RZ-66/16 (Z-8424/16) od 28. studenoga 2016. godine

Općinski sud u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima, OIB: 69370038985, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja Jadranski naftovod d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24 OIB:89018712265 protiv protustranke Dušana Gagić, OIB: 2730134087, Mirkovci, B. Adžije 59 radi otvaranja i provođenja pojedinačnog ispravnog postupka za nekretninu upisanu u zk.ul. 701, k.o. Mirkovci i to kč.br. 492, Oranica  Malatu sa 2582 m2,  otvorio je pojedinačni ispravni postupak, a u kojem postupku predlagatelj predlaže da se u zk.ul. 701,  k.o. Mirkovci  i to na kč.br. 1492 provede upis i to na način da  se uknjiži pravo stvarne služnosti polaganja cjevovoda za protok nafte 5 metara u lijevo i 5 metara desno od osi naftovoda cijelom dužinom trase na kč.br. 1492 za korist Jadranskog naftovoda d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24 OIB:89018712265, a sve to temeljem rješenja Općinskog sekretarijata za upravno-pravne poslove općine Vinkovci broj UP/I-02-3057/1977 od 12. rujna 1977.god., a kojim rješenjem je između ostalog i na predmetnoj nekretnini ustanovljeno pravo služnosti za izgradnju io održavanje naftovoda za korist Jugoslavenskog naftovoda u osnivanju Rijeka – poslovna jedinica Zagreb, a čiji pravni sljednik je sada predlagatelj Jadranski naftovod d.d. Zagreb.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se naprijed navedeni zemljišnoknjižni uložak na predloženi način dopuni i ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti neki upis, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis, odnosno svoje prigovore u roku od 30 dana, a koji rok teče počev od 16.1.2017., a završava 14.2.2017., jer će se kad istekne oglasom određeni rok za prijave i prigovore smatrati da su upis u zemljišnu knjigu u odnosu na koje nisu podnijete prijave ili prigovori, potpuni i istiniti.