Stjecanje prava vlasništva

Slika /slike/stjecanje prava vlasnistva.jpg
O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).

Postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  i Zakona o općem upravnom postupku.

Zahtjev (pisani) predaje se neposredno pisarnici ili se šalje poštom na adresu:
Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
Uprava za građansko, trgovačko  i upravno pravo
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
 

Pisanom zahtjevu mora se priložiti:
  • pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  • dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, 
  • uvjerenje upravnog tijela nadležnog  za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (nalazi li se nekretnina u granicama građevinskog područja predviđenog urbanističkim planom),
  • dokaz državljanstva stjecatelja (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako je stjecatelj strana pravna osoba,
  • u slučaju da podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
  • ako podnositelj zahtjeva nije odredio punomoćnika koji će ga zastupati, a nalazi se u inozemstvu, obvezan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 35,00 kuna u skladu s Tar.br. 88. toč. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.
 
Upravna pristojba plaća se i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske u iznosu od 70,00 kuna te za svaku eventualnu nadopunu zahtjeva (u slučaju da nedostaju određeni dokumenti) u iznosu od 15,00 kuna.

Napomena:
Stranku će se pozvati da dostavi, u primjerenom roku, i druge isprave, ako su potrebne u postupku.

Upravne pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se plaćati u državnim biljezima, a neovisno o iznosu, pristojbe se mogu plaćati putem sustava e-pristojbe i na propisani račun, odnosno putem univerzalnog naloga za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.
  • IBAN HR1210010051863000160
  • upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu univerzalnog naloga
  • upisivanjem u drugo polje univerzalnog naloga broja 5002

U slučaju kada je riječ o uplati hrvatskog državljanina uz broj 5002 treba upisati i OIB, a u slučaju kad predviđeni iznos uplaćuje stranac tad je iza broja 5002 potrebno upisati i broj 721 i OIB.

Dokaz o uplati upravne pristojbe osoba koja podnosi zahtjev, ili njegov punomoćnik, mora priložiti uz svu ostalu dokumentaciju.