Ministar Malenica i državni tajnik Salapić predstavili paket zakona u Hrvatskom saboru

  • Slika
  • Slika

Na 10. sjednici Hrvatskog sabora, ministar Ivan Malenica i državni tajnik Josip Salapić predstavili su prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, Zakona o stečaju potrošača i Zakona o trgovačkim društvima te prijedlog Zakona o izmjenama Sudskog registra.

Izmjenama i dopunama Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača implementira se Direktiva o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te sadržavaju mjere za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga.

Predloženim izmjenama Stečajnog zakona uvodi se sustav ranog upozoravanja kako bi se pravne osobe i poduzetnici kod kojih nadležna tijela uoče poteškoće u poslovanju na vrijeme obavijestila te im se pružila mogućnost savjetovanja o načinima rješavanja nastalih financijskih poteškoća.

Dodatno se uređuju pitanja vezana uz imenovanje stečajnih upravitelja i način dodjele predmeta.

Redefiniraju se uvjeti za imenovanje stečajnih upravitelja – stručnom ispitu moći će pristupiti samo osobe pravne ili ekonomske struke s najmanje 3 godine iskustva u pravnoj i/ili ekonomskoj struci.

Također, redefinira se sustav A i B liste i sustav dodjele predmeta stečajnim upravitelja. Umjesto sustava lista A i B, stečajni upravitelji upisivat će se na listu visokokvalificiranih stečajnih upravitelja i listu kvalificiranih stečajnih upravitelja. 

Na listu visokokvalificiranih stečajnih upravitelja moći će se upisati samo osobe koje su upisane na listu stečajnih upravitelja najmanje sedam godina, imenovane za stečajnog upravitelja u najmanje dva stečajna postupka koji se odnose na srednje i velike poduzetnike i koje su uspješno dovršile najmanje dva stečajna postupka potvrdom stečajnog plana. Time će se dodatno profesionalizirati uloga stečajnih upravitelja, omogućiti kvalitetnija provedba stečajnih postupaka i unaprijediti sustav dodjele predmeta.

U predstečajnom postupku mijenjaju se odredbe vezane uz glasovanje o planu restrukturiranja. Ako se vjerovnici do početka ročišta za glasovanje ne izjasne jesu li za ili protiv restrukturiranja ili se izjasne na način da nije moguće nedvojbeno utvrditi kako su glasovali, smatrat će se da su glasovali za plan restrukturiranja.

Prema dosadašnjoj praksi ne glasovanje odnosno ne izjašnjavanje o planu restrukturiranja smatralo se kao protivljenje planu restrukturiranja.  Takav sustav onemogućavao je provedbu plana restrukturiranja i povećavao mogućnosti odlaska takvih trgovačkih društava u stečaj.

Uvodi se i novi sustav prikupljanja i praćenja podataka o stečaju kroz koji će se primjerice pratiti podaci o prosječnom trošku stečajnog postupka, broju poduzetnika koji su prošli postupak koji je doveo do oprosta duga, broju poduzetnika koji su nakon stečaja pokrenuli novi posao, broj izgubljenih radnih mjesta koji se vežu  uz stečajne postupke i drugi podaci.

Predlažu se i izmjene koje će osigurati veću zaštitu prava radnika čija su društva u stečaju.

Stečajni upravitelji odnosno sud bit će obvezni na vrijeme obavijestiti HZZO o stečaju čime će se osigurati pravo svih radnika na zdravstveno osiguranje. Radnici koji su bolovanju na taj način dobit će obavijest da im je prestao radni odnos s danom brisanja tvrtke iz sudskog registra.

Druga novina odnosi se na to da će Državno odvjetništvo biti ovlašteno prijaviti tražbine radnika i zastupati ih u stečajnom postupku po osnovi tražbina proračuna, zavoda ili fondova. 

Ovom izmjenom osigurat će se da bruto plaće radnika budu namirene ako u stečajnoj masi ima dovoljno sredstava čak i u slučaju kada stečajni upravitelj i radnici nisu prijavili tražbine s osnove plaće u stečajnom postupku.

Izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača vrijeme provjere ponašanja potrošača smanjit će se s 5 na 3 godine.

Dodatno se uređuju odredbe o pozivu građana odnosno potrošača koji ispunjavaju uvjete za stečaj potrošača.

Prema predloženim izmjenama Fina će pozive građanima/potrošačima dostavljati u roku od 30 dana:
  • od donošenja rješenja o odbacivanju prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača,
  • rješenja o odbijanju prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača,
  • rješenja o obustavi jednostavnog postupka stečaja potrošača,
  • od primitka pravomoćnog rješenja o oslobođenju od preostalih obveza,
  • te protekom od tri godine od primitka negativnog očitovanja na poziv za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.
 
Dodatnim uređenjem dostave poziva građanima želi se omogućiti  da lakše i brže riješe svoje financijske probleme odnosno dugovanja.
 
Dodatna novina je da će Fina povjereniku u postupku stečaja potrošača izdati popis evidentiranih primanja i naknada koji su izuzeti od ovrhe. Povjerenik će na temelju tih podataka obavijestiti uplatitelje da postoji zaštićeni račun na koji su dužni uplatiti primanja i naknade potrošača. Time se dodatno štite prava osoba s dugovanjima.
 
Izmjenama i dopunama predloženih zakona osigurat će se kvalitetnija provedba predstečajnih postupaka, stvoriti pravni okvir za uspostavu efikasnog sustava ranog upozoravanja, osigurati veća  zaštita prava radnika u stečaju te potrošačima omogućiti brže rješavanje financijskih problema odnosno dugovanja.
 
Osvrnuvši se na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakon o izmjenama Sudskog registra, državni tajnik Salapić izjavio je kako se tim prijedlozima zakona, implementira Direktiva u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu trgovačkih društava.
 
Implementacijom ove Direktive omogućuje se osnivanje svih vrsta trgovačkih društava i podružnica na daljinu, elektronička dostava svih podataka i dokumenata sudskom registru (tzv. doregistracija) te da sustavu osnivanja na daljinu pristupe zakonski zastupnici i punomoćnici (do sada su osnivači isključivo samostalno mogli pristupiti sustavu osnivanja na daljinu). 
 
Kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima ili podružnicama te kako bi se spriječilo prijevarno ponašanje ili druge vrste zlouporabe, važno je da nadležna tijela mogu provjeriti je li osobi koja se imenuje direktorom zabranjeno obavljanje te dužnosti.
 
U tu svrhu Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojit će i voditi evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave. Uvođenjem takve evidencije na jednom mjestu objedinit će se informacije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave društva te će se omogućiti brza i jednostavna provjera navedenih podataka.
 
Na temelju te evidencije uspostavit će se i sustav razmjene podataka o diskvalificiranim direktorima sa državama članicama Europskog gospodarskog prostora.
 
Za obveze trgovačkih društava koja se dijele propisuje se solidarna odgovornost svih društava koja su sudjelovala u podjeli bez ograničenja. Na taj način želi se osigurati zaštita prava vjerovnika na naplatu svojih potraživanja kada dolazi do podjele trgovačkog društva s osnivanjem.
 
Dodatno, ovim izmjenama omogućava se uplata temeljnog kapitala u javnobilježnički polog, čime se pojednostavljuje postupak budući da više neće biti potrebno dostavljati potvrdu kreditne institucije o uplati temeljnog kapitala prije upisa u sudski registar.
 
Usvajanjem ovih zakonskih prijedloga postupak osnivanja trgovačkih društava i upis u Sudski registar dodatno će se digitalizirati i pojednostaviti. Smanjuju se i ukidaju pristojbe za registarske predmete a sve na tragu digitalizacije. Izmjenjuju se odredbe i uredbe u tarifama sudskih pristojbi. Ukidaju se pristojbe za upise u sudski registar, zahtjev za upis i promjenu elektorničke pošte subjekta upisa, prijavu za upis promjene podataka poslovne adrese, osobnih podataka o predsjedniku i članovima nadzornih odbora, podataka o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama subjekata upisa te 50% manje pristojbe za prijave i upise u postupku osnivanja i doregistracije na daljinu.   

Pisane vijesti