Pravni izvori za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita

Pravni izvori za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita
 
Sukladno članku 4 a. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine", broj 61/06., 145/12., 01/14., 11/15., 124/15. i 27/17.) objavljujemo ažurirane pravne izvore za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita iz PROGRAMA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA.
 
 OPĆI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
III.
 
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10.,  85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/90., 26/93. i 29/94.) 

2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.)
 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11.,  119/14. 93/16. i 116/18.)
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16104/16., 116/18. i 127/19.)
 4. Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 70/19.): Glava IV. »Unutarnje ustrojstvene jedinice« - članak 9. stavak 1., članak 10. stavak 1., članak 11. stavak 1., Glava V. »Posebne ustrojstvene jedinice« - članak 12. stavak 1., članak 13. stavak 1., članak 14. stavak 1.

3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/2013., 1/15., 138/15. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17.70/19. i 98/19.),
 2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.): plaće službenika i namještenika (članci 108. - 112.)
 3. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
 4. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, br. 40/11. i 13/12.)

4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15.123/17. i 98/19.), u dijelu koji se odnosi na:
 • Opće odredbe – vrste jedinica
 • Obilježja općine, grada i županije
 • Temeljni opći akt jedinice (statut)
 • Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
 • Oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju – referendum (raspisivanje, pitanja o kojima se odlučuje, pravo glasovanja, obvezatnost odluke donesene na referendumu), podnošenje prijedloga građana predstavničkom tijelu, podnošenje predstavki i pritužbi
 • Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – vrste; predstavničko tijelo u općini, gradu i županiji, trajanje mandata, predsjednik i članovi predstavničkog tijela, poslovi predstavničkog tijela; izvršno tijelo u općini, gradu i županiji, način izbora, opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, prestanak mandata i prijevremeni izbori, ovlasti i poslovi izvršnog tijela
 • Upravna tijela – vrste, ustrojavanje i upravljanje upravnim tijelima
 • Mjesna samouprava – oblici i tijela
 • Imovina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljni financijski akt – donošenje i posljedica ne donošenja proračuna
 • Opći akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – donošenje i stupanje na snagu
 1. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14. i 98/19.) u dijelu koji se odnosi na:
 • Status Grada Zagreba
 • Tijela Grada Zagreba
 1. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12.121/16. i 98/19.), u dijelu koji se odnosi na:
 • Aktivno i pasivno biračko pravo (pravo birati i biti biran) za članove predstavničkog tijela i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike
 • Raspisivanje i održavanje lokalnih izbora (redovnih i prijevremenih)

5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09.), u dijelu koji se odnosi na :  
 • Prvi dio - Temeljne odredbe:
 • Glava I. - Opće odredbe (primjena Zakona, načela i osnovni pojmovi upravnog postupka),
 • Glava II. - Nadležnost (stvarna nadležnost, mjesna nadležnost),
 • Glava III. - Službena osoba (službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i rješavanje o upravnim stvarima, izuzeće)
 • Glava V. - Sudjelovanje stranke u postupku (stranka u upravnom postupku, postupovna sposobnost stranke, zastupanje stranke, zakonski zastupnik, opunomoćenik).
 • Drugi dio - Pokretanje i vođenje upravnog postupka:
 • Glava I. - Pokretanje postupka (načini pokretanja postupka, pokretanje postupka na zahtjev stranke, pokretanje postupka po službenoj dužnosti, pokretanje postupka javnom objavom),
 • Glava II. - Postupak rješavanja upravne stvari (utvrđivanje činjeničnog stanja, neposredno rješavanje, ispitni postupak),
 • Glava III. – Dokazivanje (dokazi, isprave, svjedoci, vještačenje, očevid, izjava stranke),
 • Glava IV. - Radnje u postupku (podnesci, podnošenje podneska unutar roka, nedostaci u podnesku, elektronička komunikacija, zapisnik, zaključak),
 • Glava V. – Rokovi (određivanje rokova, računanje rokova, nedjelje, blagdani i neradni dani-kako utječu na početak i tijek roka),
 • Glava VI. – Obavješćivanje (obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanju spisa članak 84., osobna dostava članak 85.).
 • Treći dio - Rješavanje upravne stvari:
 • Rješenje (rješenje, oblik rješenja, sadržaj rješenja, djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rok za donošenje rješenja, otklanjanje pogrešaka u rješenju).
 • Četvrti dio - Pravni lijekovi:
 • Glava I. - Žalba  
 1. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10., 143/12.152/14., 94/16. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.), osim odredaba članka 76. do 92.

6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 75/21.),
 2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/95.),
 3. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16.)
 4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, br. 34/02.).
 
7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća literaturu:
 1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine – sva poglavlja osim 8., 9., 10. i 11. (poveznica na izdanje iz 2018. godine: http://publications.europa.eu/resource/cellar/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1)
 2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MVEP. (poveznica na sedmo izdanje iz 2015. godine: http://www.mvep.hr/files/file/publikacije/Hrvatska-na-putu-u-EU-7-izd-final.pdf)


IV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
 
1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10., 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
 2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/90., 26/93. i 29/94.)
 3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92., 42/92., 71/97., 69/04. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 99/04., 44/06., 24/11. i 128/14.)
 4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 116/99.109/00.53/03., 44/06., 145/10., 24/11., 93/11. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 19/15.66/15. - pročišćeni tekst, 104/15. - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 98/19.)
 5. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99., 29/02., i 49/02. - pročišćeni tekst)
 
2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.)
 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11.,119/14., 93/16. i 116/18.)
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16., 104/16116/18. i 127/19.)
 4. Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 70/19.

3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17.70/19. i 98/19.)
 2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.): plaće službenika i namještenika (članci 108. - 112.)
 3. Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14.127/17. i 98/19.), u dijelu koji se odnosi na
 • Opće odredbe
 • Zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika
 • Radno vrijeme
 • Odmori i dopusti
 • Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja
 • Sindikati i udruge poslodavaca
 • Kolektivni ugovori
 1. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
 2. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, br. 40/11. i 13/12.)

4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15.123/17. i 98/19.), u dijelu koji se odnosi na:
 • Opće odredbe – vrste jedinica i njihova obilježja
 • Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
 • Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
 • Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – vrste; predstavničko tijelo u općini, gradu i županiji, trajanje mandata, predsjednik i članovi predstavničkog tijela, sazivanje sjednica predstavničkog tijela, poslovi i način rada predstavničkog tijela; izvršno tijelo u općini, gradu i županiji, uloga zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, prestanak mandata i prijevremeni izbori, ovlasti i poslovi izvršnog tijela
 • Upravna tijela – vrste, ustrojavanje i upravljanje upravnim tijelima
 • Mjesna samouprava – oblici, tijela, način izbora tijela
 • Imovina i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – imovina, prihodi, temeljni financijski akt
 • Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – opći akti (donošenje i stupanje na snagu) i pojedinačni akti (donošenje i pravna zaštita), nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata (tijela za provedbu nadzora i njihovo postupanje)
 • Nadzor zakonitosti rada i općih akata – nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela (tijelo za provedbu nadzora i njegovo postupanje), nadzor zakonitosti općih akata (tijela za provedbu nadzora i njihovo postupanje), nadzor zakonitosti statuta (tijelo za provedbu nadzora i njegovo postupanje)
 • Raspuštanje predstavničkog tijela – razlozi, pravna zaštita
 • Istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika – razlog, pravna zaštita
 • Povjerenici Vlade Republike Hrvatske – imenovanje
 1. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10. – ispravak, 145/10.37/13.44/13.45/13. 110/15.), u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe Zakona:
 • Granice jedinica lokalne samouprave
 • Promjene područja, promjene sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave
 1. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14. i 98/19.)
 
 1. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12.121/16. i 98/19.), u dijelu koji se odnosi na:
 • Aktivno i pasivno biračko pravo (pravo birati i biti biran) za članove predstavničkog tijela i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike
 • Raspisivanje i održavanje lokalnih izbora (redovnih i prijevremenih) te trajanje mandata članova predstavničkih tijela i općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika
 • Izbor članova predstavničkih tijela – način izbora, prestanak mandata
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika – sustav izbora, prestanak mandata, način izbora

5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09.), osim odredaba Glave IV.- Oglašavanje rješenja ništavim i Glave V.- Poništavanje i ukidanje rješenja
 2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.).

6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 75/21),
 2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/95),
 3. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16)
 4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, br. 34/02).

7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća literaturu:
 1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine (poveznica na izdanje iz 2018. godine: http://publications.europa.eu/resource/cellar/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1)
 2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MVEP. (poveznica na sedmo izdanje iz 2015. godine: http://www.mvep.hr/files/file/publikacije/Hrvatska-na-putu-u-EU-7-izd-final.pdf)


V.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
 
1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10., 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
 2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/90., 26/93. i 29/94.)
 3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92., 42/92., 71/97., 69/04 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 99/04., 44/06., 24/11. i 128/14.)
 4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/99.109/00.53/03., 44/06., 145/10., 24/11., 93/11. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 19/15.66/15. - pročišćeni tekst, 104/15. - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 98/19.)
 5. Zakon o registru birača (»Narodne novine«, br. 144/12.105/15. i 98/19.)
 6. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99., 29/02., i 49/02. - pročišćeni tekst),
 7. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 76/93., 111/96., 164/98., 36/01. i 28/06.)
 8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02., 47/10. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10., 93/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
 9. Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/95.)

2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.)
 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11. , 119/14., 93/16. i 116/18.)
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16104/16., 116/18. i 127/19.)
 4. Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 70/19.)
 5. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11., 121/12. , 7/13., 61/15., 99/16., 57/17. i 87/19.).
 6. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14. i 98/19.): Glava I. »Opće odredbe«, članak 4. stavci 2. i 3.
 7. Zakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.136/12. i 15/15.):
 • Glava I. »Opće odredbe«,
 • Sadržaj i područje primjene zakona, – članci 1. i 2.,
 • Sadržaj i područje primjene zakona, – članci 1. i 2.;
 • Proračunska načela, – članci 4. – 12.;
 • Sadržaj proračuna članci 16. i 17.;
 • Predlaganje proračuna članak 37.;
 • Rasprava o proračunu članak 38. i
 • Proračunski nadzor – obuhvat, članak 115.

3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17.70/19. i 98/19.),
 2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika (članci 108. - 112.)
 3. Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14.,  127/17. i 98/19.)
 4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
 5. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, br. 40/11. i 13/12.)

4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi - Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, br. 14/97., 2/07., 4/08. i 5/08.) u dijelu koji se odnosi na:
 • Ratifikacija Europske povelje o lokalnoj samoupravi i stupanje na snagu u Republici Hrvatskoj
 • Pojam lokalne samouprave prema Europsko povelji o lokalnoj samoupravi
 • Načela utvrđena Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15.123/17. i 98/19.)
 
 1. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. - ispravak,, 16/07. - ispravak, 95/08.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10. - ispravak, 145/10.,37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.),u dijelu koji se odnosi na :
 • Osnivanje općina, gradova i županija – područno ustrojstvo
 • Granice jedinica lokalne samouprave
 • Promjene područja, promjene sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave
 1. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14. i 98/19.)
 2. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16. i 98/19.), u dijelu koji se odnosi na:
 • Aktivno i pasivno biračko pravo (pravo birati i biti biran) za članove predstavničkog tijela i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike
 • Raspisivanje i održavanje lokalnih izbora (redovnih i prijevremenih) te trajanje mandata članova predstavničkih tijela i općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika
 • Kandidiranje – ovlašteni predlagatelji i predlaganje kandidacijskih lista i kandidata, uvjet prikupljanja potpisa (osim broja potpisa)
 • Izborna promidžba – sudionici i trajanje
 • Tijela za provedbu izbora – vrste, obveze biračkog odbora
 • Biračka mjesta – uređivanje, glasački listić
 • Izbor članova predstavničkih tijela – način izbora, mirovanje mandata, nespojivost dužnosti, prestanak mandata, zamjenjivanje člana, utvrđivanje rezultata izbora, konstituiranje predstavničkog tijela
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika – sustav izbora, nespojivost dužnosti, stupanje na dužnost, prestanak mandata, način izbora
 • Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkom i izvršnom tijelu
 • Promatranje izbora – vrste promatrača
 • Zaštita izbornog prava

5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09.),
 2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10.,143/12., 152/14., 94/16. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.).

6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 75/21.),
 2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/95.),
 3. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16.)
 4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, br. 34/02.)

7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća literaturu:
 1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine (poveznica na izdanje iz 2018. godine: http://publications.europa.eu/resource/cellar/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1)
 2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. (poveznica na sedmo izdanje iz 2015. godine: http://www.mvep.hr/files/file/publikacije/Hrvatska-na-putu-u-EU-7-izd-final.pdf)
 3. Peto proširenje Europske unije, MEI, 2004. (poveznica na kojoj se mogu preuzeti poglavlja publikacije: http://www.mvep.hr/hr/hrvatska-i-europska-unija/eu-za-gradane/publikacije/publikacije-u-izdanju-mvep-a/)
 4. Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, br. 49/05.)