Primjeri pitanja i odgovora za provjeru znanja

Želja nam je da polaganje državnog stručnog ispita bude transparentno, ekonomično, sa što manje stresa za sve sudionike u postupku polaganja državnog stručnog ispita. Stoga je potrebno da kandidati optimalno koriste sve raspoložive resurse (mentorstvo, uvodne programe izobrazbe, pripreme za polaganje državnog stručnog ispita te materijale objavljene na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave), kako bi se što uspješnije pripremili za polaganje državnog stručnog ispita.

Kako bi doprinijeli uspješnijoj pripremi za polaganje Općeg dijela državnog stručnog ispita, naročito za kandidate koji obavljaju službu odnosno osposobljavaju se za obavljanje službe na regionalnoj razini u dislociranim ustrojstvenim jedinicama, pripremljeni su primjeri pitanja i odgovora za provjeru znanja po predmetima utvrđenim Programom općeg dijela državnog stručnog ispita za poslove:
 
  • srednje stručne spreme
  • više stručne spreme (završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje tri godine)
  • visoke stručne spreme (završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski studij).