Konvencije Ujedinjenih naroda

 • Kovencija o pravima djeteta
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 12/93

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe
(Narodne novine, broj 5/2002 – Međunarodni dio)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji
(Narodne novine, broj 5/2002 – Međunarodni dio)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi
(Narodne novine, broj 2/2017 - Međunarodni dio)
 • Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida

- akt pod rednim brojem 25
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 12/93
 
 • Jedinstvena konvencija o opojnim drogama
- akt pod rednim brojem 8
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija o psihotropnim tvarima
- akt pod rednim brojem 10
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Europska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži
Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj: 12/1963

 - Notifikacijom o sukcesiji Hrvatska je postala strankom Konvencije 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 14
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije
​​„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj:2/05
 
 • Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta

  - Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebice ženama i djecom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 14/02
   
 - Protokol protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 11/04
 
 • Opća skupština UN-a od 29. studenog 1985. godine rezolucija br. 4034

 
 • UN-ove Konvencije protivi mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

- akt pod rednim brojem 32
„Narodne novine“- Međunarodni ugovori, broj: 12/93 

     - Fakultativni protokol
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 2/05 i 3/07
 
 • Konvencija UN-a protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstancija

- akt pod rednim brojem 11
​„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Konvencija UN-a o priznanju i ovrsi stranih arbitražnih odluka 

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj: 11/1981

- Notifikacijom o sukcesiji Hrvatska je postala strankom - Konvencije 8. listopada 1991.g. - akt pod rednim brojem 14
"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj: 4/94
 
 • Međunarodna konvencija o suzbijaju financiranja terorizma
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 16/03
 
 • Međunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije
- akt pod rednim brojem 27
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 12/93
 
 • Međunarodna konvencija protiv uzimanja talaca
Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 9/1984

- Oduka o objavljivanju Međunarodne konvencije protiv uzimanja talaca koje je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 1/08
 
 • Međunarodna konvencija za suzbijanje terorističkih napada eksplozivnim napravama
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 3/05
- 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji (NN MU 12/93)
 
- od 1995. godine (NN MU 7/95)
 
- od 1995. godine (NN MU 11/95)