Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa

Aktivnosti Projekta integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (u daljnjem tekstu: Projekt) temelje se na postignućima prethodno financiranih projekata Svjetske banke usmjerenim na razvojne ciljeve kao što su digitalizacija, institucionalna integracija i bolje usluge za građane.
 
Predloženi nositelji projekta su Ministarstvo pravosuđa i uprave (MPU) i Državna geodetska Uprava (DGU).
 
Ukupna vrijednost predloženog projekta je 110 milijuna eura.
 
Razvojni cilj projekta je poboljšati funkcionalnu integraciju zemljišne administracije i sudskih institucija kako bi se unaprijedile usluge za građane. Kako bi se postigao razvojni cilj, Projekt uključuje  ​​5 komponenti.
 
Komponenta A. Integrirane digitalne zemljišnoknjižne i sudske usluge će podržati digitalizaciju i integraciju zemljišnoknjižnih sudskih podataka i usluga. Nastavit će se s digitalizacijom papirnatih zemljišnoknjižnih i sudskih spisa kako bi bili otporniji na katastrofe te kako bi se mogli lakše dijeliti putem Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS) i drugih internetskih sustava.
 
Komponenta B: Integrirane digitalne usluge državnih registara i geoprostornih podataka podržavat će bolje geoprostorne podatke. Podaci iz oko dvije trećine županija u Hrvatskoj još uvijek nisu uključeni u katastar infrastrukture. Kartiranje i bilježenje lokacije infrastrukture omogućava bolje planiranje korištenja zemljišta.
 
Komponenta C: Daljnja digitalna integracija zemljišnih knjiga i katastra uključuje unaprijeđenija ZIS-a i sustava One Stop Shop (OSS) kao što su: (i) poboljšana kvaliteta podataka i održavanje, (ii) bilježenje cijena nekretnina, (iii) pojednostavljivanje mrežnog pristupa zemljišnim knjigama, (iv) nadogradnja mobilnih aplikacija (Moje nekretnine), (v) pojednostavljenje postupka upisa prava građenja, (vi) daljnja digitalizacija katastarskih procesa i (vii) proširenje pristupa ZIS-u na odvjetnike.
 
Komponenta D: Infrastruktura integriranih sudova, zemljišnoknjižnih ureda i katastarskih ureda omogućit će izgradnju sudske, zemljišnoknjižne i katastarske infrastrukture u skladu s međunarodnim standardima i standardima EU-a kako bi se omogućilo bolje pružanje usluga
 
Komponenta E: Izgradnja institucionalnih kapaciteta, analiza politika i upravljanje projektom podržat će rad Jedinice za provedbu projekta (JPP) i aktivnosti praćenja i evaluacije (M&E). Također će financirati programe izgradnje kapaciteta i provedbu kampanja za osvještavanje javnosti te anketa o zadovoljstvu korisnika


Integrated Land Administration and Justice Services Project

The activities of the Integrated Land Administration and Justice Services Project (hereinafter: Project) build upon the achievements of previously funded Word Bank projects aiming at the development objectives of increased digitization, institutional integration, and improved services for citizens.
 
The proposed implementing agencies of the Project are the Ministry of Justice and Public Administration (MoJPA) and the State Geodetic Administration (SGA).
 
The total value of the proposed project is 110 million euros.
 
The Project Development Objective is to improve functional integration of land administration and court institutions to enhance services for citizens. In order to reach the development objectives the Project will include 5 components.
 
Component A. Integrated Digital Land Registry and Court Services will finance activities that will support the digitization and integration of land registry court data and services.
 
Component B: Integrated Digital Services of State Registers and Geospatial data will support enhanced geospatial data. Data from about two-thirds of counties in Croatia are not yet included in the infrastructure cadaster. Mapping and recording the location of infrastructure supports land use planning.
 
Component C: Further Digital Integration of Land Register and Cadaster includes enhancements to the JIS and One Stop Shop (OSS), such as: (i) improving data quality and maintenance; (ii) recording of real property prices; (iii) simplifying online access to land records; (iv) upgrading of mobile apps (My Properties); (v) simplifying the process of recording construction rights; (vi) further digitization of cadaster processes; and (vii) extension of JIS access to lawyers.
 
Component D: Integrated Court, Land registry Offices (LRO) and Cadaster offices (CO) Infrastructure will provide construction of court, registry and cadaster infrastructure to international and EU standards to support improved service delivery.
 
Component E: Institutional capacity building, policy analysis, and Project Management will support Project Implementation Unit (PIU) operations and Monitoring and Evaluation (M&E) activities. It will also finance capacity building programs and the implementation of public awareness campaigns and customer satisfaction surveys.