Ispit za stečajnog upravitelja

Uvjeti za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja propisani su Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja («Narodne novine», broj 104/15).  
Stručni ispit za stečajnog upravitelja može polagati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova.

Prijava za polaganje ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i to do 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
  • dokaz o završenom sveučilišnom studiju u ovjerenoj preslici
  • životopis (obvezno navesti OIB)
  • kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenoga državnoga revizora, odnosno ovlaštenoga revizora prilažu i dokaze o tome (u ovjerenoj preslici samo revizori)
  • upravnu pristojbu - državne biljege u vrijednosti od 35 kuna
(koja se upravna pristojba može uplatiti u državnim biljezima na način da se nalijepe na prijavu ili uplatom na broj računa:
IBAN HR10010051863000160 Državni proračun
Model: 64
Poziv na broj: 5002-3130-OIB uplatitelja pristojbe.)
  • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita

Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnoga ispita i o tome donosi rješenje.

Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnog ispita dostavlja se kandidatu za polaganje ispita najmanje 8 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Troškovi polaganja ispita za stečajnog upravitelja iznose 1,550.00 kuna, a za polaganje popravnog ispita 780,00 kuna.

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN:                        HR121001005-1863000160  
model                       64
poziv na broj:          5673-3130-629000