Javni natječaj

Slika /slike/info.jpg

za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora
-objava rang liste

(1) Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalne djelatnosti i/ili obrazovanja, znanosti i istraživanja i/ili zaštite zdravlja i/ili ljudskih prava da se prijave za financijsku podršku projektima koji su usmjereni unaprjeđenju i pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.
 
(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (u daljnjem tekstu: Natječaj) mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:
  • PI. - podrška unapređenju i provođenju formalnog i neformalnog obrazovanja zatvorenika
  • PII. - podrška realizaciji radnih aktivnosti za zatvorenike
  • PIII. - podrška realizaciji aktivnosti slobodnog vremena za zatvorenike
  • PIV. - podrška u pripremi i organizacija postpenalnog prihvata osuđenika
  • PV. - podrška realizaciji i unapređenju postojećih posebnih programa tretmana
  • PVI. - podrška zatvorenicima u čuvanju obiteljskih odnosa
  • PVII. - osnaživanje službenika zatvorskog sustava i probacije za provođenje programa izvršavanja
 
(3) Aktivnosti koje udruge mogu prijaviti kroz projekte koji su usmjereni pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora detaljno su opisane u Uputama za prijavitelje na Natječaj.
 
(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 3.100.000,00 kn (trimilijunastotisuća kuna).
 
Projekti se mogu prijaviti na razdoblje provedbe 12 mjeseci.
 
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 100.000,00 (stotisuća) kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna.
 
(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 28. lipnja 2019godine, odnosno do 15:00 sati istog dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi ili putem dostavljača.

(6) Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Natječaja, ali samo jedan projekt po prioritetnom području. U svakoj projektnoj prijavi može se navesti samo jedno prioritetno područje.
 
Prijava više od dva projekta u okviru Natječaja, prijava više od jednog projekta u istom prioritetnom području ili navođenje više od jednog prioritetnog područja u projektnoj prijavi znači automatski odbacivanje svih prijavljenih projekata.

Udruga koja u Natječaju sudjeluje kao prijavitelj može kao partner sudjelovati u najviše još jednoj projektnoj prijavi.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području socijalne djelatnosti i/ili obrazovanja, znanosti i istraživanja i/ili zaštite zdravlja i/ili ljudskih prava da se prijave za financijsku podršku projektima koji su usmjereni unaprjeđenju i pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.
 
Prije potpisivanja ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv osobe koja je ovlaštena za zastupanje udruge, osobe koja će biti voditelj projekta, osobe koja predstavlja partnera u projektu (ako se projekt provodi u partnerstvu) i izvoditelja aktivnosti projekta ne vodi kazneni postupak, da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
 
Prije potpisivanja ugovora udruga će morati dostaviti potpisani i ovjereni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja te obrazac sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta (ako se projekt provodi u partnerstvu).
 
Prije potpisivanja ugovora udruga će morati predati Ministarstvu pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav i probaciju ovjerenu bjanko zadužnicu u iznosu od 70% odobrene financijske vrijednosti projekta, radi osiguranja plaćanja svih tražbina nastalih na temelju ugovora. Zadužnica će se vratiti udruzi u slučaju da je provedba provedena sukladno ugovoru. U slučaju da provedba projekta nije provedena sukladno ugovoru ili je udruga propustila izvršiti povrat sredstava, zadužnica će aktivirati.
 
(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaja detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj.
 
(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa https://mpu.gov.hr/ .
 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Središnji ured
Ulica grada Vukovara 49
Natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora
“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta”
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Natječaj.
 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.
 
(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: info-udruge@uzs.pravosudje.hr, najkasnije do 14. lipnja 2019. godine.


Obrazac A5 - Upute za prijavitelje 2019.

Obrazac B1 - Opis projekta 2019.
Obrazac B2 - Proračun 2019.
Obrazac B3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2019.
Obrazac B4 - Izjava o partnerstvu 2019.
Obrazac B5 - Životopis 2019.
Obrazac B6 - Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta 2019.
Obrazac B7 - Izjava o financiranim projektima 2019.
Obrazac B8 - Izjava izvoditelja aktivnosti 2019.
Obrazac B10 - Ocjena prijedloga projekta 2019.
Obrazac B11 - Ugovor 2019.

Obrazac C1 - Provedba terenskog posjeta 2019.
Obrazac C2 - Opisni izvještaj projekta 2019.
Obrazac C3 - Financijski izvještaj 2019.
Obrazac C4 - Zahtjev za isplatom sredstava 2019.
 
Rang lista odabranih projekata

Pisane vijesti | Zatvorski sustav