Javna nabava

Objavljeni postupci javne nabave


Plan javne nabave 


Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su
 Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave