Javni poziv za kandidaturu na dužnost delegiranog europskog tužitelja

Slika /slike/dorh.jpg

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 5. stavka 1. alineje 1. i članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja (Narodne novine, broj: 139/2020; u daljnjem tekstu: Pravilnika) objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava 

za kandidaturu na dužnost delegiranog europskog tužitelja (dva)

 
 
I. Podnositelj prijave, sukladno članku 7. Pravilnika, mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 1. u trenutku podnošenja prijave obnašati dužnost državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika koji je nakon položenog pravosudnog ispita proveo na radu najmanje osam godina kao državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika,
 2. imati odgovarajuće praktično iskustvo u kaznenim predmetima iz područja gospodarskog kriminaliteta, u kaznenim predmetima za kaznena djela protiv službene dužnosti i iskustvo u međunarodnoj pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima,
 3. biti osoba čija je neovisnost neupitna,
 4. imati reguliranu vojnu obvezu u skladu s posebnim zakonom,
 5. temeljito vladati engleskim jezikom u govoru i pismu te imati zadovoljavajuće znanje barem još jednog službenog jezika Europske unije,
 6. biti osoba za koju ne postoje sigurnosne zapreke u skladu s razinom "EU tajno",
 7. biti osoba prikladna za obavljanje dužnosti delegiranog europskog tužitelja prema kriterijima iz Odluke kolegija Ureda europskog javnog tužitelja od 29. rujna 2020. kojom se utvrđuju pravila o uvjetima zaposlenja delegiranih europskih tužitelja, a koja se odnose na sukob interesa,
 8. biti zdravstveno sposobna osoba.
 
Pojmovi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
II. Uz pisanu prijavu podnositelj prijave dužan je priložiti detaljan životopis na hrvatskom jeziku, sastavljen prema predlošku koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, te kraću verziju na engleskom jeziku (dvije stranice), zajedno s motivacijskim pismom u kojem podnositelj treba, između ostalog, obrazložiti zašto smatra da je osoba prikladna za obavljanje dužnosti delegiranog europskog tužitelja.
 
Uz pisanu prijavu podnositelj prijave dužan je priložiti i dokaze o ispunjenosti uvjeta (dovoljno u preslici).
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.1. dokazuje se potvrdom nadležnog tijela o tome da podnositelj prijave radi kao pravosudni dužnosnik najmanje 8 godina.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.2. dokazuje se odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela  o rasporedu podnositelja prijave na određene poslove u skladu s godišnjim rasporedom poslova.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.3. dokazuje se dostavom izjave podnositelja prijave iz koje mora biti razvidno da će u slučaju izbora za delegiranog europskog tužitelja djelovati neovisno, u interesu Europske unije. Navedena izjava mora biti vlastoručno potpisana.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.4. dokazuje se dostavom potvrde nadležnog tijela sukladno posebnom zakonu.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.5. utvrdit će se iz sadržaja same prijave (obveza podnositelja je već u samoj prijavi navesti jezike na koje se poziva te njihovu razinu u govoru i pismu) te prilikom razgovora s podnositeljem prijave.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.6. dokazuje se certifikatom o sigurnosnoj procjeni razine „EU tajno“. Ako podnositelj u trenutku prijave ne raspolaže ovim certifikatom, tu je činjenicu dužan navesti u prijavi uz naznaku da prihvaća dati pisanu suglasnost Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za provedbu sigurnosne provjere navedene razine.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.7. dokazuje se odgovarajućom izjavom podnositelja prijave u kojoj mora navesti profesionalne djelatnosti koje je obavljao tijekom prethodnih pet godina, sve volonterske aktivnosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa, profesionalnu djelatnost bračnog partnera, civilnog partnera ili izvanbračnog partnera, sukladno Odluci kolegija Ureda europskog javnog tužitelja od 29. rujna 2020. kojom se utvrđuju pravila o uvjetima zaposlenja delegiranih europskih tužitelja, a koja se odnose na sukob interesa.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.8. dokazuje se odgovarajućom potvrdom.
 
III. Sukladno članku 8. Pravilnika, pri ocjenjivanju i izboru kandidata dodatno se vrednuje:
 1. iskustvo rada u predmetima odnosno istragama s prekograničnim obilježjima
 2. sposobnost rada u kompleksnom multikulturalnom okruženju, uključujući sposobnost razumijevanja pravnih sustava drugačijih od sustava Republike Hrvatske
 3. odlično poznavanje organizacijskog i pravnog ustroja Europske unije
 4. izvrsne vještine održavanja međuljudskih odnosa, donošenja odluka, komuniciranje te pregovaranja
 5. visoki etički standardi i osobni integritet
 
Nakon utvrđivanja liste podnositelja prijava koji su prijave podnijeli pravovremeno  i ispunjavaju potrebne uvjete te nakon provedenog postupka iz članka 9. i 10. Pravilnika, te po pribavljenom mišljenju Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske utvrđuje i ministru nadležnom za poslove pravosuđa predlaže dva kandidata za delegirane europske tužitelje i dva kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete za izbor, a koji će se predložiti za kandidate za delegiranog europskog tužitelja u slučaju razrješenja imenovanog delegiranog europskog tužitelja, njegove duže spriječenosti za obavljanje dužnosti, povećanja opsega posla i drugih opravdanih razloga.
 
Na prijedlog Glavnog europskog tužitelja delegirane europske tužitelje imenuje Kolegij Ureda europskog javnog tužitelja na mandat od pet godina.
 
IV. Rok za podnošenje pisanih prijava je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva  na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i mrežnoj stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Prijava se podnosi Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom "Prijava kandidature za delegiranog europskog tužitelja"
 
 
 
GLAVNA DRŽAVNA ODVJETNICA 
REPUBLIKE HRVATSKE
 
Zlata Hrvoj-Šipek