C2.2. R2-I2 Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – Smartworking

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave za cijelu državnu upravu

Cilj ulaganja je uvođenje modela koji će državnim službenicima omogućiti hibridni način rada (kombinirani rad na daljinu i u uredu) radi pružanja kontinuirane i kvalitetne  javne  usluge  dostupne  svima, te povećanja  motivacije  službenika.

Mjerom se predviđa izrada  analize i prijedloga  modela  hibridnog načina rada sa smjernicama za državna tijela i normativnim rješenjem za provedbu, uvođenje novih alata i metoda rada u državnu službu, nabava  računala i računalne opreme u okviru transparentnih postupaka javne nabave te edukacija službenika za hibridni način rada.

Cilj je do kraja provedbe ulaganja omogućiti da najmanje 20% državnih službenika radi u hibridnom modelu rada te je najmanje 60% državnih službenika educirano i ima potrebne vještine za rad na daljinu.

Osim potencijalnih financijskih ušteda i učinaka na produktivnost, zadovoljstvo i dobrobit službenika, očekuje se da će uvođenje hibridnog načina rada dugoročno doprinijeti većoj uključivosti osoba s invaliditetom (primjerice kad institucije nemaju osiguranu pristupačnost), smanjiti broj dana bolovanja, te doprinijeti smanjenju onečišćenja i ublažavanju ekološkog otiska, radi manje potrebe za korištenjem različitih oblika prijevoza. 

Vrijednost ulaganja: oko 9,8 milijuna eura ili 74 milijuna kuna. 

Predviđeno vrijeme za provedbu mjere: rujan 2023.

Kontakt-osoba za više informacija: dr.sc. Ivana Nagy, smart@mpu.hr