Postupak i uvjeti za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

Primarna pravna pomoć

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći (ovlaštenim udrugama, pravnim klinikama ili upravnim tijelima županija odnosno Grada Zagreba).

Primarna pravna pomoć može se pružiti pod sljedećim uvjetima:
 • ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvari svoje pravo
 • ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 • ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
 • ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo  ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.
 
Sekundarna pravna pomoć

Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba.

Zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći podnosi se na propisanom obrascu, čiji je sastavni dio suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.
 
Kada se radi o hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i strancima, nadležno upravno tijelo je upravno tijelo na području čije teritorijalne nadležnosti je sjedište suda pred kojim podnositelj zahtjeva pokreće postupak.

Obrazac zahtjeva moguće je preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave ili osobno pri nadležnim upravnim tijelima županija odnosno Grada Zagreba.

Sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici može se odobriti:
 • ako se radi o složenijem postupku
 • ako se podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam zastupati
 • ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama koje se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva
 •  ako se ne radi o obijesnom parničenju
 •  ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka
 •  ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa.

S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici može se odobriti u sljedećim postupcima:
 • u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 • iz radnih odnosa
 • iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 • ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona o  besplatnoj pravnoj pomoći može odobriti pravna pomoć
 • mirnog rješenja spora
 • iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Sekundarna pravna pomoć odobrit će se: 
 • ako ukupni prihodi podnositelja i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice ( 3.326, 00 kn)
 • ako ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica (199.560,00 kn).

Sekundarna pravna pomoć odobrit će se ako nisu ispunjeni navedeni uvjeti koji se odnose na imovno stanje ako podnositelj zahtjeva iz objektivnih razloga ne može raspolagati ukupnim prihodima i imovinom i ako dio ukupnih prihoda i imovine kojim podnositelj zahtjeva može raspolagati ne prelazi propisane iznose za odobravanje sekundarne pravne pomoći.
Objektivnim razlozima smatraju se osobito postojanje izvanrednih troškova liječenja podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva koji nisu obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem, troškovi ortopedskih pomagala, rehabilitacije i drugih usluga koje osobama s invaliditetom nisu osigurani zdravstvenim osiguranjem, troškovi obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju, ostali troškovi nastali kao posljedica više sile (požar, potres, poplava i slično) i vlasništvo imovine koja se ne može unovčiti ili je njezino unovčenje teško provedivo.

Pri odobravanju sekundarne pravne pomoći imovno stanje podnositelja zahtjeva utvrđuje se za dvanaest mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u onim vrstama postupaka u kojima se može odobriti sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici, ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.
 
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima (građanskim sudskim postupcima i upravnom sporu) ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi djeluje od dana kada je upravnom tijelu podnesen zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći i važi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza plaćanja sudskih pristojbi toga dana ili kasnije.

Odobravanje sekundarne pravne pomoći odnosi se na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova pravne pomoći ovisno o visini prihoda podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva. Naime, predviđena je mogućnost da korisnik pravne pomoći, zavisno od svojih materijalnih prilika, sudjeluje u troškovima postupka u određenom postotku.

Kada je sekundarna pravna pomoć odobrena u smanjenom opsegu, razliku do punog iznosa nagrade i naknade troškova za rad pružatelju koji je odvjetnik nadoknađuje korisnik u preostalom razmjeru prema vrijednosti poduzete radnje utvrđene Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, br. 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15). Isto tako, razliku do punog iznosa nagrade i naknade troškova za rad vještaka i tumača nadoknađuje korisnik u preostalom razmjeru prema odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, br. 38/14, 123/15, 29/16 -ispravak i 61/19) odnosno Pravilnika o stalnim sudskim tumačima („Narodne novine“, br. 88/08 i 119/08 - ispravak).