Ispit za povjerenike

Prijava za polaganje ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa do 25. dana u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
  • dokaz o obavljenoj stručnoj obuci
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita
  • upravna pristojba - državni biljezi u vrijednosti od 35 kuna
(koja se upravna pristojba može uplatiti u državnim biljezima na način da se nalijepe na prijavu ili uplatom na broj računa:
IBAN HR1210010051863000160 Državni proračun
Model: 64
Poziv na broj: 5002-3130- OIB uplatitelja pristojbe.)
 
  • kandidati koji su položili ispit za ovlaštenog državnog revizora odnosno ovlaštenog revizora prilažu i dokaz o položenom ispitu u ovjerenoj preslici
  • kandidati koji su položili pravosudni ispit ili stručni ispit za stečajnog upravitelja u prijavi naznačuju ove činjenice i klasu izdanog uvjerenja/svjedodžbe o položenom ispitu

Ministarstvo pravosuđa utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi rješenje.

Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnog ispita objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Troškovi polaganja ispita za povjerenika iznose 1,350.00 kuna (cijeli ispit) odnosno 1.100,00 kuna (posebni dio ispita), a za polaganje popravnog ispita 300,00 kuna.

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN: HR1210010051863000160
model 64
poziv na broj: 5673-3130-629000