Kutak za službenike

Državni stručni ispit
Postupak polaganja te program Ispita uređeni su Uredbom o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine", broj 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17).