Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Slika /MURH- arhiva/Istaknute teme/upisnik.jpg

Uvid u registar stranih zaklada u RH 

Dana 1. ožujka 2019. godine, stupio je na snagu Zakon o zakladama („Narodne novine“, br. 106/18., u daljnjem tekstu: Zakon).

Danom stupanja na snagu Zakona predstavništva stranih zaklada i fundacija koja su upisana u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, br. 36/95. i 64/01.) nastavljaju djelovati kao strane zaklade prema odredbama Zakona.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama (NN 98/19), strane zaklade upisuju se u registar stranih zaklada pri nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo), prema sjedištu strane zaklade. 

Registar stranih zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu jedinstveno za sve strane zaklade u Republici Hrvatskoj. 


Strana zaklada u smislu Zakona je zaklada koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka druge države.

Strana zaklada može ostvarivati svoju svrhu na području Republike Hrvatske nakon upisa u registar stranih zaklada, sukladno propisima Republike Hrvatske.

Strana zaklada upisom u registar stranih zaklada ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zahtjev za upis u registar stranih zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis prilaže se:
– izvadak iz registra strane države u koji je strana zakla­da upisana iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana
– akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
– odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj
– odluka o imenova­nju osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
– ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini
– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
– drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
– ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavka 1. – 5.

Odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj sadrži:
– naziv i sjedište strane zaklade u stranoj državi
– naziv i sjedište strane zaklade u Republici Hrvatskoj
– svrhu strane zaklade u stranoj državi
– svrhu strane zaklade u Republici Hrvatskoj
– imena osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Na strane zaklade na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o upisu odnosno upisu promjena za zaklade.