Stečajni upravitelji

Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.

Ispit za stečajnog upravitelja

Prijava za polaganje ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i to do 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
 • dokaz o završenom sveučilišnom studiju u ovjerenoj preslici
 • životopis (obvezno navesti OIB)
 • kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenoga državnoga revizora, odnosno ovlaštenoga revizora prilažu i dokaze o tome (u ovjerenoj preslici samo revizori)
 • upravnu pristojbu - državne biljege u vrijednosti od 35 kuna
(koja se upravna pristojba može uplatiti u državnim biljezima na način da se nalijepe na prijavu ili uplatom na broj računa:
IBAN HR10010051863000160 Državni proračun
Model: 64
Poziv na broj: 5002-3130-OIB uplatitelja pristojbe.)
 • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita

Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnoga ispita i o tome donosi rješenje.

Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnog ispita dostavlja se kandidatu za polaganje ispita najmanje 8 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Troškovi polaganja ispita za stečajnog upravitelja iznose 1,550.00 kuna, a za polaganje popravnog ispita 780,00 kuna.

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN:                        HR121001005-1863000160  
model                       64
poziv na broj:          5673-3130-629000
 
RASPORED ISPITNIH ROKOVA
mjesec datum
ožujak 24. ožujka 2021.
travanj 26. travnja 2021.
svibanj 27. svibnja 2021.
lipanj 28. lipnja 2021.
Završna provjera znanja
Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj dužan je pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje iz područja obuhvaćenih stručnom obukom, a čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

Prijava za polaganje završne provjere znanja podnosi se Ministarstvu pravosuđa i to do 15.-og u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se završna provjera polaže.

Prijava

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
 • potvrda o obavljenoj stručnoj praksi pred sudom koju stečajnom upravitelju izdaje ovlašteni službenik trgovačkog suda
 • potvrdu mentora o obavljenoj stručnoj praksi uz mentora
 • upravne pristojbe - državni biljezi u vrijednosti od 35 kuna (nalijepiti na prijavu)
 • dokaz o uplati troškova polaganja završne provjere znanja

Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje završne provjere znanja i o tome donosi rješenje.
 
Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja završne provjere znanja obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje.

Završna provjera traje najviše tri sata, a propise na temelju kojih se radnja izrađuje osigurava Ministarstvo pravosuđa.
 

Troškovi polaganja završne provjere znanja

Troškovi polaganja završne provjere znanja iznose 1.150,00 kuna.  

Uplatni račun i model plaćanja
 • IBAN: HR121001005-1863000160  
  model  64
  poziv na broj:
  5673-3130-629000
opis plaćanja: troškovi za polaganje završne provjere znanja
 
 Stečajni upravitelj koji zadovolji na završnoj provjeri znanja obavio je stručnu obuku i može podnijeti zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja.
 
Stečajni upravitelj koji ne zadovolji na završnoj provjeri znanja po isteku roka od 30 dana može ponovo pristupiti završnoj provjeri znanja.
 
Liste stečajnih upravitelja

Za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda utvrđuju se dvije liste stečajnih upravitelja, lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja.
 
Osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više trgovačkih sudova. Liste stečajnih upravitelja utvrđuju se na neodređeno vrijeme i mogu se dopunjavati, a objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
 
Na Listu A stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:
da ima poslovnu sposobnost
da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova
da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja
da je nakon položenoga stručnog ispita obavljala stručnu obuku u trajanju od jedne godine
da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.
 
Obrazac zahtjeva za upis na listu A stečajnih upravitelja
 
Na Listu B stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:
da ima poslovnu sposobnost
da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova
da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja
da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.
 
Obrazac zahtjeva za upis na listu B stečajnih upravitelja
 
Zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja i listu B stečajnih upravitelja, životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis na liste stečajnih upravitelja dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.
 
U skladu s tarifnim brojem 1 i 2 Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16 i 8/2017) potrebno je platiti upravnu pristojbu u visini od 35,00 kn

(koja se upravna pristojba može uplatiti u državnim biljezima na način da se nalijepe na prijavu ili uplatom na broj računa:
IBAN HR1210010051863000160 Državni proračun
Model: 64
Poziv na broj: 5002-3130 - OIB uplatitelja pristojbe.) 

Službena iskaznica stečajnih upravitelja
Zahtjev za izdavanje službene iskaznice za stečajnog upravitelja je neformalnog oblika te istom treba priložiti:
 1. 2 osobne fotografije i
 2. dokaz o uplati troškova izrade službene iskaznice za stečajnog upravitelja.
Potrebno je uplatiti 75,00 HRK na ime troškova izrade na račun primatelja – Ministarstvo pravosuđa RH i to sa sljedećim podacima za uplatu:
HR1210010051863000160
MODEL 33
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 329997-6290008-3130
Opis plaćanja: troškovi izrade službene iskaznice za stečajnog upravitelja
(ime i prezime)
Stručna obuka stečajnih upravitelja

Stručna obuka stečajnih upravitelja sastoji se od:

 • obavljanja stručne prakse u trgovačkim sudovima,
 • obavljanje stručne prakse uz mentora,  
 • završne provjere znanja pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja.

Zahtjev za obavljane stručne prakse u trgovačkim sudovima stečajni upravitelj podnosi predsjedniku nadležnog trgovačkog suda.

 • Tijekom obavljanja stručne prakse stečajni upravitelj mora prisustvovati na najmanje:
  • tri ispitna ročišta,
  • tri izvještajna ročišta,
  • tri ostale skupštine vjerovnika,
  • tri završna ročišta.
 
 • Stručna praksa stečajnog upravitelja uz mentora u trajanju od najmanje 96 sati obuhvaća:
  • izradu očevidnika knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka,
  • sastavljanje predračuna troškova stečajnoga postupka, 
  • pripremu izvješća i sudjelovanje na sjednicama odbora vjerovnika,
  • rad s povjerenstvom za popis imovine,
  • sastavljanje početnog stanja imovine dužnika,
  • ispitivanje prijavljenih tražbina i izrada tablica o tražbinama,
  • sastavljanje isprava koje se odnose na radnopravni status osiguranika i isprava koje se dostavljaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,
  • pripremu unovčenja stvari i prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu,
  • pripremu isplate vjerovnika,
  • sudjelovanje u izvršenju isplata,
  • izradu završnog računa, 
  • pripremu naknadnih isplata vjerovnika

U okviru obavljanja stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj je dužan provesti po osam sati na obuci iz svakog navedenog područja.

Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj može pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom.

Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje utemeljene na konkretnim podacima s područja obuhvaćenog stručnom praksom stečajnog upravitelja uz mentora.
 
Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja

Na temelju članka 32. stavka 2. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja („Narodne novine“, broj 104/15, 17/17, 84/19) stručne radionice organizira i provodi Pravosudna akademija.