Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.5.2013.
Datum objave u NN:3.5.2013.
Naziv radnog mjesta:viši rudarski inspektor; Sjedište Državnog inspektorata, Služba nadzora u području rudarstva
Institucija:Državni inspektorat
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij rudarske, rudarsko-naftne ili elektrotehničke struke – najmanje četiri godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje dvije godine na poslovima inspektora, nakon položenog državnog stručnog ispita – znanje rada na računalu – položen državni stručni ispit za rudarskog inspektora.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:26.6.2013.
Poziv na testiranje:Poziv
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Državni inspektorat, ZA NATJEČAJ, Petračićeva 4, 10000 Zagreb.