Prava državnih službenika

Prava, obveze i odgovornost državnih službenika uređuje se zakonom i na temelju zakona donesenih propisa. Zakon o državnim službenicima temeljni je propis kojim se regulira status državnih službenika. Navedeni Zakon regulira temeljne institute službeničkog sustava, koji su detaljnije uređeni uredbama Vlade Republike Hrvatske i drugim provedbenim propisima.
Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o državnim službenicima ili drugim zakonom, uredbom Vlade Republike Hrvatske ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona ili kolektivnim ugovorima, primjenjuju se opći propisi o radu.
 
Na prava, obveze i odgovornosti namještenika primjenjuju se opći propisi o radu i u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori ako Zakonom o državnim službenicima nije drukčije određeno. Klasifikaciju radnih mjesta i plaće namještenika uređuje uredbom Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 139. Zakonu o državnim službenicima.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave u okviru svog djelokruga obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na radno-pravna pitanja državnih službenika i namještenika.

Prava državnih službenika i namještenika utvrđena su i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (NN, br. 112/17)

Ugovorne strane imenuju Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora. Sjedište Zajedničke komisije je pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Tumačenja Komisije imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Tumačenja zajedničke komisije objavit će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave