Registar zaklada Republike Hrvatske

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/zakladna knjiga.jpg

Uvid u registar zaklada

Temeljem Zakona o zakladama (NN 106/18 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon), zaklade se upisuju u registar zaklada pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu zaklade.

Registar zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) jedinstveno za sve zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zaklada je imovina namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe.

Općekorisna svrha, u smislu Zakona, je ona svrha ispunjavanjem koje se unapređuju građanska i ljudska prava i slobode, demokratske institucije društva, razvoj društva i lokalnih zajednica, zaštita okoliša i prirode i održivi razvoj, međunarodna razvojna pomoć i suradnja te kulturna, prosvjetna, znanstvena, duhovna, športska, zdravstvena, humanitarna, socijalna ili koja druga društvena djelatnost kojom se promiče opća korist i djelovanje za opće dobro i pridonosi ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Dobrotvorna svrha, u smislu Zakona, je takva svrha ispunjenjem koje se pruža potpora osobama kojima je potrebna pomoć.

Svrha je zaklade općekorisna odnosno dobrotvorna i ako se tiče samo osoba koje pripadaju određenom pozivu, nacionalnoj, društvenoj, jezičnoj, kulturnoj, znanstvenoj i vjerskoj grupi ili slično, osoba koje povezuju iste zdravstvene, socijalne, kulturne i slične potrebe i interesi odnosno osoba koje žive na određenom području ili su obuhvaćene djelatnošću određene udruge, ustanove ili druge pravne osobe.

Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme. Iznimno, zaklada se može osnovati i na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha zaklade, ako je tako određeno aktom o osnivanju zaklade.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: zakladnik).

Država može osnovati zakladu samo na temelju posebnog zakona.

Zakladnik osniva zakladu aktom o osnivanju zaklade (odlukom, izjavom, oporukom, ugovorom i sl.).

Ako se zaklada osniva za života zakladnika odnosno postojanja zakladnika, potpis zakladnika na aktu o osnivanju se javnobilježnički ovjerava.

Ako se zaklada osniva za slučaj smrti zakladnika, izjava o osnivanju zaklade daje se u obliku izjave posljednje volje (oporuke).

Akt o osnivanju zaklade
 
Zaklada je osnovana donošenjem akta o osnivanju zaklade odnosno proglašenjem oporuke kad se zaklada osniva oporukom.

Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: registar zaklada).

Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade (odluka, oporuka i sl.).

Ako zakladu zajednički osniva više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju zaklade sadrži:

1. osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika
2. osobni identifikacijski broj (OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika
3. naziv i sjedište zaklade
4. svrhu zaklade
5. podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade (osnovna imovina).

Akt o osnivanju zaklade može sadržavati i druge odredbe od važnosti za osnivanje i djelovanje zaklade, kao i pitanja koja se mogu urediti statutom.

Zahtjev za upis u registar zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje zaklade.

Zahtjevu za upis u registar zaklada prilaže se:

– akt o osnivanju zaklade
– odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade
– odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade
– potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke
– dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo
– procjena ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2. Zakona
– izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika
– izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. stavaka 2., 3. i 4. Zakona
– pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana
– statut zaklade.

O zahtjevu za upis zaklade u registar zaklada nadležno upravno tijelo donosi rješenje u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

Iznimno, rok za donošenje rješenja produžit će se za 30 dana ako nadležno upravno tijelo ocijeni potrebnim zatražiti od ministarstva ili drugog tijela u čijem je djelokrugu ostvarivanje svrhe zaklade mišljenje o usklađenosti svrhe osnivanja zaklade s posebnim propisima.

Postupci započeti do stupanja na snagu Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, br. 36/95. i 64/01.).

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (NN 56/19)

Navedeni Zakon dostupan je putem sljedeće POVEZNICE