Sjednica Sabora: Uređuju se statusna pitanja službenika i namještenika pri funkcionalnom spajanju jedinica lokalne samouprave

Slika /slike/01 DT RUKAVINA/DT Rukavina.png

Izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuje se radnopravni status zajedničkog službenika ili službenika zajedničkog upravnog tijela jedinica lokalne samouprave koje su funkcionalno povezane

"Najveće promjene predviđene prijedlogom izmjena i dopuna Zakona odnose se na statusna pitanja službenika i namještenika pri funkcionalnom spajanju jedinica lokalne samouprave", izjavio je državni tajnik Sanjin Rukavina.

Zakonom o područnoj i regionalnoj samoupravi propisana je mogućnost dobrovoljnog funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave putem zajedničkog službenika ili zajedničkog upravnog tijela posebno u svrhu pripreme projekta za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije.

Uređuju se radnopravni status zajedničkog službenika ili službenika zajedničkog upravnog tijela

Ovim zakonom uređuje se radnopravni status zajedničkog službenika ili službenika zajedničkog upravnog tijela jedinica lokalne samouprave koje su funkcionalno povezane i način ostvarivanja prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika.

Zakonom se propisuje rok za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje pročelnika te mogućnost davanja ovlaštenja službeniku upravnog tijela za obavljanje tijela za obavljanje poslova pročelnika.

Propisuje se obveza općinskom načelniku, gradonačelniku odnosno županu na raspisivanje javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnog tijela u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu temeljem nove odluke o ustrojavanju upravnih tijela odnosno trideset dana od dana kada je pročelnik razriješen u slučaju njegovog razrješenja.

Propisuje se i obveza imenovanja pročelnika u roku od devedeset dana od isteka roka za podnošenje prijave za javni natječaj u slučaju imenovanja pročelnika upravnog tijela grada Zagreba odnosno šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijave na javni natječaj u slučaju imenovanja pročelnika upravnih tijela ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Duži rok u kojem je gradonačelnik grada Zagreba dužan donijeti rješenje o imenovanju pročelnika predlaže se jer je Zakonom o gradu Zagrebu predviđeno da gradonačelnik grada Zagreba na temelju javnog natječaja imenuje pročelnike upravnih tijela koja u okviru svog djelokruga obavljaju samo poslove državne uprave uz prethodnu suglasnost nadležnog čelnika tijela državne uprave dok je sukladno Zakonu o općem upravnom postupku rok za davanje prethodne suglasnosti trideset dana.

Do imenovanja pročelnika upravnog tijela na temelju javnog natječaja općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan može ovlastiti službenika upravnog tijela lokalne jedinice da privremeno obavlja poslove pročelnika do imenovanja pročelnika.

Donošenje etičkog kodeksa za službenike na lokalnoj razini

„U skladu sa Strategijom sprječavanja korupcije 2021. - 2030. godine u cilju jačanja etičkih standarda u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predlaže se donošenje etičkog kodeksa kojim će se detaljnije urediti pravila ponašanja službenika, namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i utvrditi institucionalni okvir za njegovu provedbu te obvezati službenike da na dan početka rada potpišu izjavu o nepostojanju sukoba interesa“ izjavio je državni tajnik.

Također, usklađuju se odredbe o obvezi polaganja državnog ispita s odredbama Zakona o državnim službenicima odnosno propisuje se obveza polaganja državnog ispita odgovarajuće razine ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto.

Rokovi za polaganje državnog ispita i posljedice neizvršenja obveze polaganja državnog ispita posebna su pravila postupka i način polaganja državnog ispita te mogućnost produženja roka za polaganje državnog ispita.

Mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu

Utvrđuje se i mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu te se propisuje mogućnost prijma u službu korisnika starosne mirovine do 67 godine života i mogućnost zadržavanja u službi službenika koji se odluči koristiti pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika.
 

Pisane vijesti