51 Z-20347/14-15

Općinski sud u Novom Zagrebu objavljuje da je na prijedlog Čedomila Vadle iz Varaždina, Vilka Novaka 52, OIB: 81559259006, zastupanog po punomoćnici Maji Špoljarić, odvjetnici u Varaždinu, otvoren zemljišnoknjižni pojedinačni ispravni postupak radi uknjižbe njegovog prava vlasništva na odgovarajućem suvlasničkom dijelu zkčbr. 710/8 k.o. Zaprudski otok, koji suvlasnički dio je povezan sa pravom vlasništva posebnog dijela te nekretnine, i to sa pravom vlasništva garsonijere broj 46 u prizemlju lijevo, u površini od 21,10 čm, sedmo stubište – upisano u zk. ul. 753 poduložak 279 k.o. Zaprudski otok.
 
Pozivaju se svi koji se protive ispravku na predloženi način, kao i oni koji polažu bilo kakva prava na predmetnom suvlasničkom dijelu nekretnine i predmetnom posebnom dijelu, da svoj prigovor, odnosno prijavu, podnesu zemljišnoknjižnom sudu u roku koji počinje teći 27. lipnja 2016. godine, a završava 29. srpnja 2016. godine, jer će se nakon toga postupak provesti i okončati na temelju činjenica utvrđenih u postupku.