusti) koje kupac karte ostvaruje obzirom na vrstu i način plaćanja ili na količinu. 
 

Tumačenje broj 33/53 od 11. prosinca 2019. 

U slučaju kada organizirani javni prijevoz službeniku ili namješteniku omogućava dolazak na posao s 15-20 minuta zakašnjenja, službeniku ili namješteniku na taj način nije osiguran redoviti dolazak na posao i povratak s posla u smislu odredbe članka 53. stavka 9. Kolektivnog ugovora, te službenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza sukladno stavku 12. istog članka odnosno 1 kunu po prijeđenom km. 
 

Tumačenje broj 34/53 od 11. prosinca 2019. 

Kolektivni ugovor ne predviđa naknadu u visini cijene kuponske karte, nego isključivo u visini cijene godišnje, odnosno mjesečne karte, odnosno ako ne postoji mogućnost ni kupnje mjesečne karte, službenik ili namještenik ima pravo na naknadu u visini pojedinačne karte, pri čemu se visina te naknade ne utvrđuje obzirom na eventualne popuste, npr. načinom plaćanja ili količinom odjednom kupljenih karata. 
 

Tumačenje broj 35/53 od 25. veljače 2020. 

Za vrijeme u kojem sudačka dužnost miruje radi rasporeda na radno mjesto državnog službenika, osoba ostvaruje prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

Tumačenje broj 36/53 od 19. svibnja 2020. 

Okolnost epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID-19 predstavlja bitno promijenjene okolnosti koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, a nedvojbeno imaju znatan utjecaj na prava i obveze poslodavaca i radnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojim su prava i obveze ugovornih strana predviđene za redovno stanje i uobičajene radne okolnosti. 

Slijedom navedenog, u odnosu na navedenu okolnost, a uzimajući pri tome u obzir Odluku o privremenoj obustavi javnog prometa (,,Narodne novine“, br. 34/20) i Odluku o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije (.,Narodne novine“, br. 51/20), odnosno donošenje odluke o uspostavi javnog prijevoza na način koji je prijevoz organiziran u redovnom stanju, u odnosu na problematiku prijevoza u ovim okolnostima, Komisija daje sljedeće tumačenje. 
  1. Službenik i namještenik koji za dolazak i odlazak s posla ostvaruje pravo na godišnju ili mjesečnu kartu, a iz navedenih okolnosti nije mogao koristiti javni prijevoz, a karta je kupljena, ostvaruje dodatno pravo na naknadu troškova u visini 1,00 kune po prijeđenom kilometru za one dane u kojima je stvarno dolazio na posao. 
  2. Službenik i namještenik koji za dolazak na posao i odlazak s posla ostvaruje pravo na naknadu u visini cijene 1/12 godišnje karte ili u visini cijene mjesečne karte, ima pravo isključivo na tu naknadu u punom iznosu. 
Iznimno od navedenog, službenik i namještenik koji sukladno Odluci o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARSCoV-2 (,,Narodne novine“, br. 32/20) nije bio u obvezi dolaska na posao tijekom četvrtog mjeseca 2020. godine, ne ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza za mjesec travanj. Ukoliko je takav službenik i namještenik tijekom četvrtog mjeseca iznimno po potrebi službe, odnosno na poziv poslodavca morao doći na posao, ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini jedne kune po prijeđenom kilometru za svaki stvarni dolazak na posao i odlazak s posla. 
  1. Službenik i namještenik koji za dolazak i odlazak s posla ostvaruje pravo na naknadu u visini cijene 1/12 godišnje karte ili u visini cijene mjesečne karte, a zbog promjene u organizaciji obavljanja poslova čitav mjesec nije bio u obvezi dolaziti na posao, ne ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza. 
  2. Službenik i namještenik koji za dolazak na posao i odlazak s posla ostvaruje pravo na naknadu u visini cijene pojedinačne karte, a zbog navedenih okolnosti istu nije mogao kupiti, ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini jedne kune po prijeđenom kilometru za svaki dolazak na posao i odlazak s posla.
 

Tumačenje broj 37/53 od 10. rujna 2020. 

U odnosu na razdoblje prije stupanja na snagu Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 1. veljače 2018. godine, na snazi je bila odredba članka 53. ugovorena Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike od 9. studenog 2017. godine koji je stupio na snagu 1. studenog 2017. godine. Stoga se u odnosu na razdoblje od 1. studenog 2017. do 31. siječnja 2018. godine primjenjivala odredba članka 53. ugovorena Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike od 9. studenog 2017. godine, kao i odredba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ovisno o tome što je za pojedinog državnog službenika i namještenika bilo povoljnije. 
O tome je Zajednička komisija već donijela Tumačenje br. 1/53 od 23. siječnja 2018. godine. 
 

Tumačenje broj 38/53 od 10. rujna 2020. 

Odredba članka 53. stavka 13. Kolektivnog ugovora regulira pravo na naknadu troškova prijevoza u slučaju mogućnosti kombiniranog načina prijevoza na posao i s posla, i to kad od mjesta stanovanja do određene točke ne postoji organizirani javni prijevoz koji omogućava pravodobni dolazak na posao i odlazak s posla, dok u preostalom dijelu postoji organizirani javni prijevoz koji omogućava pravodobni dolazak na posao i odlazak s posla. U takvom slučaju, službenik ili namještenik će u dijelu putovanja od adrese stanovanja do točke na kojoj postoji organizirani javni prijevoz imati pravo na naknadu u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru, a za dio udaljenosti na kojoj je prijevoz organiziran, isplatit će mu se naknada u visini cijene karte organiziranog prijevoza, ako taj prijevoz koristi. Ako ga ne koristi, i za taj dio udaljenosti isplatit će mu se naknada od 1 kune po prijeđenom kilometru, ako je to za poslodavca povoljnije. 
 

Tumačenje broj 39/53 od 10. rujna 2020. 

Službenik i namještenik koji za dolazak na posao i odlazak s posla može koristiti javni prijevoz organiziran sa stanice javnog prijevoza koja je na udaljenosti manjoj od 2 kilometra od njegove adrese stanovanja, ima organizirani javni prijevoz i pravo na naknadu u visini karte tog prijevoza, pod uvjetom da vozni red prijevoznika službeniku i namješteniku osigurava pravodobni dolazak na posao i odlazak s posla. Pri tome nije odlučno to što se stanica javnog prijevoza s koje je organiziran javni prijevoz nalazi na području mjesta različitog od mjesta stanovanja službenika i namještenika. 
 

Tumačenje broj 40/53 od 10. rujna 2020. 

Sukladno odredbama članka 53. Kolektivnog ugovora, pod organiziranim javnim prijevozom smatra se mjesni i međumjesni prijevoz koji omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, neovisno o vrsti prijevoznog sredstva. 
 

Tumačenje broj 41/53 od 27. listopada 2020. 

Odredba članka 53. stavka 13. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike može se primijeniti u slučaju navedenom u Tumačenju br. 38/53 od 10. rujna 2020. godine, međutim ne i u slučaju kad od mjesta stanovanja do određene točke postoji organizirani javni prijevoz, a od te točke do mjesta rada ne postoji organizirani javni prijevoz koji omogućava pravodobni dolazak na posao i odlazak s posla. U tom slučaju se smatra da službeniku ili namješteniku u cijelosti nije organiziran javni prijevoz koji mu omogućava pravodobni dolazak na posao i odlazak s posla te on ima pravo na naknadu sukladno članku 53. stavku 12. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
 

Tumačenje broj 42/53 od 19. studenog 2020. 

U slučaju organiziranog javnog prijevoza, kada ne postoji mogućnost kupnje godišnje odnosno mjesečne karte, državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene pojedinačne karte. Uvjeti i način obavljanja djelatnosti javnog prijevoza uređeni su Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu te se radi o propisu kojeg Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike nije ovlaštena tumačiti.
 

Tumačenje broj 43/53 od 12. veljače 2021. godine.

Službenik i namještenik koji ostvaruje pravo na naknadu troška za dolazak i odlazak s posla u visini cijene mjesečne ili 1/12 godišnje karte ima i pravo na naknadu troškova u visini 1,00 kune po prijeđenom kilometru za one dane u kojima organizirani javni prijevoz ne prometuje (npr. vikendom, blagdanom).
 

Tumačenje broj 44/53 od 12. veljače 2021. godine.

Vrijeme prelaska udaljenosti od adrese rada do stanice javnog prijevoza pješice utvrđuje se sporazumno između čelnika tijela i državnog službenika i namještenika, a ako takav sporazum nije moguće postići, neposrednim utvrđivanjem na terenu prosječnog vremena hoda potrebnog za prelazak navedene udaljenosti.
 

Tumačenje broj 45/53 od 12. veljače 2021. godine.

Naknada troškova prijevoza u visini kuponske karte ne smatra se naknadom mjesečne karte u smislu odredbi Kolektivnog ugovora.

Tumačenje broj 46/53 od 26. ožujka 2021.

Državni službenik i namještenik koji ima tjelesno oštećenje od 100% ili ima tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%, a koje je utvrđeno rješenjem nadležnog tijela, ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla bez obzira koliko je njegovo prebivalište odnosno boravište udaljeno od mjesta rada. Iznimno od Tumačenja broj 30/53 od 2. prosinca 2019. godine, prema kojemu službenik koji ostvaruje pravo na međumjesni prijevoz ostvaruje i pravo na mjesni prijevoz, ukoliko je udaljenost njegova prebivališta odnosno boravišta do stanice međumjesnog prijevoz najmanje 2 kilometra, državni službenik i namještenik koji ima prethodno navedeno oštećenje ostvarit će pravo na naknadu troška i za mjesni prijevoz, bez obzira kolika je udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do stanice međumjesnog prijevoza, sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Članak 55.

Tumačenje broj 1/55 od 7. studenog 2018. 

U tekstu Kolektivnog ugovora u dijelu Dodatak specificiran je sadržaj sistematskog pregleda na koji imaju pravo državni službenici i namještenici sukladno odredbama članka 55. stavka 1. Kolektivnog ugovora. Obveza je poslodavca omogućiti obavljanje sistematskog pregleda u rokovima i prema specifikaciji sadržaja sistematskih pregleda. Sama vrijednost od 500,00 kuna po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja je zajamčena vrijednost pregleda. 
 

Tumačenje broj 2/55 od 18. travnja 2019. 

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike propisana je njegova primjena na državne službenike i namještenike, te na profesionalne vatrogasce u dijelu u kojem su regulirana materijalna prava dok sredstva za te namjene osigurava Republika Hrvatska. Ako je posebnim propisom propisana primjena Kolektivnog ugovora i na druge kategorije zaposlenih, tada oni ostvaruju prava iz Kolektivnog ugovora u opsegu i na način koji je propisan tim posebnim propisom. 
 

Tumačenje broj 3/55 od 2. prosinca 2019. 

Sistematskim zdravstvenim pregledom službenicima i namještenicima moraju biti osigurane sve navedene usluge iz specifikacije zdravstvenih pregleda priložene u Kolektivnom ugovoru, a minimalna vrijednost ugovorene usluge zdravstvenih pregleda može biti i veća, obzirom na mogućnost ugovaranja pružanja te usluge sa zdravstvenim ustanovama, odnosno cijenama na tržištu. Pružanje usluge sistematskog zdravstvenog pregleda može se ugovoriti sa zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, koje ne moraju biti javne zdravstvene službe. Upućivanje na sistematski pregled u zdravstvenu ustanovu iz mreže javne zdravstvene službe predviđeno je samo u slučaju kada to državni službenik i namještenik pisano zahtijeva, što on može učiniti ako državno tijelo u roku od godine dana od početka novog trogodišnjeg razdoblja ne omogući sistematski pregled s ugovorenim pružateljem usluge iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti. 
Članak 56.

Tumačenje broj 1/56 od 7. veljače 2018. 

(radni staž u državnim tijelima) 
Službeniku i namješteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade obzirom na trajanje neprekidnog rada u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne ili područne samouprave, a u što treba ubrojiti i rad u pravnim prednicima državnih tijela, odnosno jedinica lokalne ili područne samouprave. Pod radnim stažem u državnim tijelima smatra se i raniji radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama). 
 

Tumačenje broj 2/56 od 2. listopada 2018. 

Jubilarna nagrada je jedno od materijalnih prava koje službenik i namještenik stječe s osnova neprekinute službe, odnosno rada, što podrazumijeva status državnog službenika, odnosno namještenika u pojedinoj državnoj službi. 
 

Tumačenje broj 3/56 od 11. prosinca 2019. 

Obzirom da se službeniku i namješteniku koji iz tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno iz javne službe prelazi na rad odnosno u službu u državno tijelo pod uvjetima iz članka 7. stavka 1. Kolektivnog ugovora, neprekinutim radom odnosno radnim stažem smatra rad ostvaren u državnim tijelima, javnim službama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave između kojih nije bilo prekida dužeg od 8 dana, to se i u slučaju prelaska službenika i namještenika iz jednog državnog tijela na rad odnosno u službu u drugo državno tijelo, smatra da postoji neprekinuti rad odnosno staž ako nije bilo prekida državne službe dužeg od 8 dana. Neovisno o navedenom, kod službenice nije došlo do prekida rada odnosno radnog staža, obzirom da je prijava početka rada u novom državnom tijelu uslijedila dan kasnije zbog činjenice što službenicu nije bilo moguće prijaviti na dan blagdana. 
 

Tumačenje broj 4/56 od 11. prosinca 2019. 

Za vrijeme neplaćenog dopusta, prava i obveze iz radnog odnosa miruju, međutim prestankom neplaćenog dopusta prava i obveze nastavljaju teći dalje, pri čemu se u ukupni neprekinuti radni staž službenika i namještenika uračunava razdoblje koje je prethodilo mirovanju radnog odnosa te mu se pridodaje staž ostvaren nakon mirovanja, odnosno nakon neplaćenog dopusta. 
Članak 57.

Tumačenje broj 1/57 od 11. prosinca 2019. 

S obzirom da je pravo na dar u prigodi dana sv. Nikole prigodan dar, isto pravo službenik ili namještenik će ostvariti u slučaju kada je u državnoj službi zaposlen na dan sv. Nikole, 6. prosinca u tekućoj godini, neovisno o tome koliko vremena je zaposlen u državnoj službi. 
 

Tumačenje broj 2/57 od 12. veljače 2021. godine.

Dar u prigodi dara Sv. Nikole ostvaruje državni  službenik ili namještenik koji je biološki roditelj djeteta, a isto tako i državni službenik ili namještenik koji je dijete posvojio, čime bi sukladno Obiteljskom zakonu između posvojitelja i njegovih srodnika s jedne strane i posvojenika i njegovih potomaka s druge strane nastao odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze, što se dokazuje izvodom iz Matice rođenih djeteta.
Slijedom navedenog, službenik koji je udomio dijete ne ostvaruje pravo na dar u prigodi dana Sv. Nikole.
Članak 58.

Tumačenje broj 1/58 od 11. prosinca 2019. 

S obzirom da je godišnja nagrada za božićne blagdane (božićnica) prigodan dar, isto pravo službenik ili namještenik će ostvariti u slučaju kada je u državnoj službi zaposlen na Božić, 25. prosinca u tekućoj godini, neovisno o tome koliko vremena je zaposlen u državnoj službi. 
Članak 63.

Tumačenje broj 1/63 od 22. veljače 2019. 

Odredbe članka 63. stavak 1. odnose se na odlučivanje o zahtjevu za zaštitu prava službenika i namještenika na odluku koja se donosi u neupravnom postupku (postupak iz članka 133. Zakona o radu), u tom slučaju čelnik državnog tijela ili osoba koju on ovlasti dužan je na zahtjev državnog službenika i namještenika prethodno razmotriti mišljenje sindikalnog povjerenika ili predstavnika sindikata kojeg je član. 
Članak 65.

Tumačenje broj 1/65 od 17. svibnja 2021.

Uzimajući u obzir da je intencija odredbe članka 65. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike propisivanje prava na povoljniju otpremninu kada ne dolazi do prestanka radnog odnosa zbog skrivljenog ponašanja, odredba članka 65. stavka 2. Kolektivnog ugovora primjenjuje se na jednak način i na službenike i namještenike u slučaju osobno uvjetovanog otkaza.
Članak 67.

Tumačenje broj 1/67 od 10. rujna 2020. 

Člankom 67. Kolektivnog ugovora propisano je da službeniku i namješteniku, za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu, to državno tijelo je dužno ponuditi prijem u državnu službu, odnosno sklapanje ugovora o radu, ako se u roku od jedne godine ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba. Navedena odredba ne odnosi se na službenike i namještenike koji su u državnoj službi radili na određeno vrijeme. 
Članak 85.

Tumačenje broj 1/85 od 28. listopada 2019. 

Pravo iz članka 85. stavka 1. Kolektivnog ugovora odnosi se na naknadu plaće za vrijeme kada sindikalni povjerenik, zbog obavljanja sindikalnih aktivnosti, ne radi poslove radnog mjesta na koje je raspoređen. Sindikalni povjerenik nema pravo na naknadu za prekovremeni rad od poslodavca za obavljanje sindikalnih aktivnosti. 
Članak 88.

Tumačenje broj 1/88 od 17. svibnja 2021.

Sindikat je obvezan u pisanom obliku obavijestiti tijelo državne uprave o osobi koja je u tom tijelu sindikalni povjerenik, a sindikalni povjerenik uživa zaštitu iz čl. 88. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od dana kada sindikat uputi takvu obavijest tijelu državne uprave. U slučaju potrebe premještaja na drugo radno mjesto suglasnost se traži od Sindikata, te je Sindikat ovlašten dati ili uskratiti istu.
 

Tumačenje broj 2/88 od 17. svibnja 2021.

Ako u skladu s propisima dođe do promjene ustrojstva i djelokruga tijela državne uprave i preuzimanja određenih poslova iz jednog u drugo tijelo državne uprave te posljedično i preuzimanja određenog broja državnih službenika i namještenika iz jednog u drugo tijelo državne uprave, pri čemu se iz jednog u drugo tijelo preuzme i državni službenik/namještenik koji je u tijelu u kojemu je radio prije preuzimanja i bio izabran za sindikalnog povjerenika, taj povjerenik i u tijelu državne uprave u koje je preuzet zadržava taj status te sindikat nije obvezan tijelu državne uprave u koje je isti preuzet, nakon preuzimanja o tome dostaviti obavijest u pisanom obliku, osim u slučaju korištenja prava sindikalnog povjerenika.
 

Tumačenje broj 3/88 od 17. svibnja 2021.

Broj sindikalnih povjerenika koji u nekom tijelu državne uprave uživaju navedenu zaštitu ne određuje se sukladno odredbama Zakona o radu o broju članova radničkog vijeća. Svi povjerenici reprezentativnih sindikata ostvaruju pravo iz čl. 88. Kolektivnog ugovora.
Članak 91.

Tumačenje broj 1/91 od 22. veljače 2019. 

Iz odredbe članka 91. stavka 1. Kolektivnog ugovora razvidno je da je čelnik državnog tijela dužan osigurati za rad sindikata potpisnika (stranke Kolektivnog ugovora) najmanje uvjete propisane Kolektivnim ugovorom. Obzirom da se dio tih uvjeta odnosi na telefon, telefax, internet te druga tehnička pomagala koja zapravo služe komunikaciji, tu svakako spada i usluga slanja sindikalne pošte putem pisarnice. 
Članak 94.

Tumačenje broj 1/94 od 14. lipnja 2018. 

Povjerenika za zaštitu na radu mogu, sukladno odredbama članka 94. Kolektivnog ugovora, imenovati isključivo sindikati potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
Članak 101.

Tumačenje broj 1/101 od 14. lipnja 2018. 

U skladu s važećim Kolektivnim ugovorom, tumačenja Zajedničke komisije imaju pravnu snagu i učinak ovog Kolektivnog ugovora. Važeći Kolektivni ugovor nema odredbu koja predviđa obvezu primjene tumačenja koja je prethodna Zajednička komisija dala za prethodni Kolektivni ugovor. 
 

Tumačenje broj 2/101 od 10. srpnja 2020. 

Tumačenje Zajedničke komisije primjenjuje se od dana stupanja na snagu Kolektivnog ugovora, odnosno od dana stupanja na snagu njegovih izmjena i dopuna te dodataka za koji je dano. Iznimno, tumačenje kojim bi se mijenjalo ranije dano tumačenje iste odredbe Kolektivnog ugovora, primjenjuje se od dana izmijenjenog tumačenja.
Članak 109.

Tumačenje broj 1/109 od 30. lipnja 2021.

Odredba članka 109. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike odnosi se na materijalno pravo koje sindikat javnih službi ugovori povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, neovisno da li se ugovorilo u Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ili u granskim kolektivnim ugovorima.
Tumačenja Zajedničke Komisije