POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE - CALL FOR PUBLIC CONSULTATIONS

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću u svezi s:
  • Kontrolnim popisom Plana upravljanja okolišem i društvenim pitanjima - Kutina
  • Planom uključivanja dionika – Kutina
  • Planom uključivanja dionika – Varaždin
  • Planom uključivanja dionika –Zagreb

Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (u daljnjem tekstu: Projekt) pripremljen je u sklopu Okvira za okoliš i društvena pitanja Svjetske Banke (u daljnjem tekstu: Okvir). Prema pravilu broj 10. okvira (EES10) „Uključivanje dionika i transparentnost informacija“, Zajmoprimac dionicima dostavlja pravovremene, relevantne, razumljive i pristupačne informacije te se s njima savjetuje na društveno prihvatljiv način, lišen manipulacije, miješanja, prisile, diskriminacije i zastrašivanja.
 
Projekt ima za cilj doprinijeti uspostavi pravosudnog sustava koji će ispuniti najviše europske norme u smislu nezavisnosti, nepristranosti, stručnosti i učinkovitosti te, na ovaj način, opravdati povjerenje građana i doprinijeti napretku društva.
Projekt ima dvije komponente:
Prva komponenta je komponenta koja se temelji na rezultatima i podržava provedbu zahvata za koje se očekuje da će smanjiti administrativno opterećenje u poslovanju poduzeća prilikom njihove interakcije s državnim tijelima.
Druga komponenta obuhvaća izravna ulaganja koja podržavaju opremanje i/ili obnovu sudskih prostora na četiri odabrane lokacije: Pravosudna zgrada u Varaždinu, Općinski građanski sud u Zagrebu i općinske sudove u Kutini i Vinkovcima. Komponenta obuhvaća pripremu detaljne tehničke dokumentacije: projektiranje odabranih sudskih prostora, nadzor građevinskih radova i tehničke kontrole zgrade. 
Planovi uključivanja dionika - akcijski planovi za Zagreb, Kutinu i Varaždin definiraju program za uključivanje dionika na razini pojedine lokacije tijekom čitavog projektnog ciklusa. Akcijski planovi opisuju načine na koji će projektni tim komunicirati s dionicima i obuhvaća mehanizam podnošenja pritužbi (eng. Grievance Redress Mechanism - GRM) putem kojeg ljudi mogu izraziti zabrinutosti, dati povratne informacije i uložiti pritužbu na projekt i bilo koje aktivnosti koje su povezane s projektom.
Kontrolni popis plana upravljanja okolišem i društvom koristi se za manje sanacije ili gradnju malih zgrada i dizajniran je tako da bude jednostavan za korištenje i kompatibilan sa zahtjevima koji proizlaze iz okolišnog i društvenog okvira Svjetske banke. Format kontrolnog popisa obuhvaća tipične pristupe ublažavanju uobičajenih rizika koji nastaju tijekom ugovora o građevinskim radovima s lokaliziranim utjecajima.
 
Gore navedeni dokumenti objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (MPU), odnosno na podstanici koja je posvećena projektu. Ovim se putem navedeni dokumenti objavljuju na savjetovanje s zainteresiranom javnosti i to na rok od 30 dana koji počinje 10. listopada 2023. Tijekom ovog razdoblja, dionici će biti pozvani ulagati pisane dopise sa svojim mišljenjima i komentarima koje će MPU razmotriti i analizirati te, ukoliko budu relevantni, uzeti u obzir za moguće promjene dokumenta. Povratne informacije o prihvaćanju ili ne prihvaćanju komentara s obrazloženjem bit će dostupne i uklopljene u konačne verzije dokumenata.   

Dionici mogu poslati primjedbe, pitanja i prijedloge na sljedeću email adresu: Marija.HercegSelandari.ext@mpu.hr
 
Napomena: Izvorna verzija dokumenata sastavljena je na engleskom jeziku.


Call for public consultations for: 
  • Stakeholder Engagement Plan – Kutina
  • Stakeholder Engagement Plan – Varaždin
  • Stakeholder Engagement Plan – Zagreb
  • Environmental and Social Management Plan (ESMP) Checklist - Kutina

The Justice for Business Project (J4B) has been prepared under the World Bank’s Environmental and Social Framework (ESF). As per the World Bank Environmental and Social Standard ESS 10 Stakeholders Engagement and Information Disclosure, the Borrower provides stakeholders with timely, relevant, understandable, and accessible information, and consult with them in a culturally appropriate manner, which is free of manipulation, interference, coercion, discrimination and intimidation.
 
The Justice for Business Project aims to contribute to the establishment of a judicial system that will meet the highest European standards in terms of independence, impartiality, expertise and efficiency, thereby justifying the confidence of citizens and contributing to the progress of society.
The Project hast two components:
Component 1 is a results-based component that supports implementation of interventions which are expected to reduce the administrative burden for businesses in their interaction with government
Component 2 includes direct investment supporting the refurbishment and/or reconstruction of court facilities in four selected locations: Judicial building in Varaždin, Municipal Civil Court in Zagreb and Municipal Courts in Kutina and Vinkovci. The component includes the preparation of detailed technical documentation - design for the selected court facilities, civil work supervision, and technical building audits.
 
The Stakeholder Engagement Plans define a program for stakeholder engagement at the subproject level, including public information disclosure and consultation, throughout the entire project cycle. The SEP at the subproject level outline the ways in which Project team will communicate with stakeholders and includes a Grievance Redress Mechanism (GRM) by which people can raise concerns, provide feedback, or make complaints about the Project and any activities related to the Project. The SEP
 The ESMP Checklist is applied for minor rehabilitation or small-scale building construction. It provides “pragmatic good practice” and it is designed to be user friendly and compatible with WB safeguard requirements. The checklist-type format attempts to cover typical mitigation approaches to risks arising from common civil works contracts with localized impacts.

The documents are published on the project dedicated page of the Ministry of Justice and Public Administration (MoJPA) web site. The documents are currently open for public consultation for 30 days, starting with October 10, 2023. During this period Stakeholders are invited and welcome to provide written submissions of their views that will be reviewed and analysed by the MoJPA and, if relevant, taken into consideration for eventual changes to the document. Feedback on the submission received will be available together with outlines if and how the views have been considered in the decision-making process and incorporated in the SEP.
 
For this purposes, stakeholders can send comments, questions and suggestions on the following e-mail address: Marija.HercegSelandari.ext@mpu.hr