RZ-73/16 (Z-8361/16) od 07. prosinca 2016. godine

Općinski sud u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima, OIB: 69370038985, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja Jadranski naftovod d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24 OIB:89018712265 protiv protustranke Gorana Macura iz Vukovara, Blage Zadre 177/14 OIB: 26893116164 radi otvaranja i provođenja pojedinačnog ispravnog postupka za nekretninu upisanu u ZK UL 2536 k.o. Mirkovci i to kč.br. 1771 Oranica Gušte sa 7118 m2 , otvorio je pojedinačni ispravni postupak, a u kojem postupku predlagatelj predlaže da se u ZK UL 2536  k.o. Mirkovci  i to na kč.br. 1771 provede upis i to na način da  se uknjiži pravo stvarne služnosti polaganja cjevovoda za protok nafte 5 metara u lijevo i 5 metara desno od osi naftovoda cijelom dužinom trase na kč.br. 1771 za korist Jadranskog naftovoda d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24 OIB:89018712265, a sve to temeljem rješenja Općinskog sekretarijata za upravno-pravne poslove Općine Vinkovci broj UP/I-02-3057/1977 od 12. rujna 1977.god., a kojim rješenjem je između ostalog i na predmetnoj nekretnini ustanovljeno pravo služnosti za izgradnju i održavanje naftovoda za korist Jugoslavenskog naftovoda u osnivanju Rijeka – poslovna jedinica Zagreb, a čiji pravni sljednik je sada predlagatelj Jadranski naftovod d.d. Zagreb.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se naprijed navedeni zemljišnoknjižni uložak na predloženi način dopuni i ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti neki upis, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis, odnosno svoje prigovore u roku od 30 dana, a koji rok teče počev od 15. siječnja 2017.godine, a završava 15. veljače 2017.godine, jer će se kad istekne oglasom određeni rok za prijave i prigovore smatrati da su upis u zemljišnu knjigu u odnosu na koje nisu podnijete prijave ili prigovori, potpuni i istiniti.