Javni poziv

Slika /slike/zapošljavanje.jpg

Javni poziv savjetnicima zaposlenim u pravosudnim tijelima na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo pravosuđa, Upravu za organizaciju pravosuđa ili Upravu za građansko, trgovačko i upravno pravo

Na temelju članka 76., 78. i 80. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 137/15) Uprava za organizaciju pravosuđa Ministarstva pravosuđa upućuje
 
JAVNI POZIV 
savjetnicima zaposlenim u pravosudnim tijelima
na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo pravosuđa,
Upravu za organizaciju pravosuđa ili Upravu za građansko, trgovačko i upravno pravo

Sukladno odredbama članka 76., 78. i 80. Zakona o državnim službenicima državni službenici mogu se po potrebi službe iz jednog državnog tijela premjestiti u drugo, uz prethodni pisani sporazum čelnika tijela iz kojih se službenici premještaju i čelnika tijela u koja se službenici premještaju.
 
Zbog popune upražnjenih radnih mjesta za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Uprave za organizaciju pravosuđa i Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo koji se moraju obavljati bez prekida, potrebe povećanja broja izvršitelja pojedinih radnih mjesta uslijed povećanog opsega posla, bolje organizacije rada te pravodobnijeg i učinkovitijeg rada Uprava, ali i racionalnijeg upravljanja ljudskim resursima u pravosudnim tijelima i Ministarstvu pravosuđa, a imajući u vidu i postojeća ograničenja u zapošljavanju državnih službenika, objavljuje se poziv svim zainteresiranim savjetnicima zaposlenim u pravosudnim tijelima na iskazivanje interesa za premještaj u Upravu za organizaciju pravosuđa ili Upravu za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa na radna mjesta viši upravni savjetnik, upravni savjetnik, viši stručni savjetnik i stručni savjetnik, uvjet za raspored na koja je položen pravosudni ispit.
 
Uprava za organizaciju pravosuđa je upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravosuđa koja obavlja poslove pravosudne uprave koji služe obavljanju sudbene vlasti i izvršavanju ovlasti državnih odvjetništava, poslove prikupljanja statističkih i drugih podataka te analizu podataka o radu sudova i državnih odvjetništava, poslove vođenja evidencija, poslove vezane uz donošenje strategije razvoja pravosuđa, poslove reorganizacije pravosudnog sustava, poslove pravosudne inspekcije u pravosudnim tijelima, poslove izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa za ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova i državnih odvjetništava, poslove izrade nacrta prijedloga zakona i propisa koji se odnose na rad odvjetništva, javnobilježničke službe, stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja i stalnih sudskih tumača te njihove provedbe, poslove nadzora javnobilježničke službe, poslove organizacije pravosudnog, javnobilježničkog i drugih stručnih ispita te poslove vođenja posebnih upravnih postupaka. Uprava obavlja i poslove osiguranja pravosudnih tijela.

Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo je upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravosuđa koja obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata, provođenja zakona i drugih propisa iz područja građanskoga materijalnog prava, građanskoga procesnog prava, ovršnog prava, trgovačkog prava i prava društava, stečajnog prava te upisa u sudski registar, obveznog i nasljednog prava i besplatne pravne pomoći, mirenja, arbitraže i drugih alternativnih načina rješavanja sporova, izvlaštenja i naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i područja stvarnih prava, prometa nekretnina i zakupa poslovnog prostora te upravno sudskog postupovnog prava, općeg stvarnopravnog uređenja – prava vlasništva, prava služnosti, prava građenja, prava iz stvarnog tereta i založnog prava, zakupa poslovnog prostora  te iz područja kojima se uređuju zemljišne knjige; analizira i daje prijedloge za usklađenje tih propisa s pravom  Europske unije pripreme stručnih mišljenja o nacrtima prijedloga propisa koje su izradila druga središnja tijela državne uprave, vođenja registra pružatelja pravne pomoći, vođenja registra izmiritelja, izdavanja suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na području Republike Hrvatske, izuzimanja od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske određenih pravnih osoba,izvlaštenja i naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Kandidati zainteresirani da svojim znanjem, iskustvom i radom doprinesu unaprjeđenju rada Uprave za organizaciju pravosuđa ili Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo svoje prijave na iskazivanje interesa za rad u Upravi mogu podnijeti putem e-mail adrese: ministar@pravosudje.hr u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa.
 
U prijavi zainteresiranih službenika potrebno je navesti kontakt podatke, a prijavi priložiti životopis i motivacijsko pismo.
Ministarstvo pravosuđa
 

Pisane vijesti