Poziv na javno savjetovanje

o Kontrolnim listama za okoliš i socijalno upravljanje, Planu zaštite okoliša i društvene posvećenosti te Planu angažmana dionika  

Radovi su financirani putem zajma Svjetske banke kao dio projekta „Justice for Business“ 

Objava dokumenata (Environmental and Social Commitment Plan, ESMP Checklist-e, Stakeholders Engagement Plan) sastavni je dio procedure pripreme projekta prema politikama (Okvir za okoliš i društvena pitanja) Svjetske banke. Isti postupak je primijenjen i prilikom ugovaranja prethodnih projekata Ministarstva pravosuđa koje je financirala SB.

Glavni cilj projekta „Justice for Business“ (Just-B) je povećati ukupnu kvalitetu regulatornih postupaka kao i učinkovitost pravosudnih usluga u Hrvatskoj. Projekt se sastoji od dvije komponente. Komponenta 1 je povezana s poboljšanjem poslovnog okruženja i kvalitetom i učinkovitošću pravosudnih usluga, za koje se očekuju da će smanjiti administrativno opterećenje poduzeća za interakciju s javnom upravom. Komponenta 2 je investicijska komponenta koja će financirati poboljšanja u upravljanju infrastrukturom pravosuđa, uključujući rekonstrukciju i obnovu odabranih sudskih objekata. Očekuje se da će to doprinijeti poboljšanju kvalitete pravosudnih usluga poduzećima i drugim korisnicima.

ESMP kontrolne liste predstavljaju dokumente o procjeni okoliša i upravljanje projektima koji proizlaze iz postupka dubinske analize projektnih aktivnosti i temelje se na zahtjevima za okoliš i socijalnom okviru Svjetske banke (ESF). Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske javno objavljuje i provodi savjetovanja za ovaj dokument u skladu s politikom Svjetske banke o pristupu informacijama.

Dokument o angažmanu dionika (SEP) osigurava da se angažman dionika provodi na temelju pravodobnih, relevantnih, razumljivih i pristupačnih informacija. Dokument definira i mehanizam pravne zaštite za pritužbe (GRM) koje će omogućiti dionicima, korisnicima i zaposlenicima koji rade na projektu preispitivanje i pružanje svojih mišljenja o informacijama vezanih za planirane radove obnove i ukazati na potencijalne poteškoće.

Plan zaštite okoliša i društvene posvećenosti (ESCP) putokaz je za provedbu obveznih okolišnih i socijalnih mjera dogovorenih između Svjetske banke i Republike Hrvatske. Plan zaštite okoliša i društvene posvećenosti (ESCP) i Plan angažmana dionika (SEP) za projekt u cjelini te ESMP-ove kontrolne liste za radove u Zagrebu, Kutini i Vinkovcima bili su dostupni javnosti od 17. do 31. siječnja 2020. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa, kao i prostorijama Ministarstva pravosuđa na adresi: Ulica Grada Vukovara 49, 10000 Zagreb. U međuvremenu je ESMP kontrolna lista za radove u Zagrebu revidirana te je dostupna u pdf dokumentu na poveznici desno u rubrici Dokumenti.

Gore navedeni dokumenti sredstvo su za prepoznavanje i bavljenje povratnim informacijama različitih dionika na razini projekta i pod-projekta, ali i za identificiranje i upravljanje društvenim i ekološkim rizicima u implementaciji. Tijekom perioda savjetovanja javnost može slati komentare, pitanja i prijedloge Ministarstvu pravosuđa i uprave elektroničkom ili redovnom poštom: