Sabor: Uvodi se Registar ugovora o doživotnim i dosmrtnim uzdržavanjima i ograničava broj mogućih sklopljenih ugovora

Slika /slike/01 DT MARTINOVIĆ/HN20230303944460 (1) (1).jpg

Na 19. sjednici Hrvatskog sabora predstavljene su izmjene Zakona o obveznim odnosima i Zakona o parničnom postupku

Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju u hrvatski pravni sustav su kao imenovani ugovori uređeni važećim Zakonom o obveznim odnosima koji je donesen u veljači 2005., a stupio je na snagu 1. siječnja 2006. godine. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju prije takvog zakonskog uređenja nije bio reguliran kao takav.
Osnovna razlika između ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju je trenutak prijenosa imovine ili dijela imovine na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju imovina primatelja uzdržavanja prelazi na davatelja uzdržavanja za života primatelja uzdržavanja, dok se kod ugovora o doživotnom uzdržavanju imovina na davatelja prijenosi u trenutku njegove smrti.

Promjena naziva ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Iako obvezno pravo sadrži instrumente za zaštitu od zlouporaba, kako u pogledu sklapanja ugovora o uzdržavanju, tako i u pogledu ispunjenja ugovornih obveza, a ugovorne strane zaštitu svojih prava, vezanu za neispunjenje ugovornih obveza, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora, mogu ostvariti podnošenjem tužbe u parničnom postupku, ovim se zakonskim izmjenama dodatno uređuju zaštitni instrumenti kod sklapanja takvih ugovora
"Stoga se ovim izmjenama i dopunama zakona mijenjaju nazivi ugovora na način da sami naziv ugovora odražava bit takvih ugovora u odnosu na prijenos imovine na davatelja usluga. Cilj je na taj način otkloniti moguće zabune u praksi" izjavio je državni tajnik Martinović.

Mogućnost sklapanja najviše tri ugovora o doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju

Dodatno, kako bi se u što je moguće većoj mjeri osiguralo da primatelj uzdržavanja zaista dobije ugovoreno uzdržavanje, ovim se prijedlogom ograničava broj ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju koji može sklopiti jedan davatelj uzdržavanja. Davatelj uzdržavanja moći će istovremeno imati sklopljene ugovore o doživotnom uzdržavanju i/ili ugovore o dosmrtnom uzdržavanju s najviše tri primatelja uzdržavanja.
Time se osigurava snažnija zaštita primatelja uzdržavatelja i sprječava profesionalizacija sklapanja ovakvih vrsti ugovora.

Uvodi se Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Uz to, ovim se zakonskim izmjenama predlaže ustrojavanje Registra ugovora o uzdržavanju radi efikasne provedbe zakonskog ograničenja broja ugovora. Registar takvih ugovora vodit će se u elektroničkom obliku pri Hrvatskoj javnobilježničkoj komori i pruža se dodatna zaštita primatelju dosmrtnog uzdržavanja na način da se propisuje obaveza osnivanja služnosti stanovanja u korist primatelja dosmrtnog uzdržavanja, osim u slučaju ako se primatelj uzdržavanja tome izričito protivi.

Dodatno, ovim se  zakonskim izmjenama mijenjaju odredbe o ugovorima o osiguranju koje su u primjeni od siječnja 2006. budući da je potrebno te odredbe prilagoditi novim tehnologijama odnosno pojednostaviti i ubrzati pružanje usluga osiguranja.
Ovim Zakonom se mijenjaju odredbe o kamatnoj stopi radi pojednostavljenja i pojašnjenja odredbi o načinu određivanja visine stope zateznih kamata te određivanja definicije referentne stope. Odnosno Zakon o obveznim odnosima usklađuje se sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u koji je prenesena Direktiva radi pojednostavljenja i pojašnjenja odredbe o načinu određivanja visine stope zateznih kamata te određivanja definicije referentne stope.

Brži postupci izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim ili poništenja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

U skladu s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima kako bi osigurali veću zaštitu starijih osoba, predlažemo i izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku. Propisuje se da su postupci radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i radi poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju hitni.

"To će uz već usvojene izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku kojim su značajno skraćeni rokovi, osigurati brže i učinkovitije sudske postupke" rekao je državni tajnik.

Uz izmjene vezane uz ugovore o doživotnom i dosmrtnom  uzdržavanju, Zakon o parničnom postupku nomotehnički se dorađuje s ciljem prilagođavanja novih digitalnih novina, ali i postupaka mirenja u skladu s novim Zakonom o mirnom rješavanju  sporova.
"Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o parničnom postupku povećat će se pravna zaštita prvenstveno starijih osoba koje sklapaju ugovore o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju i spriječiti profesionalizacija sklapanja takvih ugovora" zaključio je državni tajnik.
 

Pisane vijesti